Podstawy psychologii - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Podstawy psychologii - kurs online

award

Cel szkolenia: nabycie wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, rozwojowej. Uczestnik szkolenia dowie się jak działa nasza pamięć oraz świadomość. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz emocjami. Zdobędzie wiedzę na temat komunikacji, inteligencji, osobowości i rozwoju człowieka. Pozna najczęstsze zaburzenia psychiczne oraz podstawowe metody terapii zaburzeń.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji niemal na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA 3 godz. Definicja i dziedziny psychologii, Cele i specyfika badań w psychologii, Psychologia – praktyczne zastosowanie
2. KIERUNKI W PSYCHOLOGII 3 godz. Kierunek Biologiczny, Behawioralny, Psychodynamiczny, Humanistyczny, Poznawczy, Ewolucjonistyczny
3. PROCESY POZNAWCZE 4 godz. Spostrzeganie, Pamięć, Uwaga, Wyobraźnia, Myślenie, Pojęcia
4. UCZENIE SIĘ 2 godz. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne
5. ŚWIADOMOŚĆ 1 godz. Różne rozumienie pojęcia świadomości, Związek uwagi ze świadomością
6. EMOCJE 3 godz. Klasyfikacja i rodzaje emocji, Teorie i koncepcje emocji, Inteligencja emocjonalna i agresja
7. STRES PSYCHOLOGICZNY 3 godz. Przyczyny i następstwa stresu psychologicznego, Style radzenia sobie ze stresem, Stres w pracy
8. MOTYWACJA 3 godz. Funkcje procesu motywacyjnego, Potrzeby człowieka i teorie motywacji
9. JĘZYK I KOMUNIKOWANIE SIĘ 3 godz. Błędy w komunikacji, Komunikacja niewerbalna
10. PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA 4 godz. Definicja rozwoju, Klasyfikacja teorii rozwoju, Teoria poznawczo-rozwojowa J. Piageta, Psychoanalityczna teoria Freuda, Psychospołeczna teoria Eriksona, Rozwój moralny Kohleberga
11. STYLE POZNAWCZE 1 godz. Refleksyjność – Impulsywność, Zależność – niezależność od pola, Abstrakcyjność-konkretność
12. RÓŻNICE INDYWIDUALNE 2 godz. Różnice indywidualne, Wybrane teorie temperamentu
13. INTELIGENCJA 3 godz. Czynnikowa teoria inteligencji, Modele czynników równorzędnych L.L. Thurstone, Rozwojowe teorie inteligencji, Poznawcze teorie inteligencji
14. OSOBOWOŚĆ 8 godz. Teorie osobowości, Model „Wielkiej Piątki”, Metody badania osobowości
15. PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ 2 godz. Klasyfikacja zaburzeń, Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, Zaburzenia osobowości i zachowania osób dorosłych, Zaburzenia afektywne, Podstawowe metody terapii zaburzeń
                                                                                                                                                
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin