Szkolenia Psychologia

Zastosowanie metody projektów do pracy edukacyjno-dydaktycznej z elementami doradztwa zawodowego - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Zastosowanie metody projektów do pracy edukacyjno-dydaktycznej z elementami doradztwa zawodowego - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: zapoznanie uczestnika z podstawami Pedeutologii, w tym osobowości nauczyciela, jego kompetencji i roli zawodowej. Omówiono także warsztat trenera-szkoleniowca. Szkolenie zawiera wiedzę dotyczącą metody projektów w pracy edukacyjno-dydaktycznej, socjologii edukacji oraz podstaw doradztwa zawodowego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy pedeutologii 6 godz.
Osobowość nauczyciela; Inhibitory twórczości; Styl nauczania; Kompetencje nauczyciela; Rola zawodowa nauczyciela
Moduł II. Warsztat trenera-szkoleniowca 2 godz.
Zasady przygotowania profesjonalnej prezentacji
Moduł III. Metoda projektów w pracy edukacyjno-dydaktycznej 12 godz.
Metody nauczania i ich podział; Istota projektów; Etapy projektów; Ocena i ewaluacja projektów; Zalety i wady projektów
Moduł IV. Socjologia edukacji 5 godz.
Szkoła w systemie społeczeństwa klasowego; Zasób wiedzy doświadczeń i oczekiwań; Szkoła jako organizacja
Moduł V. Doradztwo zawodowe 9 godz.
Teorie wyboru zawodu; Kariera zawodowa; Stres w pracy; Selekcja i rekrutacja; Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego; Warsztat pracy doradcy zawodowego
Razem liczba godzin: 34

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychogerontologii z elementami hortitoterapii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychogerontologii z elementami hortitoterapii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw psychogerontologii, w tym omówienie problemów psychologicznych osób w okresie starości, lęków i rozterek, a także kompetencji komunikacyjnych seniorów wraz z ich edukacją. Szkolenie zawiera także podstawy hortiterapii.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy psychogerontologii 16 godz.
1. Problemy psychologiczne osób w okresie starości
2. Egzystencjalne rozterki w obliczu starości
3. Lęki osób w fazie późnej dorosłości
4. Pomyślne starzenie się
5. Kompetencje komunikacyjne seniorów
6. Uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
7. Edukacja osób starszych
Moduł II. Podstawy hortiterapii 5 godz.
1. Pojęcie hortiterapii
2. Hortiterapia w pracy z osobami starszymi
Razem liczba godzin: 21


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: nabycie wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, rozwojowej. Uczestnik szkolenia dowie się jak działa nasza pamięć oraz świadomość. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz emocjami. Zdobędzie wiedzę na temat komunikacji, inteligencji, osobowości i rozwoju człowieka. Pozna najczęstsze zaburzenia psychiczne oraz podstawowe metody terapii zaburzeń.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji niemal na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA 3 godz. Definicja i dziedziny psychologii, Cele i specyfika badań w psychologii, Psychologia – praktyczne zastosowanie
2. KIERUNKI W PSYCHOLOGII 3 godz. Kierunek Biologiczny, Behawioralny, Psychodynamiczny, Humanistyczny, Poznawczy, Ewolucjonistyczny
3. PROCESY POZNAWCZE 4 godz. Spostrzeganie, Pamięć, Uwaga, Wyobraźnia, Myślenie, Pojęcia
4. UCZENIE SIĘ 2 godz. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne
5. ŚWIADOMOŚĆ 1 godz. Różne rozumienie pojęcia świadomości, Związek uwagi ze świadomością
6. EMOCJE 3 godz. Klasyfikacja i rodzaje emocji, Teorie i koncepcje emocji, Inteligencja emocjonalna i agresja
7. STRES PSYCHOLOGICZNY 3 godz. Przyczyny i następstwa stresu psychologicznego, Style radzenia sobie ze stresem, Stres w pracy
8. MOTYWACJA 3 godz. Funkcje procesu motywacyjnego, Potrzeby człowieka i teorie motywacji
9. JĘZYK I KOMUNIKOWANIE SIĘ 3 godz. Błędy w komunikacji, Komunikacja niewerbalna
10. PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA 4 godz. Definicja rozwoju, Klasyfikacja teorii rozwoju, Teoria poznawczo-rozwojowa J. Piageta, Psychoanalityczna teoria Freuda, Psychospołeczna teoria Eriksona, Rozwój moralny Kohleberga
11. STYLE POZNAWCZE 1 godz. Refleksyjność – Impulsywność, Zależność – niezależność od pola, Abstrakcyjność-konkretność
12. RÓŻNICE INDYWIDUALNE 2 godz. Różnice indywidualne, Wybrane teorie temperamentu
13. INTELIGENCJA 3 godz. Czynnikowa teoria inteligencji, Modele czynników równorzędnych L.L. Thurstone, Rozwojowe teorie inteligencji, Poznawcze teorie inteligencji
14. OSOBOWOŚĆ 8 godz. Teorie osobowości, Model „Wielkiej Piątki”, Metody badania osobowości
15. PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ 2 godz. Klasyfikacja zaburzeń, Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, Zaburzenia osobowości i zachowania osób dorosłych, Zaburzenia afektywne, Podstawowe metody terapii zaburzeń
                                                                                                                                                
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się
Podstawy tutoringu szkolnego z elementami coachingu - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy tutoringu szkolnego z elementami coachingu - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: jest zapoznanie się z tematem tutoringu szkolnego i jego założeń teoretycznych i metodycznych. Wprowadzenie do coachingu, poznanie metod oraz korzyści płynących z coachingu. Poznanie metodyki coachingu oraz tutoringu wraz z kluczowymi umiejętnościami tutora-coacha.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. TUTORING SZKOLNY ORAZ JEGO ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODYCZNE 8 godz.
Tutoring jako innowacyjna metoda, Korzyści wypływające z tutoringu, Tutoring szkolny, Założenia w pracy tutora, Dialog w tutoringu, Tutoring i praca z uczniami zdolnymi w szkole, Tutoring jako metody nauczania, Tutor w procesie rozwijania uczniowskich zdolności, Korzyści z pracy metodą tutoringu w szkole
II. ELEMENTY COACHINGU 7 godz.
Podstawy coachingu, Rodzaje coachingu, Mentoring, Korzyści płynące z coachingu, Relacja coach–klient, Etyka coachingu, Coaching a inne formy wspomagania rozwoju
III. METODYKA COACHINGU 8 godz.
Wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w coachingu, Metafora w coachingu, Elementy pracy z coachem, Struktura sesji coachingowe, Coaching w organizacji, Regulacje dotyczące zawodu coacha. Certyfikat a Certyfikacja, Medytacja w warsztacie coacha, O uważności w coachingu, Inteligencja emocjonalna w coachingu, Modele rozmów coachingowych, Coaching edukacyjny. Pojęcie, cele i jak go stosować w edukacji?
IV. METODYKA TUTORINGU 7 godz.
Tutoring jako innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia, Model pracy tutoringowej, Kluczowe umiejętności tutora-coacha
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Metody pracy stosowane w rewalidacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z podstawami oligofrenopedagogiki - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metody pracy stosowane w rewalidacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z podstawami oligofrenopedagogiki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z metodyką pracy z dziećmi o głęboką niepełnosprawnością intelektualną, omówiono w nim podstawy pedagogiki specjalnej oraz metody pracy i ćwiczeń z dziećmi. W szkoleniu zawarto również podstawy wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki, zawarto opis metod pracy z dziećmi o głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dziećmi z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. W szkoleniu zawarto również charakterystykę Mózgowego porażenia dziecięcego wraz z zasadami rewalidacji, omówiono także specyfikę Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. METODY PRACY Z DZIECKIEM GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYM (10 GODZ.)
Pedagogika specjalna (Zespół Downa, Mózgowe porażenie dziecięce, Wybrane metody i ćwiczenia (Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Knillów, Metoda P. Dennisona, Metoda Labana, Metoda Felicji Affolter, Artterapia)
MODUŁ II. PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI (15 GODZ.)
Metody pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym, Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo (Etiologia upośledzenia umysłowego, Ogólne zasady nauczania oligofreników, Psychologiczne i fizjologiczne podstawy uczenia się upośledzonych umysłowo), Mózgowe porażenie dziecięce, Zadania, zasady i metody rewalidacji, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD
(Pomoc terapeutyczna osobom z ADHD, Praca z uczniem z ADHD – praktyczne wskazówki)
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
189,00 zł
Zapisz się
Podstawy kryminologii i wiktymologii z elementami profilowania psychologicznego - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy kryminologii i wiktymologii z elementami profilowania psychologicznego - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: przedstawienie podstaw kryminologii i wiktymologii z elementami profilowania psychologicznego. W szkoleniu zawarto opis podstawowych pojęć w tym pojęcia kary i przestępstwa, pojęć zjawiska przestępczości, rodzajów przestępstw. Szkolenie wzbogacono także o treści związane z profilowaniem psychologicznym.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY KRYMINOLOGII I WIKTYOMOLOGII 15 godz.
Kryminologia jako dyscyplina naukowa,
Pojęcie przestępstwa i kary,
Pojęcie i opis zjawiska przestępczości,
Przestępczość wobec zmian społecznych,
Rodzaje przestępstw,
Czynniki etiologiczne przestępczości: narkotyki, alkohol, media
II. ELEMENTY PROFILOWANIA PSYCHOLOGICZNEGO 5 godz.
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, a także diagnozy kompetencji wraz z ćwiczeniami wspomagającymi ich rozwój. W szkoleniu zawarto wiedzę z podstaw terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Szkolenie wzbogacono materiałem z zakresu pracy trenera szkoleniowca w nauczaniu osób dorosłych.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Kompetencje miękkie 5 godz.
Czym są kompetencje miękkie? Dlaczego rozwój kompetencji miękkich jest ważny? Rozwój kompetencji miękkich; Motywacja do rozwoju kompetencji miękkich; Metody rozwoju kompetencji miękkich
Moduł II. Diagnoza kompetencji i ćwiczenia wspomagające ich rozwój 15 godz.
Kompetencja komunikacji; Kompetencja pracy w zespole; Kompetencja negocjacyjna; Kompetencja zarządzanie sobą w czasie; Kompetencja asertywności
Moduł III. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 4 godz.
Charakterystyka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
Moduł IV. Trener szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych 14 godz.
Metodyka nauczania i uczenia się dorosłych; Praca w grupach; Uwarunkowania procesu uczenia się dorosłych; Podstawowy warsztat trenera
Razem liczba godzin: 38

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Cena brutto
259,00 zł
Zapisz się
Podstawy komunikacji interpersonalnej oraz perswazyjnej z treningiem asertywności i autoprezentacji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy komunikacji interpersonalnej oraz perswazyjnej z treningiem asertywności i autoprezentacji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie komunikacji interpersonalnej. Uczestnik szkolenia pozna zasady komunikacji interpersonalnej oraz perswazyjnej. Będzie potrafił zastosować techniki asertywne. Zdobędzie umiejętność budowania pozytywnej autoprezentacji.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I PERSWAZYJNEJ 5 godz.
Rodzaje i obszary komunikacji ludzkiej; Cechy dobrego komunikatu i poziomy komunikowania się ludzi; Wybrane koncepcje
i style komunikowania się; Typy, poziomy i bariery aktywnego słuchania; System reprezentacji – wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy; Klasyfikacja i zadania komunikacji niewerbalnej; Proksemika – nauka o zależnościach przestrzennych; Funkcje komunikacji kinezyjnej; Funkcje komunikacji niewerbalnej; Typy i fazy komunikowania perswazyjnego
II. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – INGRACJACJA I AUTOPREZENACJA 3 godz.
Pozytywna i negatywna autoprezentacja, Autoprezentacja bezpośrednia i pośrednia, Pierwsze wrażenie, Autoprezentacja werbalna i niewerbalna w rozmowie o pracę
III. ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 2 godz.
Zachowania asertywne i nieasertywne; Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych; Techniki asertywne

Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Dydaktyka twórczości z elementami aktywnego nauczania - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Dydaktyka twórczości z elementami aktywnego nauczania - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: przedstawienie tematu pedagogiki twórczości, jej podstaw teoretycznych i metodycznych. W szkoleniu omówiono również podstawy teoretyczne i metodyczno-dydaktyczne dydaktyki twórczości. Przedstawiono również temat aktywności w nauczaniu.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE 10 godz.
Pojęcie pedagogiki twórczości, Myślenie twórcze, Czy każdy może być twórcą? Twórcze podejście w procesie nauczania
II. DYDAKTYKA TWÓRCZOŚCI – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNO-DYDAKTYCZNE 21 godz.
Stymulowanie rozwoju twórczości dzieci,Twórcza zabawa z dzieckiem – propozycje działań
Twórcze metody pracy z dziećmi, Formy i rodzaje zajęć kreatywnych i twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Kreatywne i twórcze gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, Przykładowy program zajęć rozwijających aktywność twórczą dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, Przykładowy scenariusz zajęć rozwijających aktywność twórczą dla uczniów klasy drugiej, Przykładowy scenariusz zajęć stymulujących zdolności twórcze dla uczniów klasy II szkoły podstawowej, Przykłady zabaw i gier rozwijających potencjał intelektualny dziecka, Propozycja ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie, Zabawy twórcze rozwijające mowę, myślenie i wyobraźnię, Inne zabawy twórcze
III. AKTYWNOŚĆ W NAUCZANIU – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNO-DYDAKTYCZNE 9 godz.
Rola nauczyciela, Aktywne metody nauczania i uczenia się, Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego, Metody aktywizujące w nauczaniu historii, Zastosowanie metod aktywnych w nauczaniu geografii, Podstawy edukacji medialnej; Prowadzenie edukacji medialnej, Organizacja zajęć z edukacji medialnej, Edukacja medialna dla seniorów
Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness – treningu uważności - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness – treningu uważności - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna podstawy teoretyczne uzależnienia, jego rodzaje i podstawy terapeutyczne. Omówione zostaną formy terapii i leczenia uzależnień. Dodatkowo omówiony zostanie przykładowy program terapii uzależnień. W szkoleniu poruszono kwestię treningu uważności, wraz z podstawami teoretycznymi i metodycznymi.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych. Nie nadaje uprawnień do zawodu instruktora terapii uzależnień.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. UZALEŻNIENIA – PODSTAWY TEORETYCZNE 9 godz.
Pojęcie uzależnienia i współuzależnienia, Rodzaje uzależnień
II. UZALEŻNIENIA – PODSTAWY TERAPEUTYCZNE 12 godz.
Cele terapii uzależnień, Leczenie narkomanii, Odwyk – Terapia uzależnień, Psychoterapia uzależnień, Terapia uzależnień, 
Formy terapii w przypadku uzależnień, Terapia młodzieży, Leczenie uzależnień, Przykładowy program terapii uzależnień
III. MINDFULNESS – TRENING UWAŻNOŚCI. PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE 9 godz.
Mindfulness – na czym polega trening uważności? Mindfulness – cele treningu uważności, Mindfulness – rodzaje treningów uważności, Mindfulness w 8 krokach, Trening uważności – by lepiej i pełniej cieszyć się życiem, Ćwiczenia stosowane w mindfulness w pracy z dziećmi i dorosłymi                         
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychodietetyki - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychodietetyki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: Uczestnik pozna podstawy psychodietetyki. Pozna strategie psychologicznego podejścia do diety. Zdobędzie wiedzę w zakresie podstaw dietetyki i zaburzeń odżywiania co zwiększy efektywną pomoc sobie lub swoim pacjentom w stałej zmianie nawyków żywieniowych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.4

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. Co to jest psychodietetyka? 1 godz.
Co to jest psychodietetyka? Komu psychodietetyk może pomóc? Dietetyk, a psychodietetyk - jaka jest różnica?
MODUŁ II. Dlaczego musimy jeść oraz kilka podstawowych informacji 1 godz.
Zapotrzebowanie energetyczne; Podstawowa przemiana materii; Współczynnik aktywności; Całkowita przemiana materii; Składniki odżywcze (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne, woda)
MODUŁ III. Podstawy psychodietetyki 5 godz.
Dlaczego jedzenie nie służy już tylko dostarczaniu energii? Popularne i atypowe zaburzenia odżywiania; Psychologiczne aspekty odczuwania głodu; Jak przebiega proces zmiany? Metody i techniki wykorzystywane do pracy z pacjentem w psychodietetyce; Uzależnienie od cukru
Razem liczba godzin: 7

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii z elementami psychoterapii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii z elementami psychoterapii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: przedstawienie podstaw psychologii z elementami psychoterapii. W szkoleniu zawarto genezę psychologii, koncepcje psychologii oraz historię myśli psychologicznej. W szkoleniu opisano zagadnienia funkcji poznawczych, diagnozy neuropsychologicznej oraz znane modele psychoterapii.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY PSYCHOLOGII 10 godz.
Geneza psychologii jako niezależnej nauki; Przełom metodologiczny w psychologii jako wyznacznik jej naukowości; Koncepcja psychologii jako nauki o samoświadomej psychice; Psychologia eksperymentalna i nieeksperymentalna psychologia historyczno-kulturowa; Psychofizyka i psychofizjologia; Psychologia aktów i psychologia postaci; Funkcjonalizm i strukturalizm w psychologii; Psychologia jako nauka o nieświadomej świadomości: psychoanaliza i psychologia analityczna; Behawioryzm i neobehawioryzm; Psychologia humanistyczna; Psychologia poznawcza; Historia polskiej myśli psychologicznej
MODUŁ II. PODSTAWY PSYCHOTERAPII 20 godz.
Diagnoza neuropsychologiczna; Procesy poznawcze; Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA); Ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze; Etyka psychoterapeuty: kodeksy i dylematy. Co wolno a czego nie; Czynniki leczące w psychoterapii; Diagnoza w psychoterapii: nozologiczna, osobowości, dynamiki zaburzeń; Etapy psychoterapii. Kontrakt, ustalanie celów, etapy zmiany; Zjawiska w psychoterapii - rozszerzenie. Przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór, negatywna reakcja terapeutyczna; Mechanizmy obronne; Praca z pacjentem z myślami samobójczymi. Błędy w psychoterapii; Formy psychoterapii: indywidualna, małżeńska, rodzin, dzieci, psychoterapia grupowa; Terapie psychoanalityczne, psychodynamicznej; Psychoterapia behawioralna; Psychoterapia poznawcza, i nowe podejście: mindfulness; Psychoterapia humanistyczna i egzystencjalna; Gestalt- terapia oparta na doświadczeniu; Terapia eriksonowska. Hipnoza kliniczna; Nurty pracy z ciałem: Reich, bioenergetyka Lowena; Terapie interpersonalne: analiza transakcyjna Erica Berne'a; Terapie ekspozycyjne i zanurzające: terapia implozywna, EMDR; Psychodrama; Psychoterapia systemowa rodzin; Muzykoterapia, terapia ruchem i tańcem
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert