Szkolenia Psychologia

Warsztat Moich Mocnych Stron (z badaniem Clifton Strengths)
Psychologia / Szkolenia Online /

Warsztat Moich Mocnych Stron (z badaniem Clifton Strengths)

Talent Rebel

Program dedykowany każdemu, kto chciałby poznać i zrozumieć swoje talenty i nauczyć się, jak je rozwijać w mocne strony.

Zapraszamy na warsztat online: WARSZTAT MOICH MOCNYCH STRON. Z wykorzystaniem Clifton Strengths


❗️UWAGA: Cena zawiera koszt kwestionariusza „TOP 5 Clifton Strengths” oraz cenę warsztatu online (4 godz.)

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Planować swój rozwój w oparciu o mocne strony
✅ Rozumieć swój sposób działania, odczuwania i myślenia w kontekście swoich talentów
✅ Ustalić świadome kroki w swojej karierze zawodowej
✅ Korzystać z talentów w perspektywie zespołowej

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

 

Cena brutto
479,00 zł
Zapisz się
Diagnoza i terapia funkcji poznawczych z podstawami logopedii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Diagnoza i terapia funkcji poznawczych z podstawami logopedii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Przedstawienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii funkcji poznawczych. W szkoleniu omówiono zagadnienia z zakresu dobrostanu psychicznego oraz tego czym jest zdrowie i choroba. Szkolenie zawiera treści dotyczące podstaw logopedii dziecięcej wraz z przykładowym scenariuszem zajęć.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. DIAGNOZA I TERAPIA FUNKCJI POZNAWCZYCH 10 godz.
Diagnoza neuropsychologiczna
Procesy poznawcze
Metody badań funkcji poznawczych
Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA)
Ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze
MODUŁ II. DOBROSTAN PSYCHICZNY - ZDROWIE A CHOROBA 8 godz.
Czym jest zdrowie?
Czym jest edukacja zdrowotna?
Czynniki warunkujące zdrowie
Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
Promocja zdrowia
Zdrowie psychiczne
MODUŁ. III. PODSTAWY LOGOPEDII DZIECIĘCEJ 5 godz.
Wstęp do logopedii
Zaburzenia komunikacji językowej
Terapia zaburzeń artykulacji
Scenariusz zajęć
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii klinicznej z elementami wybranych metod terapii wspomagającej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii klinicznej z elementami wybranych metod terapii wspomagającej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej. Uczestnik pozna główne zaburzenia zachowania oraz osobowości. Tematyka szkolenia uzupełniona jest również o wybrane metody terapii wspomagającej przydatnej w procesie terapeutycznym dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I ZDROWIA 10 godz.
Zaburzenia zachowania, przeżywania oraz funkcjonowania somatycznego, Wybrane zaburzenia rozwojowe, Zaburzenia osobowości, Depresja, zaburzenia nerwicowe (lękowe), zaburzenia odżywiania, Uzależnienie od alkoholu
II. WYBRANE METODY TERAPII WSPOMAGAJĄCEJ 5 godz.
Integracja sensoryczna, Kinezjologia edukacyjna, Metoda Weroniki Sherborn, Terapia pedagogiczna:
Metoda prof. E Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu, Metoda Marianny Frostig, Logorytmika
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Główny nacisk szkolenia koncentruje się na pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksją. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy terapii pedagogicznej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć posiadają np. nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Nasze szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje uprawnień, gdyż uprawnienia do prowadzenia tych zajęć nadawane są w toku studiów.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY TERAPEUTYCZNE PRACY Z DYSLEKTYKAMI 6 godz.
Przyczyny dysleksji, Typy dysleksji wg M. Bogdanowicz i D. Bakker, Symptomy ryzyka dysleksji, Cechy dyslektyków, Jak postępować
z dyslektykami?, Skala Ryzyka dysleksji (SRD), Diagnoza pedagogiczna dysleksji, Diagnoza psychologiczna dysleksji, Zalecenia terapeutyczne w pracy z dyslektykami, Ważniejsze pojęcia związane z dysleksją
II. TERAPEUTYCZNE I METODYCZNE PODSTAWY TERAPII PEDAGOGICZNEJ 4 godz.
Pojęcie terapii pedagogicznej, Cele terapii pedagogicznej, Organizacja działań terapeutycznych, Przykłady ćwiczeń wykorzystywanych w terapii pedagogicznej
III. ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE 1 godz.
Istota zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Uczestnicy programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
IV. METODYKA ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH 9 godz.
Cele, kierunki, zadania programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Planowanie i realizacja programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Zasady prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Organizacja zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Metody i środki dydaktyczne stosowane podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci dyslektycznych, Treści programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych- „Ortograffiti”, Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla klas IV – VI, Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami funkcji poznawczych, Przykładowy program indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Animator społeczno-kulturalny z elementami edukacji regionalnej i kulturalnej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Animator społeczno-kulturalny z elementami edukacji regionalnej i kulturalnej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: przybliżenie zagadnień z zakresu pedagogiki czasu wolnego, pedagogiki zabawy i pedagogiki kultury. Uczestnik szkolenia zapozna się z metodami oraz technikami stosowanymi w pracy animatora społeczno-kulturalnego. Zdobędzie umiejętności do posługiwania się różnego typu grami i zabawami do praktycznego zastosowania w pracy animacyjnej wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.

Dodatkowe informacje: Wśród najczęściej spotykanych wymogów kwalifikacyjnych, jakich spodziewać się mogą kandydaci na stanowisko animatora kultury nie znajdziemy oficjalnych warunków, których wypełnienie broni dostępu do zawodu.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO 8 godz.
Pojęcie i aspekty czasu wolnego dzieci i młodzieży, Cechy i funkcje czasu wolnego dzieci i młodzieży, Problematyka czasu wolnego w szerokim kontekście pedagogicznym, Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, Zadania edukacji
z zakresu kultury fizycznej i turystyki jako forma spędzania czasu
II. PEDAGOGIKA ZABAWY 16 godz.
Zasady, cechy, funkcje zabawy, Znaczenie zabawy i zabawek dla rozwoju psychofizycznym dziecka, Zasady i metody stosowane w pedagogice zabawy, Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
III. GRY I ZABAWY W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 8 godz.
Zabawy integracyjne dla dzieci, Zabawy integracyjne dla młodzieży i osób dorosłych, Zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży
IV. PEDAGOGIKA KULTURY 7 godz.
Pojęcie i istota pedagogiki kultury, Edukacja regionalna, kulturalna i międzykulturowa, Koncepcje „upowszechniania kultury”
w pedagogice kultury, Istota, cele, funkcje animacji społeczno-kulturalnej, Zadania, funkcje, etapy i fazy procesu animatorów społeczno-kulturalnych, Trudności w pracy animatora społeczno-kulturalnego
V.  FORMY ANIMACJI KULTURY 6 godz.
Animacja dla najmłodszych dzieci, Różne formy animacji społeczno-kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Przykłady zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technik rękodzielniczych
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości z elementami suicydologii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości z elementami suicydologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności do postępowania z nieletnim, który ma kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Uczestnik pozna psychologiczne standardy przesłuchań dziecka. Zdobędzie wiedzę dotyczącą psychologii rozwoju, która ma wpływ na postrzeganie, pamięć i rozumowanie u dzieci pełniących rolę świadka. Tematyka szkolenia obejmuje bardzo ważne zagadnienie związane z autogaresją oraz zachowaniami suicydalnymi wśród młodzieży.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. POSTĘPOWANIE WOBEC NIELETNICH 15 godz.
Postępowanie wobec dziecka, Kontakt dziecka z wymiarem sprawiedliwości, Postrzeganie, pamięć i rozumowanie u dzieci, Standardy przesłuchań dziecka, Fazy kontaktu z dzieckiem, Umiejętności przydatne w kontakcie z dzieckiem, Kontakt z wymiarem sprawiedliwości jako sytuacja trudna, Problematyka urazu w postępowaniu prawnym, Postępowanie z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, Stres u dzieci
II. AUTOAGRESJA I ZACHOWANIA SUICYDALNE (SAMOBÓJCZE) 5 godz.
Definicja, rodzaje i funkcje autoagresji, Definicja, rodzaje, motywy samobójstw, Sygnały ostrzegawcze zachowań samobójczych
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przedstawienie psychologiczno-pedagogicznych podstaw kształcenia. W szkoleniu omówiono specyficzne trudności w nauce, charakterystykę pracy z uczniem trudnym, niedostosowanym społecznie oraz kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkoleniu zawarto także podstawy wiedzy o chorobach przewlekłych wraz z ich typologią i klasyfikacją.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO (12 godz.)
a) Edukacja osób niepełnosprawnych w systemie integracyjnym
b) Integracyjny nurt edukacji osób niepełnosprawnych
c) Kierunki i formy kształcenia integracyjnego
d) Korzystne i niekorzystne aspekty integracyjnego systemu kształcenia
e) Warunki efektywności kształcenia integracyjnego
f) Warunki związane z rodziną dziecka niepełnosprawnego i jego szerszym otoczeniem
społecznym
g) Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo
MODUŁ II. PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH (12 godz.)
a) Rola wychowania
b) Środowisko życia jako pole oddziaływań wychowawczych
c) Specyfika projektowania działań wychowawczych i opiekuńczych
d) Program wychowawczy szkoły
Liczba godzin razem: 24

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod terapeutyczno-rehabilitacyjnych do wykorzystania w procesie terapeutycznym i leczniczym w kontakcie z dziećmi, młodzieżą jak również osobami dorosłymi przejawiającymi różnego rodzaju zaburzenia psychofizyczne.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. NOWOCZESNE METODY TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE 25 godz.
Delfinoterapia – terapeutyczny kontakt z delfinami, Hipoterapia – kontakt z koniem w procesie rehabilitacji, Dogoterapia – kontakt z psem w procesie terapeutycznym, Światłoterapia (fototerapia) – leczenie światłem, Chromoterapia – leczenie kolorami, Aromaterapia – terapia zapachem, Felinoterapia – kontakt z kotem w procesie terapeutycznym, Hortiterapia – terapeutyczna moc ogrodów, Sylwoterapia – terapeutyczna moc drzew i krzewów, Talasoterapia – lecznicza moc morskiej wody, Geloterapia – terapia śmiechem, Choreoterapia – taniec w procesie terapeutycznym i leczniczym
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
59,00 zł
Zapisz się
Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi tj. Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz ADHD. Uczestnik zdobędzie umiejętność sporządzania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Uczestnik szkolenia zapozna się również z metodami i technikami stosowanymi w procesie terapeutycznym w zaburzeniach neurorozwojowych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą behawioralnym pracującym z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU 12 godz.
Pojęcie rozwoju psychicznego, zadania rozwojowe, Charakterystyka psychofizycznego rozwoju dziecka 3-7 lat, Psychologia rozwojowa w praktyce, Metody badawcze psychologii rozwojowej, Tworzenie IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego)
II. TEORETYCZNE PODSTAWY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH U DZIECI 3 godz.
Pojęcie normy i podstawowa terminologia w psychopatologii, Klasyfikacja zaburzeń rozwoju psychicznego, Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, Mieszane i całościowe specyficzne zaburzenia rozwojowe
III. ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ – ADHD 5 godz.
Pojęcie nadpobudliwości psychoruchowej oraz jego objawy, Diagnozowanie nadpobudliwości psychoruchowej,  Pomoc terapeutyczna osobom z ADHD, Praca z uczniem z ADHD – praktyczne wskazówki
IV. TEORETYCZNE PODSTAWY ZAGADNIEŃ O AUTYŹMIE 2 godz.
Definicja i etiologia autyzmu, Charakterystyka cech „autystycznych”, Wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka autystycznego
V. CAŁOŚCIOWE ZABURZENIE ROZWOJOWE – ZESPÓŁ ASPERGERA 3 godz.
Problematyka diagnozy zespołu Aspergera, Problemy dzieci z zespołem Aspergera w różnych sferach ich funkcjonowania, Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Aspergera
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Akademia psychologii dziecka - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia psychologii dziecka - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, rozwoju dzieci dzieci i młodzieży. Uczestnik szkolenia zdobędzie przygotowanie metodyczne do pracy z dzieckiem: z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniem uwagi jak również trudnym i agresywnym. Zdobędzie podstawowe umiejętności do pracy z dzieckiem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł psychologiczno-pedagogiczny  60 godz.
Podstawy psychologii ogólnej
Podstawy psychologii wychowania
Podstawy psychologii rozwoju
Podstawy pedagogiki ogólnej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Biomedyczne podstawy rozwoju


Moduł wiedzy o rozwoju i psychologii dziecka 40 godz.
Podstawy psychologii zaburzeń dzieci i młodzieży
Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia
Zaburzenia neurorozwojowe – ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera
Psychologiczna ocena rozwoju dziecka

Metodyka pracy z dzieckiem 50 godz.
Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Wybrane metody terapii wspomagającej (Integracja sensoryczna, Kinezjologia edukacyjna, Metoda Weroniki Sherborn, Terapia pedagogiczna)
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi
Metodyka pracy z dzieckiem trudnym oraz agresywnym

Moduł umiejętności w pracy z dzieckiem 60 godz.
Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
Elementy wczesnego wspomagania rozwoju
Elementy treningu zastępowania agresji
Elementy treningu umiejętności społecznych
Elementy muzykoterapii oraz bajkoterapii
Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy

Razem: 210 godz

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
599,00 zł
Zapisz się
Pakiet Edukacja i Opieka - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Pakiet Edukacja i Opieka - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Kompleksowy pakiet szkoleń z zakresu opieki, wychowania i edukacji dziecka.
1. Pomoc nauczyciela
2. Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym
3. Profesjonalna opiekunka dziecięca

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
634,00 zł
Zapisz się
Akademia specjalisty w pracy administracyjno-biurowej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia specjalisty w pracy administracyjno-biurowej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, prawa, obsługi klienta oraz pracy administracyjno-biurowej. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność redagowania pism urzędowych, zarządzania dokumentacją. Będzie potrafił wykorzystywać programy komputerowe w pracy biurowej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł psychologiczno-prawny 38 godz.
Podstawy psychologii ogólnej
Psychologia wpływu społecznego
Psychologia pracy z elementami BHP i ergonomii
Podstawy psychologii i komunikacji społecznej
Podstawy prawa

Moduł obsługi klienta i administracyjno-biurowy 52 godz.
Sprzedaż i obsługa klienta z technikami psychologicznymi
Skuteczna komunikacja interpersonalna w obsłudze klienta
Redagowanie pism biurowych i urzędowych
Podstawy pracy administracyjno-biurowej
Podstawy zarządzania dokumentacją
Wykorzystywanie programów komputerowych w pracy biurowej – Microsoft Word, Microsoft Excel

Moduł umiejętności i kompetencji zawodowych 25 godz.
Kluczowe kompetencje społeczne i personalne w pracy administracyjno-biurowej (zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami i motywacja; mediacje i negocjacje; asertywność)
Radzenie sobie ze stresem w pracy z elementami treningu autogennego
Wykorzystywanie coachingu w obsłudze klienta

Razem: 115 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
429,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert