Szkolenia Psychologia

Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie – kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie – kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności przygotowujących do prowadzenia skutecznej rozmowy psychologicznej, która ma zastosowanie w pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, stresie jak również traumie. Szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje uprawnień terapeuty

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).

Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. JAK ROZMAWIAĆ Z OSOBAMI W KRYZYSIE? PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ RODZINIE W KRYZYSIE 5 godz.
Podstawy skutecznej rozmowy psychologicznej, Budowanie relacji w rozmowie psychologicznej, Techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej, Rozmowa psychologiczna jako proces
II. PSYCHOLOGIA KRYZYSU – PODSTAWY PRACY Z KRYZYSEM 5 godz.
Definicja, podział i rodzaje kryzysów, Wpływ kryzysu na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka, Metody i techniki pracy
z osobami znajdującymi się w kryzysie
III. EMOCJE W KRYZYSIE – JAK Z NIMI PRACOWAĆ? 5 godz.
Definicja, podział i rodzaje emocji, Profil emocjonalnego funkcjonowania człowieka, Techniki pracy z trudnymi emocjami
IV. TRAUMA I STRES POURAZOWY – CZYM JEST URAZ PSYCHICZNY? 5 godz.
Trauma a stresor traumatyczny, Konsekwencje traumatycznych doświadczeń, Ostra reakcja na stres
i ostre zaburzenie stresowe, Postępowanie wobec osób, które doznały urazu psychicznego, Naturalne reakcje na nienaturalne wydarzenia w życiu człowieka, Czym jest zaburzenie stresowe pourazowe?
Razem liczba godzin: 20

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Akademia samodoskonalenia i rozwoju osobistego - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia samodoskonalenia i rozwoju osobistego - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, rozwojem osobistym. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności społeczne i personalne: zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami oraz swoją motywacją. Uczestnik szkolenia pozna również zasady komunikacji interpersonalnej, techniki asertywne, negocjacyjne oraz manipulacji. Zdobędzie umiejętność budowania pozytywnej autoprezentacji. Zdobędzie umiejętności w kształtowaniu i pogłębianiu swojego rozwoju osobistego i zawodowego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 20 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Podstawy psychologii wpływu społecznego - zmiana zachowań, postaw i osobistych przekonań 

Moduł rozwoju osobistego 30 godz.
Zarządzanie stresem
Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Asertywność w efektywnej komunikacji
Zarządzanie konfliktem
Mediacje, negocjacje i komunikacja perswazyjna
Zarządzanie emocjami oraz motywacją

Moduł umiejętności i kompetencji osobistych 30 godz.
Techniki poznawczo-behawioralne w życiu osobistym
Podstawy coachingu i interwencji kryzysowej
Mnemotechniki – efektywne techniki uczenia się
Trening szybkiego czytania
Trening asertywności i autoprezentacji
Trening autogenny

Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Akademia kuratora społecznego
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia kuratora społecznego

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Akademia ma charakter doskonalący, nie nadaje uprawnień kuratora społecznego. Akademia ma na celu zdobycie ogólnej wiedzy i kompetencji w zakresie psychologii, pedagogiki i resocjalizacji.
Doskonaląca Akademia Sądowego Kuratora Społecznego: kierowana jest do osób, które zainteresowane są zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i prawa. Uzyskana na kursie wiedza o charakterze opiekuńczo – resocjalizacyjnym, prawnym oraz psychologicznym jest kluczowa w działaniu społecznego kuratora sądowego.
Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł społeczno-prawny 20 godz.
Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją; Podstawy pracy socjalnej i psychologicznego wsparcia społecznego; Podstawy prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego z elementami wiedzy o wybranych patologiach społecznych; Standardy metodologiczne w orzecznictwie psychologiczno-sądowym z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej; Standardy pracy biegłego psychologa wynikające z Kodeksu Karnego i Cywilnego z elementami psychologii zeznań i opiniowania sądowo-psychiatrycznego; Metodyka pracy kuratora sądowego
Moduł psychologiczno-pedagogiczny 20 godz.
Podstawy psychologii; Podstawy pomocy psychologicznej i interwencji w kryzysie oraz traumie; Podstawy psychologii zaburzeń dorosłych, dzieci i młodzieży; Podstawy pedagogiki, wychowania, projektowanie działań wychowawczych; Podstawy psychologii sądowej z elementami seksuologii
Moduł opiekuńczo-resocjalizacyjny 20 godz.
Podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej; Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań; Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii; Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej; Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii
Moduł umiejętności społecznych 20 godz.
Metodyka treningu radzenia sobie ze stresem; Skuteczna komunikacja interpersonalna, trening asertywności; Kluczowe umiejętności społeczne w pracy kuratora; Podstawy coachingu w pracy kuratora; Pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w pracy kuratora; Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w pracy kuratora
Moduł prewencyjno-mediacyjny 20 godz.
Prewencja zachowań suicydalnych; Elementy psychoprofilaktyki uzależnień; Podstawy mediacji; Psychomanipulacja w sektach i subkulturach – charakterystyka i strategie działania; Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z podstawami kryminologii; Zaburzenia zachowania i osobowości z elementami prawa i ochrony własności intelektualnej

SPECJALNOŚĆ: DOROŚLI I PRAWO KARNE 20 godz.
Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia; Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie; Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

SPECJALNOŚĆ: MEDIACJE RODZINNE 20 godz.
Podstawy psychologii i komunikacji społecznej; Podstawy psychologii wychowania i rozwoju; Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości, elementy suicydologii; Podstawy mediacji rodzinnych i małżeńskich
Razem: 140 godzin

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
599,00 zł
Zapisz się
Akademia podstaw psychologii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia podstaw psychologii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: jest nabycie wiedzy z najważniejszych działów psychologii m.in.: zakresu psychologii poznawczej, społecznej, rozwojowej. Uczestnik szkolenia dowie się jak działa nasza pamięć oraz świadomość. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz emocjami. Zdobędzie wiedzę na temat komunikacji, inteligencji, osobowości i rozwoju człowieka. Pozna najczęstsze zaburzenia psychiczne oraz podstawowe metody terapii zaburzeń.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł 1. Podstawy psychologii ogólnej 20 godz.

Moduł II. Podstawy psychologii rozwoju i wychowania 25 godz.

Moduł III. Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia 20 godz.

Moduł IV. Podstawy psychologii społecznej 18 godz.

Moduł V. Podstawy psychopatologii dzieci i młodzieży 25 godz.

Moduł VI. Podstawy psychologii pracy i organizacji 20 godz.

Moduł VII. Podstawy psychoonkologii 26 godz.
Razem: 154 godz.


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
599,00 zł
Zapisz się
Akademia pomocy psychopedagogicznej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia pomocy psychopedagogicznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, socjoterapią, resocjalizacją, profilaktyką społeczną oraz umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem – głównie z osobami niedostosowanymi społecznie.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 50 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Psychologia wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień
Podstawy pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
Podstawy psychologii zaburzeń u dzieci i młodzieży
Podstawy diagnozy pedagogicznej z elementami poradnictwa

Moduł opiekuńczo-resocjalizacyjny 80 godz.
Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości z elementami suicydologii
Prawne i psychologiczne metody resocjaizacji z elementami kryminologii
Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym

Moduł profilaktyki społecznej i prewencji 70 godz.
Podstawy psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej z metodyką edukacji i promocji zdrowia
Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii
Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii oraz uzależnie behawioralnych
Prewencja zachowań suicydalnych
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami interwencji kryzysowej

Moduł umiejętności i kompetencji terapeutycznych 50 godz.
Techniki poznawczo-behawioralne w profilatyce i terapii
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej
Podstawy tutoringu z elementami coachingu
Trening komuniacji interpresonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy
Elementy bajkoterapii, muzykoterapii, geloterapii w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
629,00 zł
Zapisz się
Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nabędzie umiejętność wyrażania postawy asertywnej i stosowania technik negocjacyjnych w życiu prywatnym i zawodowym. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy mediacji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. AKTYWNE I SKUTECZNE SŁUCHANIE 2 godz.
Definicja i model komunikacji dwustronnej, Umiejętność skutecznego słuchania, Podstawowe techniki aktywnego słuchania, Bariery utrudniające słuchanie, Sposoby ułatwiające aktywne słuchanie
II. KOMUNIKACJA WERBALNA ORAZ NIEWERBALNA 4 godz.
Komunikacja werbalna, Komunikacja niewerbalna (mimika, proksemika, kinezjetyka, parajęzyk), Style komunikacji niewerbalnej, Komunikaty niewerbalne i interakcyjne, Bariery, przyczyny zaburzeń w komunikacji społecznej, Gestykulacja
i ułożenie rąk – odczytaj prawdziwe intencje rozmówcy
III. ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 2 godz.
Zachowania asertywne i nieasertywne, Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych, Wyrażanie własnych opinii i przekonań (monolog wewnętrzny, zdania pro-asertywne), Efektywna komunikacja rodzice – dzieci
IV. MEDIACJE I NEGOCJACJE W KOMUNIKACJI 2 godz.
Style, etapy oraz techniki negocjacji, Rodzaje, proces i umowa w mediacjach
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
49,00 zł
Zapisz się
Kurs psychologiczno-pedagogiczny online
Psychologia / Szkolenia Online /

Kurs psychologiczno-pedagogiczny online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki oraz dydaktyki. Szkolenie poprzez swoje uniwersalne treści jest przydatne w każdym zawodzie.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. UWAGA! Kurs nie nadaje uprawnień pedagogicznych tzw. przygotowania pedagogicznego niezbędnego do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie 22 godz.
II. Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii 32 godz.
III. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 20 godz.
IV. Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami 25 godz.
V. Psychologia zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego 10 godz.
VI. Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce i terapii 10 godz.
VII. Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka 25 godz.
Razem liczba godzin: 144

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
449,00 zł
Zapisz się
Akademia socjoterapii i profilaktyki społecznej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia socjoterapii i profilaktyki społecznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, socjoterapią, profilaktyką społeczną oraz umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień socjoterapeuty ani profilaktyka społecznego!

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 40 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Psychologia wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień

Moduł profilaktyki społecznej i prewencji 70 godz.
Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia sobie ze stresem
Podstawy psychoprofilaktyki i profilaktyki społecznej z metodyką edukacji i promocji zdrowia
Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii
Psychoprofilaktyka i profilaktyka społeczna w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii oraz uzależnie behawioralnych
Prewencja zachowań suicydalnych
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami interwencji kryzysowej

Moduł umiejętności i kompetencji terapeutycznych 40 godz.
Techniki poznawczo-behawioralne w profilatyce i terapii
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej
Podstawy tutoringu z elementami coachingu
Trening komuniacji interpresonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy

Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
489,00 zł
Zapisz się
Akademia animatora z promocją zdrowia - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia animatora z promocją zdrowia - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, socjoterapią, profilaktyką społeczną oraz umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem jako animator.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 50 godz.
Podstawy pedagogiki ogólnej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy psychologii ogólnej
Podstawy psychologii wychowania i rozwoju
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Moduł opiekuńczo-zdrowotny 60 godz.
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w pracy animatora
Metodyka terapii zajęciowej
Teoretyczne podstawy edukacji i promocji zdrowia
Terapia w promocji zdrowia psychicznego
Podstawy pierwszej pomocy i zapobieganie urazom

Moduł kompetencji i umiejętności zawodowych 70 godz.
Trening komuniacji interpresonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego
Elementy socjoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej, psychoterapii, coachingu, tutoringu w pracy opiekuńczo-wychowawczej
Podstawy treningu działań twórczych z elementami kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy

Moduł SPECJALNOŚCIOWY: Animacja społeczno - kulturalna 50 godz.
Moduł SPECJALNOŚCIOWY: Animacja sporowo-rekreacyjna 50 godz.
Razem: 280 godz.
Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

 

 

Cena brutto
499,00 zł
Zapisz się
Akademia mediacji i negocjacji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia mediacji i negocjacji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, komunikacji, mediacji i negocjacji. Uczestnik szkolenia zdobędzie również wiedzę z zakresu: resocjalizacji, prawa, psychoprofilaktyki. Szkolenie wzbogacone jest o kształtowanie kompetencji i umiejętności zawodowych wpływających na proces mediacji i negocjacji. Szkolenie wzbogacone jest o możliwość uzupełnienia podstawowej wiedzy o specjalność: z zakresu mediacji rodzinnej i małżeńskiej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno - psychologiczny 30 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Podstawy psychologii i komunikacji społecznej z elementami mediacji i negocjacji
Podstawy psychologii wpływu społecznego - zmiana zachowań, postaw i osobistych przekonań

Moduł komunikacji, mediacji i negocjacji 60 godz.
Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji
Komunikacja interpersonalna i asertywność – główne zasoby w pracy mediatora
Rodzaje i zastosowanie mediacji, psychologia konfliktu
Usługi mediatorskie, funkcje i cele mediatora
Psychologia komunikacji i elementy procesu negocjacji niezbędne w prowadzeniu mediacji
Proces mediacji, zadania mediatora, narzędzia mediacyjne
Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji
Etyka w zawodzie mediatora

Moduł prawa, resocjalizacji i psychoprofilaktyki 40 godz.
Elementy prawa
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji
Prewencja zachowań suicydalnych

Moduł kompetencji i umiętności zawodowych 50 godz.
Podstawy interwencji kryzysowej w mediacji i negocjacji
Trening komunikacji intepersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Kluczowe umiejętności społeczne i personalne w mediacji i negocjacji
Podstawy coachingu
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej
Społeczne kompetencje mediatora : zarządzanie czasem i automotywacja

Razem: 180 godzin

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Cena brutto
699,00 zł
Zapisz się
Akademia podstaw psychologii i pedagogiki -  kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia podstaw psychologii i pedagogiki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki – w tym surdopedagogiki i tyflopedagogiki, podstaw terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zagadnienia psychoonkologii i psychologii sądowej. W szkoleniu zawarto także wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii, tematykę profilaktyki i umiejętności zawodowych.

Szkolenie o charakterze doskonalącym

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. MODUŁ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY 3 godz.
Podstawy tyflopedagogiki i surdopedagogiki; Podstawy terapii ręki z zagadnieniami mutyzmu wybiórczego; Podstawy terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim; Podstawy seksuologii dorosłych; Podstawy psychoonkologii; Elementy psychologii sądowej
II. MODUŁ DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNY 3 godz.
Podstawy socjoterapii i psychoterapii; Podstawy interwencji kryzysowej; Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych; Podstawy diagnozy neuropsychologicznej; Prewencja zachowań suicydalnych
III. MODUŁ PROFILAKTYKI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 4 godz.
Podstawy coachingu i tutoringu szkolnego; Podstawy treningu umiejętności społecznych; Podstawy arteterapii; Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego; Podstawy logopedii, elementy języka migowego; Metoda projektów w pracy edukacyjno-dydaktycznej
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
449,00 zł
Zapisz się
Akademia profesjonalnego opiekuna - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia profesjonalnego opiekuna - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, tematyką opieki, zdrowia, pielęgnacji oraz z umiejętnościami terapeutycznymi niezbędnymi w pracy z drugim człowiekiem. Szkolenie wzbogacone jest o możliwość uzupełnienia podstawowej wiedzy o specjalność: opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą starszą, opieka nad osobą niepełnosprawną, opieka nad dzieckiem z zaburzeniami neurororozwojowymi.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Moduł psychologiczno-pedagogiczny 50 godz.
Podstawy pedagogiki ogólnej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Pedagogika czasu wolnego
Podstawy psychologii ogólnej
Podstawy psychologii wychowania i rozwoju
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

II. Moduł opiekuńczo-zdrowotny 50 godz.
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Metodyka terapii zajęciowej
Teoretyczne podstawy edukacji i promocji zdrowia
Terapia w promocji zdrowia psychicznego
Podstawy pierwszej pomocy i zapobieganie urazom
Podstawy dietetyki i żywienia

III. Moduł kompetencji i umiejętności zawodowych 50 godz.
Trening komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego
Elementy socjoterapii, terapii poznawczo-behawioralnej, psychoterapii, coachingu, tutoringu w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Moduł SPECJALNOŚCIOWY: Opieka nad osobą starszą 50 godz.
Problematyka starości i niepełnosprawności
Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Psychologia opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi
Zespół stresu opiekuna
Depresja a demencja
Elementy gerontologii społecznej
Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona
Razem liczba godzin: 200

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
649,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert