Szkolenia Psychologia

Akademia podstaw psychologii i pedagogiki -  kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia podstaw psychologii i pedagogiki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki – w tym surdopedagogiki i tyflopedagogiki, podstaw terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zagadnienia psychoonkologii i psychologii sądowej. W szkoleniu zawarto także wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii, tematykę profilaktyki i umiejętności zawodowych.

Szkolenie o charakterze doskonalącym

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. MODUŁ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY 3 godz.
Podstawy tyflopedagogiki i surdopedagogiki; Podstawy terapii ręki z zagadnieniami mutyzmu wybiórczego; Podstawy terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim; Podstawy seksuologii dorosłych; Podstawy psychoonkologii; Elementy psychologii sądowej
II. MODUŁ DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNY 3 godz.
Podstawy socjoterapii i psychoterapii; Podstawy interwencji kryzysowej; Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych; Podstawy diagnozy neuropsychologicznej; Prewencja zachowań suicydalnych
III. MODUŁ PROFILAKTYKI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 4 godz.
Podstawy coachingu i tutoringu szkolnego; Podstawy treningu umiejętności społecznych; Podstawy arteterapii; Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego; Podstawy logopedii, elementy języka migowego; Metoda projektów w pracy edukacyjno-dydaktycznej
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
449,00 zł
Zapisz się
Podstawy pedagogiki specjalnej z elementami terapii poznawczo-behawioralnej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy pedagogiki specjalnej z elementami terapii poznawczo-behawioralnej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogiki specjalnej. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane z oligofrenopedagogiką, tyflopedagogiką, surdopedagogiką, pedagogiką terapeutyczną jak również resocjalizacyjną. Uczestnik zdobędzie również wiedzę do stosowania technik poznawczo-behawioralnych mających zastosowanie w szeroko pojętej profilaktyce oraz terapii.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do prowadzenia zajęć: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 7 godz.
a) Podstawowe pojęcia związane z pedagogiką specjalną
b) Przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej
c) Sposoby postępowania w pedagogice specjalnej: diagnoza i interwencja, uaktywnienie i wielostronna stymulacja, indywidualizacja, kompensacja, usprawnianie, profilaktyka i prewencja
d) Przegląd dziedzin pedagogiki specjalnej: Pedagogika osób z upośledzeniem umysłowym – oligofrenopedagogika, Pedagogika niewidomych i niedowidzących- tyflopedagogika, Pedagogika osób niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika, Pedagogika terapeutyczna, Pedagogika osób niedostosowanych społecznie – pedagogika resocjalizacyjna.
II. ELEMENTY TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ 8 godz.
a) Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej: Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej, Założenia i metody terapii poznawczo-behawioralnej
b) Terapia behawioralna: Warunkowanie klasyczne i instrumentalne, Techniki oparte na warunkowaniu klasycznym, Techniki oparte na teoriach społecznego uczenia się
c) Zastosowanie terapii poznawczo behawioralnej: Zaburzenia depresyjne, Lęk napadowy, Stres pourazowy, Uzależnienia, Choroba niedokrwienna serca, Choroby somatyczne, Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych, Promocja zdrowego trybu życia
d) Wybrane techniki poznawczo-behawioralne: Techniki poznawcze, Techniki behawioralne
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Asystent socjalny – pomoc rodzinie z elementami socjoterapii i psychoterapii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Asystent socjalny – pomoc rodzinie z elementami socjoterapii i psychoterapii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę w zakresie psychologii rozwoju i wychowania oraz podstaw pracy socjalnej. Nabędzie wiedzę w zakresie podstaw wsparcia społecznego, socjoterapii i psychoterapii – jako techniki, które można zastosować do pracy z rodziną dysfunkcyjną. Szkolenie uzupełnione jest o moduł z zakresu podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PRACY SOCJALNEJ 15 godz.
Pojęcia związane z pracą socjalną i pomocą społeczną,  Pomoc społeczna w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, Organizacja pomocy społecznej,  Wybrane przykłady działań społecznych – socjalnych, Praca socjalna jako zawód
II. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU I WYCHOWANIA 15 godz.
Rozwój i zmiana rozwojowa, Czynniki społeczne w rozwoju dziecka, Ogólne prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka, Teoria przywiązania, Teoria poznawczo-rozwojowa Piageta, Psychospołeczna teoria Eriksona, Rozwój moralny Kohlberga, Diagnoza rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym, Psychologia wychowawcza – zagadnienia definicyjne, pojęcie wychowania, działania wychowawcze, Rodzina jako środowisko wychowawcze (typy i funkcje rodziny, rodzina dysfunkcjonalna), Postawy rodzicielskie i komunikacja w procesie wychowania, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Pozarodzinne środowisko wychowawcze
III. TEORETYCZNE PODSTAWY WSPARCIA SPOŁECZNEGO W PRACY ASYSTENTA / OPIEKUNA RODZINY 5 godz.
Źródła i funkcje wsparcia społecznego, Rodzaje wsparcia społecznego, Modele wsparcia społecznego, Zasoby osobiste i ich wpływ na wsparcie społeczne, Wpływ osobowości człowieka na wsparcie społeczne
IV. PODSTAWY SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII W PRACY ASYSTENTA / OPIEKUNA RODZINY 12 godz.
Socjoterapia – założenia teoretyczne i metodyczne, Socjoterapia dla dzieci i młodzieży, Psychoterapia– podstawy teoretyczne i metodyczne, Rodzaje psychoterapii
V. PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 10 godz.
Świadczenia rodzinne, Pojęcie i źródła prawa rodzinnego, Ustalenie pochodzenia dziecka, Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Razem liczba godzin: 57

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z podstawami kryminologii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z podstawami kryminologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej najpopularniejszych przejawów zjawiska patologii społecznej. W szkoleniu opisano zjawisko: bezrobocia, ubóstwa, sieroctwa oraz przemocy. Celem jest także przedstawienie metod prewencji patologii i zagrożeń społecznych. Szkolenie wzbogacono również o wiedzę z zakresu podstaw kryminologii.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY WYBRANYCH KWESTII SPOŁECZNYCH (6 godz.)
Czym są kwestie społeczne? Bezrobocie, Ubóstwo, Sieroctwo
II. PSYCHOLOGIA KRYZYSU – PODSTAWY PRACY Z KRYZYSEM (5 godz.)
Definicja, podział i rodzaje kryzysów, Wpływ kryzysu na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka, Metody i techniki pracy
z osobami znajdującymi się w kryzysie
III. EMOCJE W KRYZYSIE – JAK Z NIMI PRACOWAĆ? (13 godz.)
Kryminologia jako dyscyplina naukowa, Główne nurty myśli kryminologicznej, Pojęcie przestępstwa i kary, Opis zjawiska przestępczości, Przestępczość wobec zmian społecznych, Szczególne czynniki etiologiczne przestępczości, Wiktymologia


Razem liczba godzin: 24

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Podstawy seksuologii i psychiatrii z elementami zaburzeń seksualnych w chorobach psychicznych i somatycznych - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy seksuologii i psychiatrii z elementami zaburzeń seksualnych w chorobach psychicznych i somatycznych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zaprezentowanie podstaw seksuologii i psychiatrii wraz z omówieniem zagadnień seksualności, edukacji seksualnej, psychoseksualnego rozwoju dzieci oraz dysfunkcji seksualnych. W szkoleniu zawarto podstawy psychopatologii oraz zaburzeń psychicznych. W szkoleniu omówiono tematykę dobrostanu psychicznego, czynników warunkujących zdrowie i podstawy promocji zdrowia. Szkolenie wzbogacono w zagadnienia zaburzeń seksualnych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ 1. WSTĘP DO SEKSUALNOŚCI 6 godz.
Seksualność i prawa seksualne, Edukacja seksualna, Psychoseksualny rozwój dzieci, Dysfunkcje seksualne, Seksualność nastolatków
MODUŁ 2. PODSTAWY PSYCHIATRII 7 godz.
Wstęp do psychiatrii, Podstawy psychopatologii i syndromologii ogólnej, Psychopatologia szczegółowa – schizofrenia, Choroby afektywne, Zaburzenia psychiczne spowodowane substancjami psychoaktywnymi
MODUŁ 3. DOBROSTAN PSYCHICZNY 11 godz.
Czym jest zdrowie? Czym jest edukacja zdrowotna? Czynniki warunkujące zdrowie, Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach, Promocja zdrowia, Zdrowie psychiczne
MODUŁ 4. ZABURZENIA SEKSUALNE 7 godz.
Dysfunkcje seksualne, Zaburzenia seksualne osób chorujących na schizofrenię, Życie seksualne pacjentów cierpiących na wybrane zaburzenia nerwicowe, Zaburzenia seksualne u chorych na cukrzycę, Dysfunkcje seksualne w przebiegu zaburzeń depresyjnych
Razem liczba godzin: 31

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Akademia profesjonalnego opiekuna - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia profesjonalnego opiekuna - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, tematyką opieki, zdrowia, pielęgnacji oraz z umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem. Szkolenie wzbogacone jest o możliwość uzupełnienia podstawowej wiedzy o specjalność: opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą starszą, opieka nad osobą niepełnosprawną, opieka nad dzieckiem z zaburzeniami neurororozwojowymi.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Moduł psychologiczno-pedagogiczny 50 godz.
Podstawy pedagogiki ogólnej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Pedagogika czasu wolnego
Podstawy psychologii ogólnej
Podstawy psychologii wychowania i rozwoju
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

II. Moduł opiekuńczo-zdrowotny 50 godz.
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metodyka terapii zajęciowej
Teoretyczne podstawy edukacji i promocji zdrowia
Terapia w promocji zdrowia psychicznego
Podstawy pierwszej pomocy i zapobieganie urazom
Podstawy dietetyki i żywienia

III. Moduł kompetencji i umiejętności zawodowych 50 godz.
Trening komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego
Elementy socjoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej, psychoterapii, coachingu, tutoringu w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Moduł SPECJALNOŚCIOWY: Opieka nad osobą starszą 50 godz.
Problematyka starości i niepełnosprawności
Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Psychologia opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi
Zespół stresu opiekuna
Depresja a demencja
Elementy gerontologii społecznej
Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona
Razem liczba godzin: 200

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
649,00 zł
Zapisz się
Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: dostarczenie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć trudności dziecka z autyzmem oraz ADHD. Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowych zasad pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju. Uczestnik szkolenia pozna również elementy pedagogiki specjalnej oraz zarys psychologicznych i praktycznych metod do oceny rozwoju dziecka.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą behawioralnym pracującym z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ZABURZENIA ROZWOJU – AUTYZM I ADHD 8 godz.
a) Nadpobudliwość psychoruchowa
• Objawy ADHD w sferze ruchowej, poznawczej, emocjonalno-społecznej • Kryteria diagnostyczne zespołu nadpobudliwości psychoruchowej • Czynniki ryzyka ADHD • Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z ADHD
b) Praca z jednostką wybitnie zdolną i problematyka autyzmu
• Cechy jednostki wybitnie zdolnej • Sposoby pracy z uczniem zdolnym • Syndromy autyzmu • Wpływ autyzmu na rodziców
• Wyznaczniki procesu edukacyjnego wobec dzieci z autyzmem
II. ELEMENTY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 7 godz.
a) Podstawowe pojęcia związane z pedagogiką specjalną
b) Przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej
c) Sposoby postępowania w pedagogice specjalnej
• diagnoza i interwencja • uaktywnienie i wielostronna stymulacja • indywidualizacja • kompensacja • usprawnianie • profilaktyka i prewencja
d) Przegląd dziedzin pedagogiki specjalnej
• Pedagogika osób z upośledzeniem umysłowym – oligofrenopedagogika • Pedagogika niewidomych i niedowidzących- tyflopedagogika
• Pedagogika osób niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika • Pedagogika terapeutyczna • Pedagogika osób niedostosowanych społecznie – pedagogika resocjalizacyjna.
III. PSYCHOLOGICZNA OCENA ROZWOJU DZIECKA 5 godz.
a) Rozwój czynności zabawy i rozwój chwytania
b) Rysunek jako wskaźnik rozwoju
c) Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
d) Lateralizacja
e) Arkusz do diagnozy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie specyfiki problemu zaburzeń uwagi u dzieci. Uczestnik pozna podstawy metodyczne przygotowujące do pracy i nauczania dzieci z zaburzeniami uwagi. Nauczy się jak rozpoznawać zespół zaburzeń uwagi oraz jak powinno przebiegać prawidłowe wychowanie i edukacja dzieci z zespołem zaburzeń uwagi.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE ZABURZEŃ UWAGI U DZIECI (4 godz.)
Specyfika zaburzeń uwagi u dzieci, Koncentracja uwagi u małych dzieci, Symptomy zespołu zaburzeń uwagi, Objawy zespołu zaburzeń uwagi, Rodzaje deficytów uwagi i zaburzeń uwagi, Jak rozpoznać zespół zaburzeń uwagi? Możliwości leczenia i terapii zaburzeń uwagi u dzieci, Leczenie zaburzeń uwagi słuchowej u dzieci metodą Alfreda Tomatisa, Wychowanie i edukacja dziecka z zaburzeniami uwagi
2. METODYKA PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI UWAGI (6 godz.)
Edukacja dziecka z zaburzeniami uwagi, Edukacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami uwagi, Propozycje ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi i pamięci, Czynniki i techniki wspomagające koncentrację uwagi u dzieci
Liczba godzin razem: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: opis diagnostyki i programowania w resocjalizacji. Omówiono w nim model diagnozy, procesy diagnozowania w resocjalizacji, przykładowe narzędzia do diagnozowania pomiaru niedostosowania społecznego. Dodatkowo w szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu profilaktyki społecznej i wiktymologii.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Podstawy resocjalizacji 16 godz.
Model diagnozy, Procesy diagnozowania w resocjalizacji, Narzędzia diagnostyczne do pomiaru niedostosowania społecznego, Opis psychometryczny, Współpraca z rodziną i innymi podmiotami
II. Elementy profilaktyki społecznej i wiktymologii 8 godz.
Profilaktyka społeczna, Wiktymologia
Razem liczba godzin: 24

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi z elementami profilaktyki społecznej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi z elementami profilaktyki społecznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw psychopedagogiki oraz metodyki pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne i trudne. W szkoleniu zaprezentowano także poziomy i rodzaje profilaktyki.

Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PSYCHOPEDAGOGIKI 8 godz.
Czym jest psychopedagogika?
Wybrane mechanizmy osobowości
Rozwój dziecka
Choroby psychiczne i zaburzenia myślenia
II. METODYKA PRACY Z DZIEĆMI AGRESYWNYMI I ZACHOWANIAMI TRUDNYMI 6 godz.
Czym jest agresja?
Praca z dzieckiem agresywnym
Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
Praca z dzieckiem z ADHD
III. PODSTAWY PROFILAKTYKI 2 godz.
Poziomy i rodzaje profilaktyki
Razem liczba godzin: 16

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii sądowej z elementami seksuologii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii sądowej z elementami seksuologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest przedstawienie podstaw psychologii sądowej wraz z opisem roli biegłego sądowego, osoby sprawcy oraz mogących się pojawić zaburzeń. W szkoleniu zawarto opis obszaru działań psychologii sądowej, tj. kwestii wiarygodności zeznań i podstaw prawnych badań. W szkoleniu zawarto również podstawy psychologii zeznań. Szkolenie opisuje typologię zabójstw i ich sprawców. Szkolenie wzbogacono o elementy seksuologii.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ 1. PSYCHOLOGIA SĄDOWA 4 godz.
Podstawy psychologii sądowej; Biegły sądowy; Ekspertyza psychologiczna; Sytuacje bolesne i drażniące; Bariery społeczne; Osoba sprawcy; Zaburzenia neurotyczne; Zaburzenia zachowania będące podłożem niedostosowania społecznego; Zaburzenia osobowości
MODUŁ 2. OBSZAR DZIAŁAŃ PSYCHOLOGII SĄDOWEJ 2 godz.
Tematyka działań psychologii sądowej; Wiarygodność zeznań świadków; Rodzaje kłamstwa; Ocena wiarygodności zeznań dziecka jako ofiary przemocy seksualnej kryteria M. Stellera; Podstawy prawne badań; Stres w zawodzie zawodowego sędziego sądowego
MODUŁ 3. PODSTAWY PSYCHOLOGII ZEZNAŃ 4 godz.
Uzyskiwanie zeznań przydatnych w postępowaniu sądowym; Zapis zeznań świadka; Ocena wiarygodności zeznań świadków; Stałość i niestałość zeznania świadka; Uzupełnienie zeznań poczynione przy kolejnych przesłuchaniach; Dane szczegółowe i osobliwości treści zeznania; Treść zeznań odpowiednia do typu przestępstwa; Przesłuchanie podejrzanych; Postępowanie z dzieckiem jako świadkiem w procesie sądowym
MODUŁ 4. TYPOLOGIA ZABÓJSTW 4 godz.
Charakterystyka ofiar zabójstwa na tle emocjonalnym, seksualnym, patologicznym i
ekonomiczno-rabunkowym; Realizacja zasady ostrożności interpretacyjnej wyników badań psychologicznych; Ocena fałszywych zeznań; Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw; Zabójstwo wskutek niekorzystnych czynników sytuacyjnych; Przedmiot i zakres opinii w sprawach opiekuńczych
MODUŁ 5. WPROWADZENIE DO SEKSUOLOGII 6 godz.
Seksuologia i psychoterapia; Podstawy seksualności człowieka; Orientacja seksualna; Przemoc seksualna - problemy etyczne  
                                                                                                                             Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii wpływu społecznego – zmiana zachowań, postaw i osobistych przekonań - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii wpływu społecznego – zmiana zachowań, postaw i osobistych przekonań - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: poznanie problematyki wpływu społecznego – rozumianego jako zmiany zachowań, postaw i osobistych przekonań, oraz poznania społecznego. Tematyka szkolenia koncentruje się również na problematyce relacji społecznych – agresji, uprzedzeń, konfliktów społecznych i interpersonalnych. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat konformizmu – podstawowych kategorii i rodzajów reakcji na wpływ społeczny oraz psychologicznych reguł wywierania wpływu, jego głównych narzędzi i technik. Pozna teorię postaw i perswazji, problematykę atrakcyjności interpersonalnej oraz zachowań prospołecznych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PROBLEMATYKA WPŁYWU SPOŁECZNEGO 10 godz.
a) Poznanie społeczne
Punkty odniesienia i efekt kontrastu, Wstępna aktywizacja i dostępność pojęć, Sposób ujęcia decyzji i podania informacji, Używanie uczuć jako informacji, Minimalizowanie wysiłku umysłowego, Właściwe rozumienie wydarzeń i zarządzanie wizerunkiem własnej osoby
b) Wpływ społeczny
Rodzaje reakcji na wpływ społeczny, Reguły wywierania wpływu, Dokonanie właściwego wyboru, Uzyskanie aprobaty społecznej, Zarządzanie wizerunkiem własnej osoby
c) Postawy i zmiana postawa
Definicja, rodzaje, cechy postaw społecznych, Metody zmiany postaw, Centralna i peryferyczna strategia perswazji
II. PROBLEMATYKA RELACJI SPOŁECZNYCH 5 godz.
a) Uprzedzenia - Przyczyny uprzedzeń, Emocjonalne i poznawcze źródła uprzedzeń
b) Agresja - Rodzaje i teorie agresji, Przyczyny zachowań agresywnych, Przeciwdziałanie agresji
c) Altruizm - Definicja zachowań prospołecznych, Teoria wymiany społecznej, Teoria norm społecznych, Teoria ewolucyjna
d) Konflikt - Rodzaje i przyczyny konfliktów, Fazy konfliktu, Strategie rozwiązywania konfliktów
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert