Szkolenia Psychologia

Diagnoza i terapia funkcji poznawczych z podstawami logopedii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Diagnoza i terapia funkcji poznawczych z podstawami logopedii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Przedstawienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii funkcji poznawczych. W szkoleniu omówiono zagadnienia z zakresu dobrostanu psychicznego oraz tego czym jest zdrowie i choroba. Szkolenie zawiera treści dotyczące podstaw logopedii dziecięcej wraz z przykładowym scenariuszem zajęć.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. DIAGNOZA I TERAPIA FUNKCJI POZNAWCZYCH 10 godz.
Diagnoza neuropsychologiczna
Procesy poznawcze
Metody badań funkcji poznawczych
Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA)
Ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze
MODUŁ II. DOBROSTAN PSYCHICZNY - ZDROWIE A CHOROBA 8 godz.
Czym jest zdrowie?
Czym jest edukacja zdrowotna?
Czynniki warunkujące zdrowie
Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
Promocja zdrowia
Zdrowie psychiczne
MODUŁ. III. PODSTAWY LOGOPEDII DZIECIĘCEJ 5 godz.
Wstęp do logopedii
Zaburzenia komunikacji językowej
Terapia zaburzeń artykulacji
Scenariusz zajęć
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym z elementami treningu zastępowania agresji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym z elementami treningu zastępowania agresji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej podstaw psychologii wychowania oraz rozwoju. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w pracy opiekuna. Tematyka szkolenia uzupełniona jest o elementy treningu zastępowania agresji u dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doszkalający. Pełne szkolenie nadające uprawnienia opiekuna w żłobku – omawia ustawa z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresów programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PSYCHOLOGII WYCHOWANIA 8 godz.
Zagadnienie definicyjne, pojęcie wychowania, działania wychowawcze, Rodzina jako środowisko wychowawcze, Psychologia rozwojowa w praktyce
II. METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 10 godz.
Podstawowe pojęcia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Charakterystyka opiekuna-wychowawcy, Zagadnienia potrzeb
i metodyka ich zaspokajania, Metody diagnozowania podopiecznego
III. BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU Z PODSTAWAMI PSYCHOLOGII ROZWOJU DZIECKA 7 godz.
Endogenne i egzogenne czynniki rozwoju, Znaczenie aktywności ruchowej, Pojęcie rozwoju psychicznego, zadania rozwojowe
IV. ELEMENTY TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI 5 godz.
Pojęcie agresji, Agresja u dzieci, Trening zastępowania agresji
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
209,00 zł
Zapisz się
Podstawy pedagogiki z elementami psychologii rozwoju dzieci i młodzieży - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy pedagogiki z elementami psychologii rozwoju dzieci i młodzieży - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: poznanie podstaw pedagogiki, jej rysu historycznego, działów i podstawowych pojęć. Uczestnik szkolenia pozna podstawy wiedzy o wychowaniu, nauczaniu i kształceniu oraz nowe kategorie pojęciowe pedagogiki. Szkolenie zawiera informacje dotyczące projektowania działań wychowawczych. Materiał został wzbogacony o wiedzę z zakresu podstaw psychologii rozwoju.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji niemal na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PEDAGOGIKI 4 godz.
Pedagogika jako nauka, Działy pedagogiki, Pedagogika - rys historyczny, Edukacja, Pedagogika ogólna - podstawowe pojęcia
II. PODSTAWY WIEDZY O WYCHOWANIU 7 godz.
Wychowanie, Nauczanie, Kształcenie, Nowe kategorie pojęciowe pedagogiki, Czym jest wychowanie? Dekalog rodzica, wychowawcy
III. PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 12 godz.
Rola wychowania, Środowisko  życia jako pole oddziaływań wychowawczych, Typologia środowiska, Pojęcie sił społecznych, Specyfika projektowania działań wychowawczych i opiekuńczych, Diagnoza w pracy opiekuńczej, Program wychowawczy szkoły
IV. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU 7 godz.
Rozwój i zmiana rozwojowa, Czynniki społeczne w rozwoju człowieka, Ogólne prawidłowości rozwoju człowieka, Teoria przywiązania, Diagnoza rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Psychologia i pedagogika dziecka
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej z elementami psychologii klinicznej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej z elementami psychologii klinicznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: było przedstawienie wiedzy z zakresu psychiatrii dziecięcej wraz z wiedzą dotyczącą zagadnień psychologii klinicznej. W szkoleniu omówiono wybrane zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego, tematykę niepełnosprawności intelektualnej oraz klasyfikacje ICD-10, ICD-11. W szkoleniu zawarto także tematykę zaburzeń osobowości u dzieci.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ 11 godz.
Zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego, Zaburzenia zachowania, Zaburzenia nawyków i odżywiania, Zaburzenie lękowe w postaci fobii, Upośledzenie umysłowe u dzieci, Klasyfikacja ICD-10, ICD-11
II. PODSTAWY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 5 godz.
Czym jest psychologia kliniczna, Zaburzenia osobowości
Razem liczba godzin: 16

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
229,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii klinicznej z elementami wybranych metod terapii wspomagającej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii klinicznej z elementami wybranych metod terapii wspomagającej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej. Uczestnik pozna główne zaburzenia zachowania oraz osobowości. Tematyka szkolenia uzupełniona jest również o wybrane metody terapii wspomagającej przydatnej w procesie terapeutycznym dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I ZDROWIA 10 godz.
Zaburzenia zachowania, przeżywania oraz funkcjonowania somatycznego, Wybrane zaburzenia rozwojowe, Zaburzenia osobowości, Depresja, zaburzenia nerwicowe (lękowe), zaburzenia odżywiania, Uzależnienie od alkoholu
II. WYBRANE METODY TERAPII WSPOMAGAJĄCEJ 5 godz.
Integracja sensoryczna, Kinezjologia edukacyjna, Metoda Weroniki Sherborn, Terapia pedagogiczna:
Metoda prof. E Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda Dobrego Startu, Metoda Marianny Frostig, Logorytmika
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Główny nacisk szkolenia koncentruje się na pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksją. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy terapii pedagogicznej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć posiadają np. nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Nasze szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje uprawnień, gdyż uprawnienia do prowadzenia tych zajęć nadawane są w toku studiów.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY TERAPEUTYCZNE PRACY Z DYSLEKTYKAMI 6 godz.
Przyczyny dysleksji, Typy dysleksji wg M. Bogdanowicz i D. Bakker, Symptomy ryzyka dysleksji, Cechy dyslektyków, Jak postępować
z dyslektykami?, Skala Ryzyka dysleksji (SRD), Diagnoza pedagogiczna dysleksji, Diagnoza psychologiczna dysleksji, Zalecenia terapeutyczne w pracy z dyslektykami, Ważniejsze pojęcia związane z dysleksją
II. TERAPEUTYCZNE I METODYCZNE PODSTAWY TERAPII PEDAGOGICZNEJ 4 godz.
Pojęcie terapii pedagogicznej, Cele terapii pedagogicznej, Organizacja działań terapeutycznych, Przykłady ćwiczeń wykorzystywanych w terapii pedagogicznej
III. ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE 1 godz.
Istota zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Uczestnicy programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
IV. METODYKA ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH 9 godz.
Cele, kierunki, zadania programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Planowanie i realizacja programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Zasady prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Organizacja zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Metody i środki dydaktyczne stosowane podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci dyslektycznych, Treści programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych- „Ortograffiti”, Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla klas IV – VI, Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami funkcji poznawczych, Przykładowy program indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych. Tematyka szkolenia obejmuje również podstawy teoretyczne socjoterapii i psychoterapii, które można zastosować w procesie terapeutycznym. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową oraz jest przeznaczony dla osób chcących podnieść i uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą zajęciowym, instruktorem terapii zajęciowej.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. TERAPIA ZAJĘCIOWA W UJĘCIU TEORETYCZNYM I METODYCZNYM 2 godz.
Pojęcie i cele terapii zajęciowej, Charakterystyka pracy terapeuty zajęciowego, Cechy osobowości oraz zadania i obowiązki terapeuty zajęciowego
II. TERAPEUTA ZAJĘCIOWY JAKO LIDER MAŁEJ GRUPY 1 godz.
Struktura i spójność grupy terapeutycznej, Style kierowania grupą terapeutyczną
III. METODYKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 5 godz.
Formy i etapy organizacji zajęć terapii zajęciowej, Podział oraz metody terapii zajęciowej, Zasady oraz korzyści prowadzenia terapii zajęciowej, Etapy i sposoby prowadzenia terapii zajęciowej. Programowanie terapii zajęciowej, Psychoterapeutyczne walory i zadania metodologiczne terapii zajęciowej, Terapeutyczne i nieterapeutyczne formy kontaktu z pacjentem
IV. RODZAJE TERAPII ZAJĘCIOWEJ 12 godz.
Ergoterapia, Biblioterapia, Bajkoterapia, Poezjoterapia, Aromaterapia, Choreoterapia, Chromoterapia, Geloterapia, Muzykoterapia, Arteterapia, Plastykoterapia, Filmoterapia, Teatroterapia,Terapia ruchem i zajęcia sportowe, Ludoterapia
V.SOCJOTERAPIA – ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODYCZNE 3 godz.
Pojęcie i istota socjoterapii, Struktura zajęć socjoterapeutycznych, Zasady i metody pracy z grupą socjoterapeutyczną,  Psychodrama, socjodrama i pantomima, Przykładowe programy socjoterapeutyczne
VI. SOCJOTERAPIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 1 godz
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w przedszkolu, Socjoterapia dla dzieci – na czym polega?, Socjoterapia dla dzieci – metody socjoterapii
VII. PSYCHOTERAPIA – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE 2 godz.
Psychoterapia i jej formy, Proces i przebieg terapii, Nurty w psychoterapii
VIII. RODZAJE PSYCHOTERAPII 6 godz.
Autopsychoterapia, Psychoterapia egzystencjalna, Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa, Psychoterapia indywidualna i grupowa, Psychoterapia depresji, Psychoterapia Gestalt, Psychoterapia humanistyczna
Razem liczba godzin: 32

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Trening umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Trening umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie wiedzy dotyczącej podstaw treningu umiejętności społecznych, w tym zagadnień związanych z kompetencjami społecznymi, komunikacją interpersonalną, wskazówkami jak pokonać nieśmiałość oraz tego, jak wyglądają przykładowe programy zajęć treningu umiejętności społecznych. Szkolenie wzbogacone zostało także o zagadnienia metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej z zagadnieniami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metody pracy, metody diagnozy, planowanie i konspekt zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 9 godz.
Kompetencje społeczne – rozważania terminologiczne; Trening umiejętności społecznych; Trening umiejętności społecznych – podstawy teoretyczne i metodyczne; 10 wskazówek jak pokonać nieśmiałość; Komunikacja interpersonalna – podstawy teoretyczne; Komunikacja interpersonalna: rodzaje; Przykładowe programy zajęć treningu umiejętności społecznych; Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; Kształtowanie nawyków celowej aktywności; Prowadzenie treningu zachowań społecznych.
II. METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 15 godz.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jako subdyscyplina pedagogiki; Prekursorzy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; Podstawowe pojęcia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; Placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zagadnienia potrzeb i metodyka ich zaspokajania; Metody diagnozowania podopiecznego; Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; Charakterystyka opiekuna-wychowawcy; Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej; Plan jako opis i działanie; Projektowanie ofert edukacyjnych; Konspekt zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
Razem liczba godzin: 24

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Specjalista ds. rekrutacji z elementami doradztwa edukacyjno-zawodowego kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Specjalista ds. rekrutacji z elementami doradztwa edukacyjno-zawodowego kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy w zakresie rekrutacji pracowników. Uczestnik szkolenia pozna strategie i metody selekcyjne w procesie rekrutacji pracowników. Szkolenie uzupełnione jest o elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 15 GODZ.
Rekrutacja, Profil kandydata, definiowania i identyfikowania kompetencji, Strategie i metody rekrutacyjne, Strategie i metody selekcyjne – ocena aplikacji, Metody selekcyjne – wywiady ustrukturyzowane, ocena wiedzy zawodowej, Metody selekcyjne – testy psychometryczne, Metody selekcyjne – rozmowa kwalifikacyjna, wywiad telefoniczny, Metody selekcyjne – inwentarze biograficzne, socjometria, Końcowa ocena kandydatów
MODUŁ II. ELEMENTY DORADZTWA ZAWODOWEGO 8 GIDZ.
Teorie wyboru zawodu, Kariera zawodowa, Stres w pracy, Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego,
Warsztat pracy doradcy zawodowego
Razem liczba godzin: 23

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Akademia kuratora społecznego
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia kuratora społecznego

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Akademia ma charakter doskonalący, nie nadaje uprawnień kuratora społecznego. Akademia ma na celu zdobycie ogólnej wiedzy i kompetencji w zakresie psychologii, pedagogiki i resocjalizacji.
Doskonaląca Akademia Sądowego Kuratora Społecznego: kierowana jest do osób, które zainteresowane są zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i prawa. Uzyskana na kursie wiedza o charakterze opiekuńczo – resocjalizacyjnym, prawnym oraz psychologicznym jest kluczowa w działaniu społecznego kuratora sądowego.
Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł społeczno-prawny 20 godz.
Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją; Podstawy pracy socjalnej i psychologicznego wsparcia społecznego; Podstawy prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego z elementami wiedzy o wybranych patologiach społecznych; Standardy metodologiczne w orzecznictwie psychologiczno-sądowym z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej; Standardy pracy biegłego psychologa wynikające z Kodeksu Karnego i Cywilnego z elementami psychologii zeznań i opiniowania sądowo-psychiatrycznego; Metodyka pracy kuratora sądowego
Moduł psychologiczno-pedagogiczny 20 godz.
Podstawy psychologii; Podstawy pomocy psychologicznej i interwencji w kryzysie oraz traumie; Podstawy psychologii zaburzeń dorosłych, dzieci i młodzieży; Podstawy pedagogiki, wychowania, projektowanie działań wychowawczych; Podstawy psychologii sądowej z elementami seksuologii
Moduł opiekuńczo-resocjalizacyjny 20 godz.
Podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej; Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań; Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii; Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej; Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii
Moduł umiejętności społecznych 20 godz.
Metodyka treningu radzenia sobie ze stresem; Skuteczna komunikacja interpersonalna, trening asertywności; Kluczowe umiejętności społeczne w pracy kuratora; Podstawy coachingu w pracy kuratora; Pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w pracy kuratora; Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w pracy kuratora
Moduł prewencyjno-mediacyjny 20 godz.
Prewencja zachowań suicydalnych; Elementy psychoprofilaktyki uzależnień; Podstawy mediacji; Psychomanipulacja w sektach i subkulturach – charakterystyka i strategie działania; Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z podstawami kryminologii; Zaburzenia zachowania i osobowości z elementami prawa i ochrony własności intelektualnej

SPECJALNOŚĆ: DOROŚLI I PRAWO KARNE 20 godz.
Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia; Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie; Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

SPECJALNOŚĆ: MEDIACJE RODZINNE 20 godz.
Podstawy psychologii i komunikacji społecznej; Podstawy psychologii wychowania i rozwoju; Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości, elementy suicydologii; Podstawy mediacji rodzinnych i małżeńskich
Razem: 140 godzin

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
599,00 zł
Zapisz się
Podstawy diagnozy pedagogicznej z elementami poradnictwa - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy diagnozy pedagogicznej z elementami poradnictwa - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z diagnostyką pedagogiczną. Uczestnik szkolenia zapozna się z etapami, funkcjami oraz uwarunkowaniami prawidłowej diagnozy. Pozna również techniki budowania kontaktu diagnostycznego. Szkolenie obejmuje również elementy poradnictwa, które często jest nieodzownym elementem procesu diagnostycznego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDAGOGICZNEJ 20 godz.
a) Pojęcie diagnozy
Źródła poznania diagnostycznego, Diagnoza jako proces heurystyczny, Decyzyjny charakter diagnozy pedagogicznej, Relacja między pojęciami diagnoza-diagnostyka-metodyka
b) Etapy diagnozy
Opis diagnostyczny, Oceny diagnostyczne (diagnozy cząstkowe), Ocena przyporządkowująca do klasy lub typu, Ocena genetyczna, Ocena znaczenia, Ocena prognostyczna, Obiektywizacja ocen diagnostycznych
c) Przedmiot i cel diagnozy. Modele diagnozy. Diagnoza a terapia
Funkcje diagnozy, Uwarunkowania procesu diagnostycznego, Podstawowe wyznaczniki, cechy i techniki budowania kontaktu diagnostycznego, Zdolności i kompetencje wyznaczające profesjonalizm diagnosty, Błędy i wadliwe nastawienie diagnosty
d) Koncepcje cyklu działania zorganizowanego
Uświadomienie i określenie celów działania, Planowanie, Pozyskiwanie zasobów, Realizowanie planu, Kontrolowanie działania
II. ELEMENTY PORADNICTWA  10 godz.
a) Uwarunkowanie rozwoju poradnictwa w dzisiejszym świecie
Definicja poradnictwa, Poradnictwo a doradztwo, Charakterystyka doradcy, Przedmiot poradnictwa oraz środki i metody działania poradniczego
b) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych, Zmiany społeczne a funkcja doradcy
c) Opór w kontakcie terapeutycznym – objawy, źródła i techniki radzenia sobie z oporem
Definicja oporu i jego źródła, Metody radzenia sobie z oporem, Zdolności/kompetencje wyznaczające profesjonalizm doradcy/terapeuty
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV AIDS i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV AIDS i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie teoretycznych podstaw tworzenia programów profilaktycznych, opis poziomów i rodzajów profilaktyki, a także modelowania działań wychowawczych i profilaktycznych z konstruowaniem programu. Celem szkolenia jest ukazanie podstaw teoretycznych w temacie uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych. Szkolenie wzbogacono o wiedzę z zakresu problematyki chorób przenoszonych droga płciową.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.
 


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY TEORETYCZNE TWORZENIA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH  7 godz.
Poziomy i rodzaje profilaktyki; Modele profilaktyki; Profilaktyka w szkole; Ewaluacja programu; Modelowe działania wychowawcze i profilaktyczne – konstruowanie programu
II. UZALEŻNIENIA – PODSTAWY TEORETYCZNE 13 godz.
Uzależnienia –  fazy, rodzaje i cechy uzależnienia; Psychoprofilaktyka uzależnień – motywy; Motywy zachowań ryzykownych; Rodzaje uzależnień: Uzależnienia od substancji, Uzależnienia behawioralne
III. CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ 7 godz.
Rodzaje chorób wenerycznych; Ludzki wirus niedoboru odporności HIV; Elementy edukacji seksualnej; Przykładowy scenariusz zajęć; Zagrożenie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego: choroby przenoszone drogą płciową; Zaburzenia i problemy zdrowotne człowieka w sferze płodności (niepłodność, bezpłodność, problematyka in vitro)                   
Razem liczba godzin: 27

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert