Szkolenia Psychologia

Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nabędzie umiejętność wyrażania postawy asertywnej i stosowania technik negocjacyjnych w życiu prywatnym i zawodowym. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy mediacji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. AKTYWNE I SKUTECZNE SŁUCHANIE 2 godz.
Definicja i model komunikacji dwustronnej, Umiejętność skutecznego słuchania, Podstawowe techniki aktywnego słuchania, Bariery utrudniające słuchanie, Sposoby ułatwiające aktywne słuchanie
II. KOMUNIKACJA WERBALNA ORAZ NIEWERBALNA 4 godz.
Komunikacja werbalna, Komunikacja niewerbalna (mimika, proksemika, kinezjetyka, parajęzyk), Style komunikacji niewerbalnej, Komunikaty niewerbalne i interakcyjne, Bariery, przyczyny zaburzeń w komunikacji społecznej, Gestykulacja
i ułożenie rąk – odczytaj prawdziwe intencje rozmówcy
III. ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 2 godz.
Zachowania asertywne i nieasertywne, Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych, Wyrażanie własnych opinii i przekonań (monolog wewnętrzny, zdania pro-asertywne), Efektywna komunikacja rodzice – dzieci
IV. MEDIACJE I NEGOCJACJE W KOMUNIKACJI 2 godz.
Style, etapy oraz techniki negocjacji, Rodzaje, proces i umowa w mediacjach
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
49,00 zł
Zapisz się
Kurs psychologiczno-pedagogiczny online
Psychologia / Szkolenia Online /

Kurs psychologiczno-pedagogiczny online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki oraz dydaktyki. Szkolenie poprzez swoje uniwersalne treści jest przydatne w każdym zawodzie.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. UWAGA! Kurs nie nadaje uprawnień pedagogicznych tzw. przygotowania pedagogicznego niezbędnego do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie 22 godz.
II. Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii 32 godz.
III. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 20 godz.
IV. Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami 25 godz.
V. Psychologia zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego 10 godz.
VI. Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce i terapii 10 godz.
VII. Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka 25 godz.
Razem liczba godzin: 144

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
449,00 zł
Zapisz się
Opiekun dzieci i młodzieży – animator czasu wolnego i rekreacji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Opiekun dzieci i młodzieży – animator czasu wolnego i rekreacji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przybliżenie zagadnień z zakresu pedagogiki, wychowania, rozwoju dzieci i młodzieży. Uczestnik szkolenia zapozna się z metodami oraz technikami stosowanymi w pracy animatora czasu wolnego i rekreacji. Zdobędzie umiejętności do posługiwania się różnego typu grami i zabawami do praktycznego zastosowania w pracy animacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

 

NABÓR NA SZKOLENIE: ciągły - szkolenie można zrealizować w dowolnym terminie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PEDAGOGIKI 4 godz.
Pedagogika jako nauka, Działy pedagogiki, Pedagogika - rys historyczny, Edukacja, Pedagogika ogólna - podstawowe pojęcia
II. PODSTAWY WIEDZY O WYCHOWANIU 7 godz.
Wychowanie, Nauczanie, Kształcenie, Nowe kategorie pojęciowe pedagogiki, Czym jest wychowanie? Dekalog rodzica, wychowawcy
III. PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W PRACY OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY 12 godz.
Rola wychowania, Środowisko  życia jako pole oddziaływań wychowawczych, Typologia środowiska, Pojęcie sił społecznych, Specyfika projektowania działań wychowawczych i opiekuńczych, Diagnoza w pracy opiekuńczej, Program wychowawczy szkoły
IV. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU 7 godz.
Rozwój i zmiana rozwojowa, Czynniki społeczne w rozwoju człowieka, Ogólne prawidłowości rozwoju człowieka, Teoria przywiązania, Diagnoza rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Psychologia i pedagogika dziecka
V. ANIMACJA SPORTOWO-REKREACYJNA W PRACY OPIEKUNA DZIECI I MŁODZIEŻY 24 godz.
Cele i zadania animacji sportowo – rekreacyjnej, Cechy specyficzne form aktywności rekreacyjnej, Metody animacji rekreacyjnej, Społeczne bariery rekreacji, Metody i formy nauczania stosowane w wychowaniu fizycznym, Pojęcie procesu uczenia się i nauczania w sporcie, Jak wesprzeć dziecko w rozwoju psychofizycznym poprzez gry i zabawy ruchowe?, Zasady trenowania dzieci i młodzieży, Gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu, Ćwiczenia sportowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, Gry i zabawy z piłką (rodzaje i zasady), Zajęcia sportowe dla dorosłych i seniorów, Rodzaje zajęć rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych


Razem liczba godzin: 54

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Prewencja zachowań suicydalnych - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Prewencja zachowań suicydalnych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest przedstawienie zagadnienia samobójstwa, a także głównych zaburzeń i innych czynników związanych z samobójstwem oraz pokazanie, jak rozpoznawać i postępować z osobami ze skłonnościami samobójczymi. Celem jest omówienie kwestii interwencji kryzysowej w sytuacjach związanych z samobójstwami, a także profilaktyki zachowań suicydalnych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. POJĘCIE SAMOBÓJSTWA 4 godz.
Skala problemu, Definicja samobójstwa, Podstawowe rodzaje samobójstw
II. SAMOBÓJSTWA A PROBLEMY PSYCHICZNE 4 godz.
Depresja, Alkoholizm, Schizofrenia, Impulsywność
III. PRZYCZYNY SPOŁECZNE SAMOBÓJSTW 4 godz.
Czynniki społeczne samobójstw, Mity dotyczące zjawiska samobójstwa, Czynniki ryzyka samobójstw
IV. ETAPY DROGI DO SAMOBÓJSTWA 4 godz.
Rodzaje samobójstw, Czynniki ryzyka, Sygnały zagrożenia, Syndrom presuicydalny
V. INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z SAMOBÓJSTWEM 4 godz.
Typy postępowania, Profilaktyka, Prewencja zachowań suicydalnych
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Zastosowanie metody projektów do pracy edukacyjno-dydaktycznej z elementami doradztwa zawodowego - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Zastosowanie metody projektów do pracy edukacyjno-dydaktycznej z elementami doradztwa zawodowego - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zapoznanie uczestnika z podstawami Pedeutologii, w tym osobowości nauczyciela, jego kompetencji i roli zawodowej. Omówiono także warsztat trenera-szkoleniowca. Szkolenie zawiera wiedzę dotyczącą metody projektów w pracy edukacyjno-dydaktycznej, socjologii edukacji oraz podstaw doradztwa zawodowego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy pedeutologii 6 godz.
Osobowość nauczyciela; Inhibitory twórczości; Styl nauczania; Kompetencje nauczyciela; Rola zawodowa nauczyciela
Moduł II. Warsztat trenera-szkoleniowca 2 godz.
Zasady przygotowania profesjonalnej prezentacji
Moduł III. Metoda projektów w pracy edukacyjno-dydaktycznej 12 godz.
Metody nauczania i ich podział; Istota projektów; Etapy projektów; Ocena i ewaluacja projektów; Zalety i wady projektów
Moduł IV. Socjologia edukacji 5 godz.
Szkoła w systemie społeczeństwa klasowego; Zasób wiedzy doświadczeń i oczekiwań; Szkoła jako organizacja
Moduł V. Doradztwo zawodowe 9 godz.
Teorie wyboru zawodu; Kariera zawodowa; Stres w pracy; Selekcja i rekrutacja; Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego; Warsztat pracy doradcy zawodowego
Razem liczba godzin: 34

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z komunikacją wspomagającą oraz elementami wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ręki - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z komunikacją wspomagającą oraz elementami wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ręki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawiono alternatywne i wspomagające metody komunikacji z elementami wczesnego wspomagania rozwoju. Szkolenie wzbogacono o elementy terapii ręki.

Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Podstawy metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 4 godz.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną; Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie;
Metody pracy z osobą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
II. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji 2 godz.
Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji; Formy komunikacji pozawerbalnej
III. Elementy wczesnego wspomagania rozwoju 2 godz.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; Wspomaganie rozwoju - podstawowe pojęcia; Przepisy prawa oświatowego uprawniające do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
IV. Elementy terapii ręki 2 godz.
Terapia ręki jako forma autorehabilitacji, Podstawy terapii ręki
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychogerontologii z elementami hortitoterapii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychogerontologii z elementami hortitoterapii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw psychogerontologii, w tym omówienie problemów psychologicznych osób w okresie starości, lęków i rozterek, a także kompetencji komunikacyjnych seniorów wraz z ich edukacją. Szkolenie zawiera także podstawy hortiterapii.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy psychogerontologii 16 godz.
1. Problemy psychologiczne osób w okresie starości
2. Egzystencjalne rozterki w obliczu starości
3. Lęki osób w fazie późnej dorosłości
4. Pomyślne starzenie się
5. Kompetencje komunikacyjne seniorów
6. Uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
7. Edukacja osób starszych
Moduł II. Podstawy hortiterapii 5 godz.
1. Pojęcie hortiterapii
2. Hortiterapia w pracy z osobami starszymi
Razem liczba godzin: 21


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Akademia socjoterapii i profilaktyki społecznej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia socjoterapii i profilaktyki społecznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, socjoterapią, profilaktyką społeczną oraz umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień socjoterapeuty ani profilaktyka społecznego!

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 40 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Psychologia wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień

Moduł profilaktyki społecznej i prewencji 70 godz.
Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia sobie ze stresem
Podstawy psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej z metodyką edukacji i promocji zdrowia
Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii
Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii oraz uzależnie behawioralnych
Prewencja zachowań suicydalnych
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami interwencji kryzysowej

Moduł umiejętności i kompetencji terapeutycznych 40 godz.
Techniki poznawczo-behawioralne w profilatyce i terapii
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej
Podstawy tutoringu z elementami coachingu
Trening komuniacji interpresonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy

Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
489,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: nabycie wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, rozwojowej. Uczestnik szkolenia dowie się jak działa nasza pamięć oraz świadomość. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz emocjami. Zdobędzie wiedzę na temat komunikacji, inteligencji, osobowości i rozwoju człowieka. Pozna najczęstsze zaburzenia psychiczne oraz podstawowe metody terapii zaburzeń.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji niemal na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA 3 godz. Definicja i dziedziny psychologii, Cele i specyfika badań w psychologii, Psychologia – praktyczne zastosowanie
2. KIERUNKI W PSYCHOLOGII 3 godz. Kierunek Biologiczny, Behawioralny, Psychodynamiczny, Humanistyczny, Poznawczy, Ewolucjonistyczny
3. PROCESY POZNAWCZE 4 godz. Spostrzeganie, Pamięć, Uwaga, Wyobraźnia, Myślenie, Pojęcia
4. UCZENIE SIĘ 2 godz. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne
5. ŚWIADOMOŚĆ 1 godz. Różne rozumienie pojęcia świadomości, Związek uwagi ze świadomością
6. EMOCJE 3 godz. Klasyfikacja i rodzaje emocji, Teorie i koncepcje emocji, Inteligencja emocjonalna i agresja
7. STRES PSYCHOLOGICZNY 3 godz. Przyczyny i następstwa stresu psychologicznego, Style radzenia sobie ze stresem, Stres w pracy
8. MOTYWACJA 3 godz. Funkcje procesu motywacyjnego, Potrzeby człowieka i teorie motywacji
9. JĘZYK I KOMUNIKOWANIE SIĘ 3 godz. Błędy w komunikacji, Komunikacja niewerbalna
10. PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA 4 godz. Definicja rozwoju, Klasyfikacja teorii rozwoju, Teoria poznawczo-rozwojowa J. Piageta, Psychoanalityczna teoria Freuda, Psychospołeczna teoria Eriksona, Rozwój moralny Kohleberga
11. STYLE POZNAWCZE 1 godz. Refleksyjność – Impulsywność, Zależność – niezależność od pola, Abstrakcyjność-konkretność
12. RÓŻNICE INDYWIDUALNE 2 godz. Różnice indywidualne, Wybrane teorie temperamentu
13. INTELIGENCJA 3 godz. Czynnikowa teoria inteligencji, Modele czynników równorzędnych L.L. Thurstone, Rozwojowe teorie inteligencji, Poznawcze teorie inteligencji
14. OSOBOWOŚĆ 8 godz. Teorie osobowości, Model „Wielkiej Piątki”, Metody badania osobowości
15. PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ 2 godz. Klasyfikacja zaburzeń, Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, Zaburzenia osobowości i zachowania osób dorosłych, Zaburzenia afektywne, Podstawowe metody terapii zaburzeń
                                                                                                                                                
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się
Podstawy tutoringu szkolnego z elementami coachingu - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy tutoringu szkolnego z elementami coachingu - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest zapoznanie się z tematem tutoringu szkolnego i jego założeń teoretycznych i metodycznych. Wprowadzenie do coachingu, poznanie metod oraz korzyści płynących z coachingu. Poznanie metodyki coachingu oraz tutoringu wraz z kluczowymi umiejętnościami tutora-coacha.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. TUTORING SZKOLNY ORAZ JEGO ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODYCZNE 8 godz.
Tutoring jako innowacyjna metoda, Korzyści wypływające z tutoringu, Tutoring szkolny, Założenia w pracy tutora, Dialog w tutoringu, Tutoring i praca z uczniami zdolnymi w szkole, Tutoring jako metody nauczania, Tutor w procesie rozwijania uczniowskich zdolności, Korzyści z pracy metodą tutoringu w szkole
II. ELEMENTY COACHINGU 7 godz.
Podstawy coachingu, Rodzaje coachingu, Mentoring, Korzyści płynące z coachingu, Relacja coach–klient, Etyka coachingu, Coaching a inne formy wspomagania rozwoju
III. METODYKA COACHINGU 8 godz.
Wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w coachingu, Metafora w coachingu, Elementy pracy z coachem, Struktura sesji coachingowe, Coaching w organizacji, Regulacje dotyczące zawodu coacha. Certyfikat a Certyfikacja, Medytacja w warsztacie coacha, O uważności w coachingu, Inteligencja emocjonalna w coachingu, Modele rozmów coachingowych, Coaching edukacyjny. Pojęcie, cele i jak go stosować w edukacji?
IV. METODYKA TUTORINGU 7 godz.
Tutoring jako innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia, Model pracy tutoringowej, Kluczowe umiejętności tutora-coacha
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Metody pracy stosowane w rewalidacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z podstawami oligofrenopedagogiki - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metody pracy stosowane w rewalidacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z podstawami oligofrenopedagogiki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z metodyką pracy z dziećmi o głęboką niepełnosprawnością intelektualną, omówiono w nim podstawy pedagogiki specjalnej oraz metody pracy i ćwiczeń z dziećmi. W szkoleniu zawarto również podstawy wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki, zawarto opis metod pracy z dziećmi o głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dziećmi z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. W szkoleniu zawarto również charakterystykę Mózgowego porażenia dziecięcego wraz z zasadami rewalidacji, omówiono także specyfikę Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. METODY PRACY Z DZIECKIEM GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYM (10 GODZ.)
Pedagogika specjalna (Zespół Downa, Mózgowe porażenie dziecięce, Wybrane metody i ćwiczenia (Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Knillów, Metoda P. Dennisona, Metoda Labana, Metoda Felicji Affolter, Artterapia)
MODUŁ II. PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI (15 GODZ.)
Metody pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym, Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo (Etiologia upośledzenia umysłowego, Ogólne zasady nauczania oligofreników, Psychologiczne i fizjologiczne podstawy uczenia się upośledzonych umysłowo), Mózgowe porażenie dziecięce, Zadania, zasady i metody rewalidacji, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD
(Pomoc terapeutyczna osobom z ADHD, Praca z uczniem z ADHD – praktyczne wskazówki)
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
189,00 zł
Zapisz się
Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, a także diagnozy kompetencji wraz z ćwiczeniami wspomagającymi ich rozwój. W szkoleniu zawarto wiedzę z podstaw terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Szkolenie wzbogacono materiałem z zakresu pracy trenera szkoleniowca w nauczaniu osób dorosłych.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Kompetencje miękkie 5 godz.
Czym są kompetencje miękkie? Dlaczego rozwój kompetencji miękkich jest ważny? Rozwój kompetencji miękkich; Motywacja do rozwoju kompetencji miękkich; Metody rozwoju kompetencji miękkich
Moduł II. Diagnoza kompetencji i ćwiczenia wspomagające ich rozwój 15 godz.
Kompetencja komunikacji; Kompetencja pracy w zespole; Kompetencja negocjacyjna; Kompetencja zarządzanie sobą w czasie; Kompetencja asertywności
Moduł III. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 4 godz.
Charakterystyka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
Moduł IV. Trener szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych 14 godz.
Metodyka nauczania i uczenia się dorosłych; Praca w grupach; Uwarunkowania procesu uczenia się dorosłych; Podstawowy warsztat trenera
Razem liczba godzin: 38

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Cena brutto
259,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert