Szkolenia Psychologia

Warsztat Moich Mocnych Stron (z badaniem Clifton Strengths)
Psychologia / Szkolenia Online /

Warsztat Moich Mocnych Stron (z badaniem Clifton Strengths)

Talent Rebel

Program dedykowany każdemu, kto chciałby poznać i zrozumieć swoje talenty i nauczyć się, jak je rozwijać w mocne strony.

Zapraszamy na warsztat online: WARSZTAT MOICH MOCNYCH STRON. Z wykorzystaniem Clifton Strengths


❗️UWAGA: Cena zawiera koszt kwestionariusza „TOP 5 Clifton Strengths” oraz cenę warsztatu online (4 godz.)

Po sesji będziesz potrafić:
✅ Planować swój rozwój w oparciu o mocne strony
✅ Rozumieć swój sposób działania, odczuwania i myślenia w kontekście swoich talentów
✅ Ustalić świadome kroki w swojej karierze zawodowej
✅ Korzystać z talentów w perspektywie zespołowej

Jeśli szukasz praktycznych rozwiązań, a nie suchych teorii, to ten program jest dla Ciebie.

 

 

Cena brutto
479,00 zł
Zapisz się
Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie – kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie – kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności przygotowujących do prowadzenia skutecznej rozmowy psychologicznej, która ma zastosowanie w pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, stresie jak również traumie. Szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje uprawnień terapeuty

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).

Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. JAK ROZMAWIAĆ Z OSOBAMI W KRYZYSIE? PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ RODZINIE W KRYZYSIE 5 godz.
Podstawy skutecznej rozmowy psychologicznej, Budowanie relacji w rozmowie psychologicznej, Techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej, Rozmowa psychologiczna jako proces
II. PSYCHOLOGIA KRYZYSU – PODSTAWY PRACY Z KRYZYSEM 5 godz.
Definicja, podział i rodzaje kryzysów, Wpływ kryzysu na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka, Metody i techniki pracy
z osobami znajdującymi się w kryzysie
III. EMOCJE W KRYZYSIE – JAK Z NIMI PRACOWAĆ? 5 godz.
Definicja, podział i rodzaje emocji, Profil emocjonalnego funkcjonowania człowieka, Techniki pracy z trudnymi emocjami
IV. TRAUMA I STRES POURAZOWY – CZYM JEST URAZ PSYCHICZNY? 5 godz.
Trauma a stresor traumatyczny, Konsekwencje traumatycznych doświadczeń, Ostra reakcja na stres
i ostre zaburzenie stresowe, Postępowanie wobec osób, które doznały urazu psychicznego, Naturalne reakcje na nienaturalne wydarzenia w życiu człowieka, Czym jest zaburzenie stresowe pourazowe?
Razem liczba godzin: 20

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Animator zajęć sportowo-rekreacyjnych - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Animator zajęć sportowo-rekreacyjnych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pełnienia roli animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy animatora, poznają podstawy metodyczne – metody, techniki i rodzaje zajęć sportowych i rekreacyjnych, gier oraz zabaw sportowych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą jak również osobami dorosłymi. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z pedagogiką i psychologią sportu, pedagogiką czasu wolnego oraz biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania w sporcie.

 

NABÓR NA SZKOLENIE: ciągły - szkolenie można zrealizować w dowolnym terminie.


Dodatkowe informacje: Animator to nowy zawód, który nie wymaga przygotowania w żadnej szkole, natomiast osoba, która chce go wykonywać, musi dysponować wieloma umiejętnościami oraz posiadać takie predyspozycje do pracy z ludźmi.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
I. ANIMACJA SPORTOWO-REKREACYJNA 2 godz.
Cele i zadania animacji sportowo – rekreacyjnej, Cechy specyficzne form aktywności rekreacyjnej, Metody animacji rekreacyjnej, Społeczne bariery rekreacji
II. METODYKA ANIMACJI SPORTOWO-REKREACYJNEJ 22 godz.
Metody i formy nauczania stosowane w wychowaniu fizycznym, Pojęcie procesu uczenia się i nauczania w sporcie, Jak wesprzeć dziecko w rozwoju psychofizycznym poprzez gry i zabawy ruchowe?, Zasady trenowania dzieci i młodzieży, Gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej, Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu, Ćwiczenia sportowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, Gry i zabawy z piłką (rodzaje i zasady), Zajęcia sportowe dla dorosłych i seniorów, Rodzaje zajęć rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych
III. PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO 5 godz.
Pojęcie czasu wolnego i jego aspekty, Cechy i funkcje czasu wolnego dzieci i młodzieży, Problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży w szerokim kontekście pedagogicznym, Efektywne wykorzystanie czasu, Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież po zajęciach szkolnych, Czas wolny dziecka, Potrzeby i zadania edukacji z zakresu kultury fizycznej i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego przez dorosłych
IV. PEDAGOGIKA SPORTU 1 godz.
Wychowanie fizyczne, Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka
V. PSYCHOLOGIA SPORTU 5 godz.
Pojęcie psychologii sportu. Cele i zadania psychologa sportu, Psychologiczne czynniki procesu uczenia się i nauczania w sporcie
VI. BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA W SPORCIE 5 godz.
Sprawność fizyczna, Anatomia człowieka, Fizjologia człowieka, Motoryczność człowieka, Motoryczność sportowa, Medycyna sportowa


Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Metodyka pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z elementami terapii kreatywnej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metodyka pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z elementami terapii kreatywnej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla pedagogów i terapeutów. Ma na celu zaznajomienie uczestników z różnymi metodami pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z zastosowaniem terapii kreatywnej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. METODYKA PRACY Z DZIECKIEM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM 18 godz.
a) Wybrane metody pracy z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym: Metoda N. C. Kepharta; Metoda Blissa; Metoda Glenna Domana; Metoda Paula Dennisona, czyli Kinezjologia Edukacyjna; Metoda Marianny I Christophera Knillów; Metoda Ośrodków Pracy wg Marii Grzegorzewskiej; Metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
II. KREATYWNA TERAPIA W PRACY Z DZIECKIEM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM 12 godz.
a) Terapie kreatywne – podstawy teoretyczne
b) Kreatywne terapie dla dzieci niepełnosprawnych: Kreatywne uczenie matematyki; Terapia inspirowana naturą; Choreoterapia – kreatywna terapeutyczna i lecznicza moc tańca; Muzykoterapia – lecznicza moc muzyki; Arteterapia – jako kreatywna terapia sztuką; Plastykoterapia – terapeutyczne walory kreatywnych technik plastycznych
c) Wybrane metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem autystycznym i niepełnosprawnym: Metoda Rozwoju Relacji (Rdi) – w leczeniu autyzmu; Metoda 3i – Intensywna – Indywidualna – Interaktywna – w leczeniu autyzmu; Metoda Opcji (Son-Rise) – w leczeniu autyzmu; Metoda Felicji Affolter; Metoda Alfreda Tomatisa; Metoda Reggio Emilia; Sala Doświadczania Świata; Metoda Carla Orffa; Metoda Batii Strauss
Razem liczba godzin: 30

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się
Podstawy kształcenia integracyjnego z projektowaniem działań wychowawczych - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy kształcenia integracyjnego z projektowaniem działań wychowawczych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Uczestnik pozna podstawy kształcenia integracyjnego, kierunki i formy kształcenia integracyjnego, warunki jego efektywności i proces rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym. Zdobędzie umiejętność projektowania działań wychowawczych oraz opiekuńczych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PODSTAWY KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO (12 godz.)
a) Edukacja osób niepełnosprawnych w systemie integracyjnym
b) Integracyjny nurt edukacji osób niepełnosprawnych
c) Kierunki i formy kształcenia integracyjnego
d) Korzystne i niekorzystne aspekty integracyjnego systemu kształcenia
e) Warunki efektywności kształcenia integracyjnego
f) Warunki związane z rodziną dziecka niepełnosprawnego i jego szerszym otoczeniem
społecznym
g) Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo
MODUŁ II. PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH (12 godz.)
a) Rola wychowania
b) Środowisko życia jako pole oddziaływań wychowawczych
c) Specyfika projektowania działań wychowawczych i opiekuńczych
d) Program wychowawczy szkoły
Liczba godzin razem: 24

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia z elementami psychoterapii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia z elementami psychoterapii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: dostarczenie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć jak organizować i prowadzić grupy wsparcia. Uczestnik szkolenia zdobędzie również podstawową wiedzę związaną z interwencją kryzysową oraz podstawami psychoterapii.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy wsparcia społecznego i terapii uzależnień 2 godz.
Teoretyczne podstawy wsparcia społecznego; Zasoby osobiste i ich wpływ na wsparcie społeczne; Terapia osób uzależnionych od alkoholu; Terapia osób uzależnionych od narkotyków
2. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia (w tym organizacja grup wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 2 godz.
Organizacja grup wsparcia; Czynniki terapeutyczne w terapii grupowej; Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych; Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem przewlekle chorym
3. Dobrostan psychiczny: zdrowie a choroba 1 godz.
Czym jest zdrowie? Czym jest edukacja zdrowotna? Czynniki warunkujące zdrowie; Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach
4. Podstawy interewencji kryzysowej 2 godz.
Pojęcie interwencji kryzysowej; Wybrane modele interwencji kryzysowej; Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej; Kryzys żałoby i straty; Samobójstwa w kontekście interwencji kryzysowej
5. Podstawy psychoterapii 2 godz.
Jak można zostać psychoterapeutą - specyfika zawodu i szkolenie; Etyka psychoterapeuty: kodeksy i dylematy. Co wolno a czego nie; Czynniki leczące w psychoterapii; Diagnoza w psychoterapii: nozologiczna, osobowości, dynamiki zaburzeń; Etapy psychoterapii. Kontrakt, ustalanie celów, etapy zmiany; Zjawiska w psychoterapii - rozszerzenie. Przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór, negatywna reakcja terapeutyczna; Terapie psychoanalityczne, psychodynamiczne; Psychoterapia behawioralna
6. Krótkoterminowa terapia eklektyczna 1 godz.
Wstęp do eklektyzmu w psychoterapii; Eklektyzm w psychoterapii; Modele terapii eklektycznej; Motywy zainteresowania psychoterapią integracyjną
Razem liczba godzin: 10


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Akademia samodoskonalenia i rozwoju osobistego - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia samodoskonalenia i rozwoju osobistego - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, rozwojem osobistym. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności społeczne i personalne: zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami oraz swoją motywacją. Uczestnik szkolenia pozna również zasady komunikacji interpersonalnej, techniki asertywne, negocjacyjne oraz manipulacji. Zdobędzie umiejętność budowania pozytywnej autoprezentacji. Zdobędzie umiejętności w kształtowaniu i pogłębianiu swojego rozwoju osobistego i zawodowego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 20 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Podstawy psychologii wpływu społecznego - zmiana zachowań, postaw i osobistych przekonań 

Moduł rozwoju osobistego 30 godz.
Zarządzanie stresem
Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Asertywność w efektywnej komunikacji
Zarządzanie konfliktem
Mediacje, negocjacje i komunikacja perswazyjna
Zarządzanie emocjami oraz motywacją

Moduł umiejętności i kompetencji osobistych 30 godz.
Techniki poznawczo-behawioralne w życiu osobistym
Podstawy coachingu i interwencji kryzysowej
Mnemotechniki – efektywne techniki uczenia się
Trening szybkiego czytania
Trening asertywności i autoprezentacji
Trening autogenny

Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
399,00 zł
Zapisz się
Mediacje sądowe i pozasądowe - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Mediacje sądowe i pozasądowe - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej mediacji sądowych i pozasądowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami i zastosowaniem mediacji. Pozna kluczowe składowe psychologii konfliktu. Zapozna się z procedurami rozwiązywania konfliktów, psychologią komunikacji, elementami procesu negocjacji niezbędnymi w prowadzeniu mediacji. Zapozna się z przebiegiem procesu mediacji, pozna narzędzia mediacyjne oraz przepisy regulujące instytucję mediacji.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Po naszych badaniach, które przeprowadzamy dwa razy do roku – możemy stwierdzić, że wielu naszym kursantom udało się zdobyć wpis na listę mediatorów sądowych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. RODZAJE I ZASTOSOWANIE MEDIACJI 7 godz.
a) Definicje mediacji, b) Rodzaje i zastosowania mediacji
II. PSYCHOLOGIA KONFLIKTU 8 godz.
a) Definicje konfliktu, b) Typy konfliktów, c) Przebieg konfliktu, d) Komunikacja niewerbalna
III. PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW, PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI I ELEMENTY PROCESU NEGOCJACJI NIEZBĘDNE W PROWADZENIU MEDIACJI 7 godz.
a) Zakłócenia relacji komunikacyjnych w konflikcie, b) Sposoby przywracania dialogu w konfliktach,
c) Negocjacje jako sposób rozwiązania sytuacji konfliktowej
IV. PROCES MEDIACJI, ZADANIA MEDIATORA, NARZĘDZIA MEDIACYJNE  8 godz.
a) Zasady mediacji, b) Etapy mediacji, c) Schemat postępowania mediacyjnego, d) Przebieg mediacji
e)Osoba mediatora, f) Zalety mediacji
V. KONTEKST PRAWNY I ORGANIZACYJNY PROWADZENIA MEDIACJI 5 godz.
a) Przepisy regulujące instytucję mediacji
VI. PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 6 godz.
a) Przyczyny wystąpienia kryzysu, b) Zadania interwencji kryzysowej, c) Wybrane modele interwencji kryzysowych, d) Procedury postępowania w sytuacji kryzysowe


Razem liczba godzin: 41

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tematu psychoonkologii. Pozna stadia choroby nowotworowej i sytuacji trudnych związanych z jej etapami. Pozna psychologiczne etapy psychologicznego podejścia do choroby i metody samoobserwacji nawyków własnych w radzeniu sobie z silnymi emocjami.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Informacja dla psychologów i dietetyków: nie jest to również specjalność psychologiczna (psychoonkologia), którą można zrealizować w toku studiów lub studiów podyplomowych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. POJĘCIE SAMOBÓJSTWA 4 godz.
Skala problemu, Definicja samobójstwa, Podstawowe rodzaje samobójstw
II. SAMOBÓJSTWA A PROBLEMY PSYCHICZNE 4 godz.
Depresja, Alkoholizm, Schizofrenia, Impulsywność
III. PRZYCZYNY SPOŁECZNE SAMOBÓJSTW 4 godz.
Czynniki społeczne samobójstw, Mity dotyczące zjawiska samobójstwa, Czynniki ryzyka samobójstw
IV. ETAPY DROGI DO SAMOBÓJSTWA 4 godz.
Rodzaje samobójstw, Czynniki ryzyka, Sygnały zagrożenia, Syndrom presuicydalny
V. INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z SAMOBÓJSTWEM 4 godz.
Typy postępowania, Profilaktyka, Prewencja zachowań suicydalnych
Razem liczba godzin: 20                                                                                                       

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Psychomanipulacja w sektach i subkulturach – charakterystyka i strategie działania - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Psychomanipulacja w sektach i subkulturach – charakterystyka i strategie działania - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zaprezentowanie zagadnienia psychomanipulacji w sektach i subkulturach. Szkolenie zawiera podstawową wiedzą dotyczącą subkultur ich powstawania i rozwoju na świecie. W szkoleniu omówiono subkultury religijno-terapeutyczne, zawarto pojęcie kultu, sekty i ruchu religijnego. Omówiono w nim charakterystykę sekt, strategie rekrutacji, stosowane metody psychomanipulacji oraz charakterystykę znanych sekt.
W szkoleniu opisano również subkultury kreatywne.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. Podstawy wiedzy o subkulturach 10 godz.
1. Pojęcie subkultury
Specyficzne formy zachowania, formy działalności; Klasyfikacja grup subkulturowych
2. Powstanie i rozwój subkultur na świecie
Subkultury motocyklowe; Subkultury prehipisowskie
MODUŁ II. Subkultury religijno-terapeutyczne 16 godz.
1. Pojęcie kultu, sekty i nowego ruchu religijnego
Odróżnianie sekt od innych grup; Strategie rekrutacji – werbunku do sekt; Psychomanipulacja w sektach; Jak rozpoznać, że ktoś znajduje się pod wpływem sekty – pierwsze niepokojące objawy; Charakterystyka znanych sekt
2. Subkultury kreatywne
Razem liczba godzin: 26

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Metodyka prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z podstawami adaptacji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Metodyka prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z podstawami adaptacji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu tematyki funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem. W szkoleniu zawarto zasady i metody pracy z małym dzieckiem w wymiarze indywidualnym i grupowym. Szkolenie wzbogacono w informacje o zasadach prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku 0-4 lat.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Rodzina z małym dzieckiem - aspekty funkcjonowania 5 godz.
1. Pojęcie środowiska rodzinnego
2. Rodzaje postaw rodzicielskich i style wychowania
3. Znaczenie więzi emocjonalnych w rodzinie dla prawidłowego funkcjonowania dzieci
4. Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka
Moduł II. Zasady i metody pracy z małym dzieckiem w wymiarze indywidualnym i grupowym 5 godz.
1. Wybrane metody aktywne w pracy z dzieckiem wieku przedszkolnym
2. Metody aktywizacji uczniów
3. System Marii Montessori w pracy z małym dzieckiem
4. Indywidualizacja w działalności wychowawczej i dydaktycznej
5. Program pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze
Moduł III. Zasady prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku 0-4 lata 5 godz.
1. Adaptacja przedszkolna
2. Adaptacja dziecka 3-letniego - trudności w przystosowaniu się.
3. Strategie i uwarunkowania adaptacji dziecka
4. Scenariusz zajęć adaptacyjnych
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się
Specjalista psychologii menedżerskiej z technikami sprzedaży - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Specjalista psychologii menedżerskiej z technikami sprzedaży - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw psychologii menedżerskiej. W szkoleniu omówiono zagadnienia podstaw zarządzania oraz metod i technik sprzedaży.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstawy psychologii menadżerskiej 10 godz.
1. Koncepcja kompetencji przedsiębiorstwa a budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku - ujęcie
ekonomiczne i psychologiczne
2. Model osobowości zawodowej menedżerów w kontekście koncepcji stałych indywidualnych
osobowości
3. Wzorce myślenia strategicznego menedżerów z perspektywy psychologicznej i organizacyjnej
4. Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii
5. Zaangażowanie pracowników - aspekty psychologiczne i organizacyjne
Moduł II. Podstawy zarządzania 8 godz.
1. Wprowadzenie do zarządzania
2. Modele zarządzania
3. Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania
Moduł III. Metody i techniki sprzedaży 10 godz.
1. Sprzedaż osobista w systemie komunikacji marketingowej
2. Postawy konsumentów wobec wybranych środków aktywizacji sprzedaży
3. Merchandising
4. Wpływ komunikacji marketingowej na efektywność i skuteczność sprzedaży
5. Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci
Liczba godzin: 28

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
229,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert