Szkolenia Psychologia

Mutyzm wybiórczy z podstawami alternatywnych sposobów komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Mutyzm wybiórczy z podstawami alternatywnych sposobów komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: przedstawienie wiedzy w temacie mutyzmu, podstaw i diagnozy mutyzmu wybiórczego, a także wiedzy w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz alternatywnych metod komunikowania się. W szkoleniu zawarto także elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy komunikacji interpersonalnej (4 godz.)
Komunikacja interpersonalna; Alternatywne metody komunikowania się
2.  PODSTAWY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (10 godz.)
Zadania realizowane w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; Organizacja instytucji w systemie wsparcia rozwoju dziecka
3. ELEMENTY WIEDZY O MUTYZMIE (6 godz.)
Podstawy wiedzy o mutyzmie; Diagnozy mutyzmu wybiórczego
Liczba godzin razem: 20


Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
169,00 zł
Zapisz się
Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi tj. Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz ADHD. Uczestnik zdobędzie umiejętność sporządzania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Uczestnik szkolenia zapozna się również z metodami i technikami stosowanymi w procesie terapeutycznym w zaburzeniach neurorozwojowych.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą behawioralnym pracującym z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU 12 godz.
Pojęcie rozwoju psychicznego, zadania rozwojowe, Charakterystyka psychofizycznego rozwoju dziecka 3-7 lat, Psychologia rozwojowa w praktyce, Metody badawcze psychologii rozwojowej, Tworzenie IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego)
II. TEORETYCZNE PODSTAWY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH U DZIECI 3 godz.
Pojęcie normy i podstawowa terminologia w psychopatologii, Klasyfikacja zaburzeń rozwoju psychicznego, Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, Mieszane i całościowe specyficzne zaburzenia rozwojowe
III. ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ – ADHD 5 godz.
Pojęcie nadpobudliwości psychoruchowej oraz jego objawy, Diagnozowanie nadpobudliwości psychoruchowej,  Pomoc terapeutyczna osobom z ADHD, Praca z uczniem z ADHD – praktyczne wskazówki
IV. TEORETYCZNE PODSTAWY ZAGADNIEŃ O AUTYŹMIE 2 godz.
Definicja i etiologia autyzmu, Charakterystyka cech „autystycznych”, Wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka autystycznego
V. CAŁOŚCIOWE ZABURZENIE ROZWOJOWE – ZESPÓŁ ASPERGERA 3 godz.
Problematyka diagnozy zespołu Aspergera, Problemy dzieci z zespołem Aspergera w różnych sferach ich funkcjonowania, Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Aspergera
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
149,00 zł
Zapisz się
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Kurs skierowany jest do osób, które wykonują zawód związany z pomocą drugiemu człowiekowi tj. pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni. Uczestnik kursu zyska wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw związanych z wsparciem społecznym, które jest kluczowym elementem w procesie rehabilitacyjno-terapeutycznym osób starszych czy niepełnosprawnych. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów poprzez mediację czy trening postawy asertywnej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. TEORETYCZNE PODSTAWY WSPARCIA SPOŁECZNEGO 5 godz.
Źródła i funkcje wsparcia społecznego, Rodzaje wsparcia społecznego, Modele wsparcia społecznego, Zasoby osobiste i ich wpływ na wsparcie społeczne, Wpływ osobowości człowieka na wsparcie społeczne
II. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 5 godz.
Konflikty społeczne, Zarządzanie konfliktem, Mediacje, Trening zachowań asertywnych
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami interwencji kryzysowej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji z elementami interwencji kryzysowej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od substancji. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy podstaw powstawania kryzysów, a także zadania interwencji kryzysowej oraz opis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeuty.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH I UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI 10 godz.
Tanoreksja – uzależnienie od opalania; Uzależnienie behawioralne - seksoholizm; Uzależnienie behawioralne – uzależnienie od internetu; Ortoreksja; Uzależnienie od aktwyności fizycznej i zdrowego stylu życia; Zakupokoholizm; Zaburzenia odżywiania; Uzależnienie od sportów ekstermalnych, biegania, suplementów, diety i odżywek; Uzależnienie substancjonalne – alkoholizm i narkomania
MODUŁ II. PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 5 GODZ.
Przyczyny wystąpienia kryzysu; Zadania interwencji kryzysowej; Wybrane modele interwencji kryzysowej; Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Diagnoza i ocena traumy psychicznej z wczesną interwencją psychotraumatologiczną i podstawami psychiatrii - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Diagnoza i ocena traumy psychicznej z wczesną interwencją psychotraumatologiczną i podstawami psychiatrii - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu diagnozy i oceny traumy psychicznej, wraz omówieniem zagadnienia traumy oraz spektrum zaburzeń związanych z traumą. W szkoleniu omówiono także temat wczesnej interwencji psychotraumatologicznej, pojęcie interwencji kryzysowej, a także pojęcia kryzysu, żałoby oraz straty. W szkoleniu zawarto wiedzę w temacie dobrostanu psychicznego, określenia zdrowia i choroby. Szkolenie wzbogacono o treści z podstaw psychiatrii.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. DIAGNOZA I OCENA TRAUMY PSYCHICZNEJ 5 godz.
Trauma – urazowe doświadczenie czy jego efekt? Spektrum zaburzeń związanych z traumą; Kryteria diagnostyczne PTSD; Pojęcie dysocjacji
II. WCZESNA INTERWENCJA PSYCHOTRAUMATOLOGICZNA 6 godz.
Pojęcie interwencji kryzysowej; Wybrane modele interwencji kryzysowej; Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej; Kryzys żałoby i straty; Samobójstwa w kontekście interwencji kryzysowej
III. DOBROSTAN PSYCHICZNY – ZDROWIE A CHOROBA 11 godz.
Czym jest zdrowie? Czym jest edukacja zdrowotna? Czynniki warunkujące zdrowie; Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach; Promocja zdrowia; Zdrowie psychiczne
IV. PODSTAWY PSYCHIATRII 7 godz.
Wstęp do psychiatrii; Podstawy psychopatologii i syndromologii ogólnej; Psychopatologia szczegółowa – schizofrenia; Choroby afektywne; Zaburzenia psychiczne spowodowane substancjami psychoaktywnymi
Razem liczba godzin: 29

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Akademia kryminologii i kryminalistyki - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia kryminologii i kryminalistyki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z kryminologią, kryminalistyką, resocjalizacją oraz prawem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł pedagogiczno-psychologiczny 30 godz.
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Podstawy psychologii wpływu społecznego - zmiana zachowań, postaw i osobistych przekonań 
Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości
Moduł kryminologii i kryminalistyki 25 godz.
Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań
Podstawy kryminologii i wiktymologii z elementami profilowania psychologicznego
Moduł prawa i resocjalizacji 33 godz.
Elementy prawa
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
Podstawy prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego
Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji
Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii
Moduł psychoprofilaktyki 32 godz.
Zaburzenia zachowania i osobowości
Psychomanipulacja w sektach i subkulturach - charakterystyka i strategie działania
Prewencja patologii i zagrożeń społecznych (bezrobocie, ubóstwo, sieroctwo, przemoc)
Praca z trudną młodzieżą z elementami zintegrowanej profilaktyki uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych
Prewencja zachowań suicydalnych
Razem: 150 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

 

 

Cena brutto
699,00 zł
Zapisz się
Kluczowe umiejętności społeczne i personalne na rynku pracy - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Kluczowe umiejętności społeczne i personalne na rynku pracy - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności społecznych i personalnych takich jak: zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami oraz swoją motywacją. Uczestnik szkolenia pozna również zasady komunikacji interpersonalnej, techniki asertywne, negocjacyjne oraz manipulacji. Zdobędzie umiejętność budowania pozytywnej autoprezentacji. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z mediacjami.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIE:
I. ZARZĄDZANIE STRESEM 3 godz. 
Techniki redukowania poziomu stresu, Konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem
II. ZASADY KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ 5 godz.
Model komunikacji dwustronnej, Podstawowe techniki aktywnego słuchania, Sposoby ułatwiające aktywne słuchanie, Komunikacja werbalna i niewerbalna, Komunikaty niewerbalne i interakcyjne
III. ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 5 godz.
Zachowania asertywne i nieasertywne, Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych, Techniki asertywne
IV. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 5 godz.
Rodzaje i funkcje konfliktów, Strategie rozwiązywania konfliktów, Psychologiczne mechanizmy wpływające na konflikt, Fazy i dynamika konfliktu, Style zarządzania konfliktem
V. NEGOCJACJE 3 godz.
Rola i cechy negocjacji, Style negocjacji, Etapy negocjacji, Podstawowe techniki negocjacyjne, Zasady negocjacji nastawione na współpracę
VI. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - INGRACJACJA I AUTOPREZENTACJA 4 godz.
Pozytywna i negatywna autoprezentacja, Autoprezentacja bezpośrednia i pośrednia, Pierwsze wrażenie, Autoprezentacja werbalna i niewerbalna w rozmowie o pracę
VII. MEDIACJE I KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA 5 godz.
Rodzaje mediacji, osoba mediatora i umowa mediacyjna, Typy, fazy i zasady komunikowania perswazyjnego, Podstawowe techniki manipulacji
VIII. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I MOTYWACJĄ 5 godz.
Natura emocji (definicja, wymiar, rodzaje), Teorie i mechanizmy emocji,Teorie i typy motywacji
Razem liczba godzin: 35

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
129,00 zł
Zapisz się
Podstawy psychologii i komunikacji społecznej z elementami mediacji i negocjacji - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy psychologii i komunikacji społecznej z elementami mediacji i negocjacji - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: poznanie podstaw psychologii społecznej, jej definicji, koncepcji. Zdobycie wiedzy odnośnie metod badawczych oraz struktury i funkcjonowania grup społecznych. Szkolenie zawiera informacje dotyczące elementów psychologii wpływu społecznego. W szkoleniu zawarto także podstawy komunikacji społecznej z elementami mediacji i negocjacji.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA 4 godz.
Psychologia społeczna – zagadnienia wstępne (definicje, koncepcje, obszar zainteresowań); Metody badawcze; Struktura i funkcjonowanie grup społecznych
II. PSYCHOLOGIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO 3 godz.
III. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 8 godz.
Funkcje konfliktu; Konflikt międzygrupowy; Dynamika konfliktu; Style zarządzania konfliktem R. Blake i J. Mouton; Pozostałe sposoby rozwiązywania konfliktów; Negocjacje; Etapy negocjacji; Podstawowe techniki negocjacyjne; Komunikacja społeczna – ingracjacja i autoprezentacji; Autoprezentacja bezpośrednia i pośrednia; Mediacje i komunikacja perswazyjna; Czynniki powodujące wzrost efektywności komunikatów perswazyjnych
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
109,00 zł
Zapisz się
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: W szkoleniu zawarto temat trudności edukacyjnych w pracy pedagoga, a także podstaw specjalnych potrzeb edukacyjnych. W szkoleniu omówiono również podstawy wiedzy o autyzmie, a także elementy rewalidacji.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminW szkoleniu zawarto temat trudności edukacyjnych w pracy pedagoga, a także podstaw specjalnych potrzeb edukacyjnych.ie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. TRUDNOŚCI EDUKACYJNE W PRACY PEDAGOGA 6 godz.
1.1 Umiejętności psychologiczne kluczowe w pracy pedagoga
1.2 Pojęcie i przykłady specyficznych trudności w uczeniu się
1.3 Zasady skutecznego motywowania
MODUŁ II. PODSTAWY SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH 21 godz.
2.1 Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2.2 Charakterystyka dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2.3 Organizacja kształcenia specjalnego
2.4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
2.5 Prawne podstawy kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych
2. 6 Organizowanie kształcenia i wychowania uczniów z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej
2.7 Dokumentowanie przebiegu kształcenia specjalnego
2.8 Leksykon pojęć stosowanych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych
MODUŁ III. PODSTAWY WIEDZY O AUTYZMIE 6 godz.
3.1 Czym jest autyzm?
3.2 Włączenie edukacji do procesu terapeutycznego
3.3 Znaczenie edukacji w kompleksowej terapii dziecka z autyzmem
MODUŁ IV. ELEMENTY REWALIDACJI 4 godz.
4.1 Czym jest rewalidacja?
4.2 Podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
4.3 Deficyty sensoryczne u dzieci
Razem liczba godzin: 37

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
179,00 zł
Zapisz się
Akademia podstaw pomocy emocjonalnej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia podstaw pomocy emocjonalnej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Dlaczego pomoc emocjonalna? Powodów jest kilka: zazwyczaj pomoc psychologiczna jest zarezerwowana głównie dla psychologów. Z kolei pomoc pedagogiczna dla pedagogów. W życiu układa się tak, że nie każdy z nas mógł spełniać swoje marzenia i aspiracje podejmując studia z wyżej wymienionych profilów kształcenia. Wychodzimy zatem z alternatywą w której nasz program szkoleniowy pozwoli Ci na zdobycie podstaw do pomocy emocjonalnej drugiemu człowiekowi.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wiedza o emocjach a psychofizyczne funkcjonowanie człowieka 
2. Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka
3. Trening asertywności i komunikacji interpersonalnej z elementami zarządzania konfliktem  
4. Podstawy skutecznej rozmowy w terapii pomocy emocjonalnej
5. Budowanie kontaktu i tworzenie układu terapeutycznego
6. Techniki i narzędzia diagnozy terapeutycznej
7. Dobrostan psychiczny – zdrowie a choroba
8. Terapia w promocji zdrowia psychicznego i pomocy emocjonalnej
9. Teoretyczne podstawy psychopatologii zaburzeń
10. Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia
11. Trening radzenia sobie z emocjami i stresem
12. Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego w budowaniu adekwatnej samooceny
13. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pomocy emocjonalnej 
14. Nowoczesne metody terapeutyczno - rehabilitacyjne w pracy z osobami z zaburzeniami

Razem: 120 godzin                                        

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

 

 

Cena brutto
769,00 zł
Zapisz się
Akademia podstaw psychosomatyki - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Akademia podstaw psychosomatyki - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw psychosomatyki i somatopsychologii oraz psychotraumatologii.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Podstaw psychosomatyki i somatopsychologii 30 godz.
Historia i definicja psychosomatyki
Zakres psychosomayki i patogeneza zaburzeń psychosomatycznych
Podziały zaburzeń psychosomatycznych
Trauma przywiązania, zaburzenia Ja cielesnego a psychosomatyka
Psyche i soma
Atopowe Zapalenie S kóry (AZS) jako choroba psychosomatyczna
Jąkanie jako zaburzenie psychosomatyczne
Klasyfikacja ICD-10.
ZAburzenia nerwociowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
Kryzysu zdrowia a możliwości zmagania się z cierpieniem choroby somatycznej
Choroba somatyczna jako wsywani eadaptacyjne dla człowieka

Moduł II. Podstawy psychotraumatologii 30 godz.
Trauma urazowe doświadczenie czy jego efekt?
Spektrum zaburzeń związanych z traumą
Pojęcie dysocjacji
Trauma osób z traumą
Zespół lęku napadowego a trauma choroby albo śmierci
Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa w rodzinie
Suicydalność w kontekście interwencji kryzysowej
Dynamika mobbingu, stalkingu i grup o charakterze sekty. Konsekwencje psychiczne takich zjawisk
Trauma powypadkowa
Razem: 60 godz.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.

 

 

Cena brutto
599,00 zł
Zapisz się
Podstawy pracy socjalnej z elementami gerontologii społecznej - kurs online
Psychologia / Szkolenia Online /

Podstawy pracy socjalnej z elementami gerontologii społecznej - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej organizacji pomocy społecznej w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem oraz osobami starszymi. Tematyka szkolenia obejmuje elementy gerontologii społecznej. Uczestnik szkolenia pozna zagadnienie starzenia się w różnych aspektach funkcjonowania jednostki.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do zawodu pracownika socjalnego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PRACY SOCJALNEJ 15 godz.
a) Pojęcia związane z pracą socjalną i pomocą społeczną, b) Pomoc społeczna w zakresie opieki nad rodziną
i dzieckiem, c) Organizacja pomocy społecznej, d) Wybrane przykłady działań społecznych – socjalnych,
e) Praca socjalna jako zawód
II. ELEMENTY GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ 10 godz.
a) Pojęcie gerontologii, b) Starzenie się i starość, c) Starzenie się w aspekcie biologicznym, d) Starzenie się
w aspekcie psychicznym, e) Starzenie się w aspekcie społecznym, f) Samotność i osamotnienie starszych osób
g) Potrzeby starszego człowieka, h) Sytuacja człowieka starszego w rodzinie, i) Sytuacja człowieka starszego
w społeczeństwie, j) Style życia osób starszych, k) Aktywność i aktywizacja ludzi starszych, l) Instytucje podejmujące działania opiekuńczo-pomocowe na rzecz osób starszych (Ośrodki Opieki Dziennej, Domy Pomocy Społecznej)
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
119,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert