Metody pracy stosowane w rewalidacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z podstawami oligofrenopedagogiki - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Metody pracy stosowane w rewalidacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim z podstawami oligofrenopedagogiki - kurs online

award

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z metodyką pracy z dziećmi o głęboką niepełnosprawnością intelektualną, omówiono w nim podstawy pedagogiki specjalnej oraz metody pracy i ćwiczeń z dziećmi. W szkoleniu zawarto również podstawy wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki, zawarto opis metod pracy z dziećmi o głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dziećmi z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. W szkoleniu zawarto również charakterystykę Mózgowego porażenia dziecięcego wraz z zasadami rewalidacji, omówiono także specyfikę Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. METODY PRACY Z DZIECKIEM GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYM (10 GODZ.)
Pedagogika specjalna (Zespół Downa, Mózgowe porażenie dziecięce, Wybrane metody i ćwiczenia (Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Knillów, Metoda P. Dennisona, Metoda Labana, Metoda Felicji Affolter, Artterapia)
MODUŁ II. PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI (15 GODZ.)
Metody pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym, Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo (Etiologia upośledzenia umysłowego, Ogólne zasady nauczania oligofreników, Psychologiczne i fizjologiczne podstawy uczenia się upośledzonych umysłowo), Mózgowe porażenie dziecięce, Zadania, zasady i metody rewalidacji, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD
(Pomoc terapeutyczna osobom z ADHD, Praca z uczniem z ADHD – praktyczne wskazówki)
Razem liczba godzin: 25

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin