Szkolenia Psychologia

Akademia kuratora społecznego
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia kuratora społecznego

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Akademia ma charakter doskonalący, nie nadaje uprawnień kuratora społecznego. Akademia ma na celu zdobycie ogólnej wiedzy i kompetencji w zakresie psychologii, pedagogiki i resocjalizacji.
Doskonaląca Akademia Sądowego Kuratora Społecznego: kierowana jest do osób, które zainteresowane są zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i prawa. Uzyskana na kursie wiedza o charakterze opiekuńczo – resocjalizacyjnym, prawnym oraz psychologicznym jest kluczowa w działaniu społecznego kuratora sądowego.
Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł społeczno-prawny 20 godz.
Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją; Podstawy pracy socjalnej i psychologicznego wsparcia społecznego; Podstawy prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego z elementami wiedzy o wybranych patologiach społecznych; Standardy metodologiczne w orzecznictwie psychologiczno-sądowym z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej; Standardy pracy biegłego psychologa wynikające z Kodeksu Karnego i Cywilnego z elementami psychologii zeznań i opiniowania sądowo-psychiatrycznego; Metodyka pracy kuratora sądowego
Moduł psychologiczno-pedagogiczny 20 godz.
Podstawy psychologii; Podstawy pomocy psychologicznej i interwencji w kryzysie oraz traumie; Podstawy psychologii zaburzeń dorosłych, dzieci i młodzieży; Podstawy pedagogiki, wychowania, projektowanie działań wychowawczych; Podstawy psychologii sądowej z elementami seksuologii
Moduł opiekuńczo-resocjalizacyjny 20 godz.
Podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej; Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań; Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii; Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej; Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii
Moduł umiejętności społecznych 20 godz.
Metodyka treningu radzenia sobie ze stresem; Skuteczna komunikacja interpersonalna, trening asertywności; Kluczowe umiejętności społeczne w pracy kuratora; Podstawy coachingu w pracy kuratora; Pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w pracy kuratora; Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w pracy kuratora
Moduł prewencyjno-mediacyjny 20 godz.
Prewencja zachowań suicydalnych; Elementy psychoprofilaktyki uzależnień; Podstawy mediacji; Psychomanipulacja w sektach i subkulturach – charakterystyka i strategie działania; Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z podstawami kryminologii; Zaburzenia zachowania i osobowości z elementami prawa i ochrony własności intelektualnej

SPECJALNOŚĆ: DOROŚLI I PRAWO KARNE 20 godz.
Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia; Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie; Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

SPECJALNOŚĆ: MEDIACJE RODZINNE 20 godz.
Podstawy psychologii i komunikacji społecznej; Podstawy psychologii wychowania i rozwoju; Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości, elementy suicydologii; Podstawy mediacji rodzinnych i małżeńskich
Razem: 140 godzin

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
599,00 zł
Zapisz się
Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zapoznanie się z pojęciem i wskaźnikami niedostosowania społecznego oraz jego przeciwdziałaniem i profilaktyką. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem nadpobudliwym w szkole. Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania, stosowania metod i technik, narzędzi badawczych w pomiarze niedostosowania społecznego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia wychowawcą w placówkach: oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO 20 godz.
a) Niedostosowanie społeczne i pojęcia pokrewne: Wykolejenie, Zachowania społecznie patologiczne, Zachowania dewiacyjne
b) Zaburzenia w zachowaniu w kontekście niedostosowania społecznego: Zaburzenia zachowania przejawiane w roli ucznia, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jako szczególny przypadek zaburzeń zachowania, Techniki pracy z dzieckiem nadpobudliwym w szkole
c) Etiologia niedostosowania społecznego: Ewolucja poglądów na przyczyny niedostosowania społecznego, Czynniki środowiskowe niedostosowania społecznego (tkwiące w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej)
d) Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu: Profilaktyka i prewencja, Strategie profilaktyczne niedostosowania społecznego, Zadania profilaktyki dla wybranych przejawów niedostosowania społecznego, Podstawy skutecznej rozmowy psychologicznej, Budowanie relacji w rozmowie psychologicznej, Techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej, Rozmowa psychologiczna jako proces
II.  ELEMENTY DIAGNOZY RESOCJALIZACYJNEJ 10 godz.
a) Wprowadzenie do diagnostyki resocjalizacyjnej: Diagnostyka - diagnozowanie - diagnoza, Charakter, funkcje, cechy diagnozy resocjalizacyjnej, Proces i etapy diagnozy resocjalizacyjnej
b) Metody i techniki stosowane w resocjalizacji: Metody, narzędzia i techniki w diagnozie resocjalizacyjnej, Techniki w diagnozie resocjalizacyjnej (rozmowa, wywiad, obserwacja, analiza wytworów, ankiety, testy i kwestionariusze)
c) Narzędzia diagnostyczne w resocjalizacji - pomiar niedostosowania społecznego: Arkusz obserwacyjny T. M. Achenbacha, Pojecie Skali Nieprzystosowania Społecznego, Arkusz diagnostyczny D. H. Stotta
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
109,00 zł
Zapisz się
Podstawy terapii w promocji zdrowia psychicznego z treningiem regulacji emocji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy terapii w promocji zdrowia psychicznego z treningiem regulacji emocji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zapoznanie się z teoretycznymi podstawami psychoterapii oraz terapii poznawczo-behawioralnej w promocji zdrowia psychicznego. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat kryzysów psychicznych oraz suicydalnych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.
 


PROGRAM SZKOLENIA:
I. TERAPIA W PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 10 godz.
Kryzys psychiczny i suicydalny, Teoretyczne podstawy psychoterapii, Terapia poznawczo-behawioralna w promocji zdrowia psychicznego
II. WPŁYW EMOCJI NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 5 godz.
Natura emocji (definicja, wymiar, rodzaje), Teorie i mechanizmy emocji
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Wybrane problemy psychiatrii i psychopatologii z elementami terapii za pomocą muzyki, plastyki i sztuki - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Wybrane problemy psychiatrii i psychopatologii z elementami terapii za pomocą muzyki, plastyki i sztuki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przybliżenie tematyki problemów psychiatrii i psychopatologii wraz z omówieniem zagadnień zasad badania psychiatrycznego, testów psychologicznych, psychoterapii i procesów emocjonalnych.
W szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu terapii poprzez muzykę, plastykę oraz sztukę.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ 1. WYBRANE PROBLEMY PSYCHIATRII 7 godz.
Wywiad i zasady badania psychiatrycznego; Testy psychologiczne; Psychoterapia; Myślenie; Procesy emocjonalne
MODUŁ 2. TERAPIA POPRZEZ MUZYKĘ, PLASTYKĘ I SZTUKĘ 10 godz.
Arteterapia; Muzykoterapia; Terapia przez plastykę – program; Choreoterapia; Filmoterapia
Razem liczba godzin: 17

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Akademia podstaw psychologii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia podstaw psychologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest nabycie wiedzy z najważniejszych działów psychologii m.in.: zakresu psychologii poznawczej, społecznej, rozwojowej. Uczestnik szkolenia dowie się jak działa nasza pamięć oraz świadomość. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz emocjami. Zdobędzie wiedzę na temat komunikacji, inteligencji, osobowości i rozwoju człowieka. Pozna najczęstsze zaburzenia psychiczne oraz podstawowe metody terapii zaburzeń.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł 1. Podstawy psychologii ogólnej 20 godz.

Moduł II. Podstawy psychologii rozwoju i wychowania 25 godz.

Moduł III. Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia 20 godz.

Moduł IV. Podstawy psychologii społecznej 18 godz.

Moduł V. Podstawy psychopatologii dzieci i młodzieży 25 godz.

Moduł VI. Podstawy psychologii pracy i organizacji 20 godz.

Moduł VII. Podstawy psychoonkologii 26 godz.
Razem: 154 godz.


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
599,00 zł
Zapisz się
Psychologia pracy z podstawami BHP i ergonomii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Psychologia pracy z podstawami BHP i ergonomii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy w zakresie psychologii pracy, obejmującej rozmaite aspekty organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i kompetencje z zakresu: komunikacji interpersonalnej, zarządzania personelem, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i konfliktów w organizacji. Szkolenie obejmuje również elementy praktyczne wykorzystywane w psychologii pracy takie jak: poradnictwo, doradztwo zawodowe, psychoterapia. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Informacja dla psychologów: nie jest to również specjalność psychologiczna, którą można zrealizować w toku studiów lub studiów podyplomowych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTWY PSYCHOLOGII PRACY 30 godz.
Istota i zadania psychologii pracy, Działy psychologii pracy, Psychologia pracy i jej podstawowe pojęcia, Teorie motywacji do pracy, Komunikacja i obieg informacji w organizacji, Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji, Zachowanie się pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia pracy w praktyce, Metodologia badań psychologicznych
II. ELEMENTY BHP I ERGONOMII 20 godz.
Procesy pracy - pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy, Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie
bezpieczeństwa pracy, System ochrony pracy w Polsce, Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, Wypadki przy pracy - przyczyny występowania i skutki, Choroby zawodowe - przyczyny występowania i skutki, Czynniki niebezpieczne szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
Razem liczba godzin: 50

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
189,00 zł
Zapisz się
Praca z trudną młodzieżą z elementami zintegrowanej profilaktyki uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Praca z trudną młodzieżą z elementami zintegrowanej profilaktyki uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: nabycie przez uczestników umiejętności skutecznej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie: niedostosowania społecznego, profilaktyki zachowań suicydalnych oraz psychoprofilaktyki uzależnień od alkoholu.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO - TRUDNA MŁODZIEŻ 20 GODZ.
Niedostosowanie społeczne i pojęcia pokrewne; Zaburzenia w zachowaniu w kontekście niedostosowania społecznego; Etiologia niedostosowania społecznego; Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu 
II. ELEMENTY DIAGNOZY RESOCJALIZACYJNEJ WŚRÓD TRUDNEJ MŁODZIEŻY 10 GODZ.
Wprowadzenie do diagnostyki resocjalizacyjnej; Metody i techniki stosowane w resocjalizacji; Narzędzia diagnostyczne w resocjalizacji - pomiar niedostosowania społecznego
III. POJĘCIE SAMOBÓJSTWA 4 GODZ.
Skala problemu; Definicja samobójstwa; Podstawowe rodzaje samobójstw
IV. SAMOBÓJSTWA A PROBLEMY PSYCHICZNE 4 GODZ.
Depresja; Alkoholizm; Schizofrenia; Impulsywność
V. PRZYCZYNY SPOŁECZNE SAMOBÓJSTW 4 GODZ.
Czynniki społeczne samobójstw; Mity dotyczące zjawiska samobójstwa; Czynniki ryzyka samobójstw
VI. ETAPY DROGI DO SAMOBÓJSTWA 4 GODZ.
Rodzaje samobójstw; Czynniki ryzyka; Sygnały zagrożenia; Syndrom presuicydalny
VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z SAMOBÓJSTWEM W PRZYPADKU MŁODZIEŻY 4 GODZ.
Typy postępowania; Profilaktyka; Prewencja zachowań suicydalnych
VIII. PODSTAWY PSYCHOPROFILAKTYKI I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W PRACY Z TRUDNĄ MŁODZIEŻĄ 10 GODZ.
Wprowadzenie do psychoprofilaktyki; Modele i koncepcje psychoprofilaktyki; Strategie i metody profilaktyki uzależnień; Podstawy prawno-organizacyjne leczenia osób uzależnionych w Polsce; System i metody leczenia uzależnień w Polsce; Czynniki ryzyka i chroniące w profilaktyce społecznej; Zapobieganie agresji i przestęczości wśród dzieci i młodzieży; Profilaktyka samobójstw wśród młodzieży; Zapobieganie ryzykownym zachowaniom seksualnym wśród młodzieży


Razem liczba godzin: 60

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych z podstawami psychiatrii dziecięcej i terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych z podstawami psychiatrii dziecięcej i terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: jest przedstawienie dziedziny psychotraumatologii, z omówieniem zagadnienia traumy, spektrum zaburzeń związanych z traumą, kryteriów diagnostycznych PTSD, pojęcia dysocjacji oraz terapii osób z traumą. W szkoleniu omówiono zburzenia zachowania dzieci i młodzieży, zawarto klasyfikację zaburzeń, metody terapii i leczenia. W szkoleniu znajduje się tematyka psychiatrii dziecięcej, m.in. depresji, PTSD, schizofrenii, zaburzeń odżywiania się oraz zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ 1. PSYCHOTRAUMATOLOGIA W KONTEKŚCIE PRÓB SAMOBÓJCZYCH 7 godz.
1. Trauma – urazowe doświadczenie czy jego efekt?
2. Spektrum zaburzeń związanych z traumą
3. Kryteria diagnostyczne PTSD
4. Pojęcie dysocjacji
5. Terapia osób z traumą
MODUŁ 2. ZABURZENIA ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY 8 godz.
1. Klasyfikacja zaburzeń
2. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
3. Podstawowe metody terapii
4. Metody leczenia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży
5. Dziecko z zaburzeniami zachowania w szkole
6. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym
MODUŁ 3. PSYCHIATRIA DZIECIĘCA 9 godz.
1. Depresja młodzieńcza
2. PTSD u dzieci
3. Schizofrenia u dzieci i młodzieży
4. Zaburzenia odżywiania się
5. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
Razem liczba godzin: 24


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Akademia pomocy psychopedagogicznej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia pomocy psychopedagogicznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, socjoterapią, resocjalizacją, profilaktyką społeczną oraz umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem – głównie z osobami niedostosowanymi społecznie.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 50 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Psychologia wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień
Podstawy pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży
Podstawy diagnozy pedagogicznej z elementami poradnictwa

Moduł opiekuńczo-resocjalizacyjny 80 godz.
Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości z elementami suicydologii
Prawne i psychologiczne metody resocjaizacji z elementami kryminologii
Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym

Moduł profilaktyki społecznej i prewencji 70 godz.
Podstawy psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej z metodyką edukacji i promocji zdrowia
Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii
Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii oraz uzależnie behawioralnych
Prewencja zachowań suicydalnych
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami interwencji kryzysowej

Moduł umiejętności i kompetencji terapeutycznych 50 godz.
Techniki poznawczo-behawioralne w profilatyce i terapii
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej
Podstawy tutoringu z elementami coachingu
Trening komuniacji interpresonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy
Elementy bajkoterapii, muzykoterapii, geloterapii w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
629,00 zł
Zapisz się
Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nabędzie umiejętność wyrażania postawy asertywnej i stosowania technik negocjacyjnych w życiu prywatnym i zawodowym. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy mediacji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. AKTYWNE I SKUTECZNE SŁUCHANIE 2 godz.
Definicja i model komunikacji dwustronnej, Umiejętność skutecznego słuchania, Podstawowe techniki aktywnego słuchania, Bariery utrudniające słuchanie, Sposoby ułatwiające aktywne słuchanie
II. KOMUNIKACJA WERBALNA ORAZ NIEWERBALNA 4 godz.
Komunikacja werbalna, Komunikacja niewerbalna (mimika, proksemika, kinezjetyka, parajęzyk), Style komunikacji niewerbalnej, Komunikaty niewerbalne i interakcyjne, Bariery, przyczyny zaburzeń w komunikacji społecznej, Gestykulacja
i ułożenie rąk – odczytaj prawdziwe intencje rozmówcy
III. ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 2 godz.
Zachowania asertywne i nieasertywne, Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych, Wyrażanie własnych opinii i przekonań (monolog wewnętrzny, zdania pro-asertywne), Efektywna komunikacja rodzice – dzieci
IV. MEDIACJE I NEGOCJACJE W KOMUNIKACJI 2 godz.
Style, etapy oraz techniki negocjacji, Rodzaje, proces i umowa w mediacjach
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
49,00 zł
Zapisz się
Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie form oraz metod pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym a także form pracy oraz ćwiczeń, gier i zabaw stosowanych w przypadku występowania u dzieci agresji. Szkolenie ukazuje techniki pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo i sprawiającymi trudności wychowawcze.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE PRACY Z DZIECKIEM TRUDNYM I AGRESYWNYM (9 godz.)
Pojęcie i źródła agresji, Eliminowanie zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym, Strategia negocjacji nauczyciela wobec agresji dziecka, Metody radzenia sobie ze złością i agresją dzieci, Eliminowanie u dzieci zachowań agresywnych, Pomoc w radzeniu sobie ze złością u dziecka, Sposoby wyciszania agresji stosowane w przedszkolu
2.  METODYKA PRACY Z DZIECKIEM TRUDNYM I AGRESYWNYM (13 godz.)
Praca nauczyciela z uczniem trudnym i mającym trudności w nauce, Zasady pracy z uczniem trudnym wychowawczo, Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, Ćwiczenia i zabawy interakcyjne, Gry i zabawy zapobiegające agresji
3. TERAPEUTYCZNE FORMY PRACY Z DZIECKIEM TRUDNYM I AGRESYWNYM (8 godz.)
Metodyka muzykoterapii w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, Muzykoterapia – lecznicza moc muzyki w pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym, BAJKOTERAPIA - terapeutyczne walory baśni w pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym, GELOTERAPIA – czyli terapia śmiechem w pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym
Liczba godzin razem: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Trener rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii i psychoterapii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Trener rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii i psychoterapii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Uczestnik szkolenia pozna podstawy wiedzy o wychowaniu, nauczaniu i kształceniu, rozwoju dzieci. Uczestnik szkolenia zdobędzie również wiedzę dotyczącą podstaw treningu umiejętności społecznych, w tym zagadnień związanych z kompetencjami społecznymi, komunikacją interpersonalną, wskazówkami jak pokonać nieśmiałość oraz tego, jak wyglądają przykładowe programy zajęć treningu umiejętności społecznych. Szkolenie wzbogacone zostało także o zagadnienia metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej z zagadnieniami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metody pracy, metody diagnozy, planowanie i konspekt zajęć opiekuńczo- wychowawczych. Tematyka szkolenia obejmuje również podstawy teoretyczne socjoterapii i psychoterapii, które można zastosować w pracy z dzieckiem.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PEDAGOGIKI 4 godz.
Pedagogika jako nauka, Działy pedagogiki, Pedagogika - rys historyczny, Edukacja, Pedagogika ogólna - podstawowe pojęcia
II. PODSTAWY WIEDZY O WYCHOWANIU 7 godz.
Wychowanie, Nauczanie, Kształcenie, Nowe kategorie pojęciowe pedagogiki, Czym jest wychowanie? Dekalog rodzica, wychowawcy
III. PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 12 godz.
Rola wychowania, Środowisko  życia jako pole oddziaływań wychowawczych, Typologia środowiska, Pojęcie sił społecznych, Specyfika projektowania działań wychowawczych i opiekuńczych, Diagnoza w pracy opiekuńczej, Program wychowawczy szkoły
IV. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 7 godz.
Rozwój i zmiana rozwojowa, Czynniki społeczne w rozwoju człowieka, Ogólne prawidłowości rozwoju człowieka, Teoria przywiązania, Diagnoza rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Psychologia i pedagogika dziecka
V. ELEMENTY PSYCHOLOGII EMOCJI I ROZWOJU EMOCJONALNEGO  6 godz.
Natura emocji (definicja, wymiar, rodzaje), Teorie i mechanizmy emocji
VI. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 9 godz.
Kompetencje społeczne – rozważania terminologiczne; Trening umiejętności społecznych; Trening umiejętności społecznych – podstawy teoretyczne i metodyczne; 
10 wskazówek jak pokonać nieśmiałość; Komunikacja interpersonalna –podstawy teoretyczne; Komunikacja interpersonalna: rodzaje; 
Przykładowe programy zajęć treningu umiejętności społecznych
VII. METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TRENERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 15 godz.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jako subdyscyplina pedagogiki; Prekursorzy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; Podstawowe pojęcia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; Placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zagadnienia potrzeb i metodyka ich zaspokajania; Metody diagnozowania podopiecznego; 
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; Charakterystyka opiekuna-wychowawcy; Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej; Plan jako opis i działanie; 
Projektowanie ofert edukacyjnych; Konspekt zajęć opiekuńczo-wychowawczych
VIII. PODSTAWY SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII W PRACY TRENERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 12 godz.
Socjoterapia – założenia teoretyczne i metodyczne, Socjoterapia dla dzieci i młodzieży, Psychoterapia–podstawy teoretyczne i metodyczne, Rodzaje psychoterapii
Razem liczba godzin: 72

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
349,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert