Zasady ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa – Dyrektywa o „SYGNALISTACH”

Administracja / Prawo / Szkolenie online

Zasady ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa – Dyrektywa o „SYGNALISTACH”

award

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej Dyrektywą) jest aktem prawnym, który reguluje ochronę osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa w określonych obszarach. Osoby, które w związku z praca, współpracą lub w związku z kontaktem z daną organizacją uzyskały wiedzę na temat naruszeń prawa i dokonały zgłoszeń tego naruszenia (osoby te zwane dalej Sygnalistami) lub tych naruszeń podlegają ochronie wynikającej z Dyrektywy. Dyrektywa nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia ochrony Sygnalistów, dodatkowo wymagane jest aby w organizacji zostały ustanowione kanały zgłoszeń naruszeń prawa oraz wdrożone zostały procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia.

 

Podczas szkolenie Uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami Dyrektywy, zasadami tworzenia kanałów zgłoszeń, omówione zostaną elementy procedur wewnętrznych oraz etapy wdrożenia zasad wynikających z Dyrektywy. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie poboczne związane z wdrożeniem Dyrektywy m.in. zasady ochrony danych osobowych oraz zasady związane z prawem pracy.
 

 

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIA :
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- umiejętność samodzielnego audytowania obszarów związanych z ochroną sygnalistów,
- umiejętność samodzielnego stworzenia procesów ochrony sygnalistów oraz oceny procesów pod względem zgodności z prawem i adekwatności dla organizacji.

 


DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE (GRUPA DOCELOWA):
- Instytucje publiczne i firmy prywatne
- Szczebel kierowniczy organizacji,
- Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych w organizacji,
- Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji,
- Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesu ochrony sygnalistów w organizacji
- Osoby zainteresowane tematyką ochrony sygnalistów.

 


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Co reguluje DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej Dyrektywą o Sygnalistach).
2. Przepisy krajowe, orzecznictwo sądowe.
3. Jaki jest zakres obowiązywania Dyrektywy o Sygnalistach?
4. Kogo dotyczy Dyrektywa o Sygnalistach?
5. Jakie nieprawidłowości/ naruszenia są regulowane przez Dyrektywę o Sygnalistach?
6. Najważniejsze pojęcia związane z Dyrektywą o Sygnalistach.
7. Kto może zostać Sygnalistą?
8. Jakiej ochronie podlega Sygnalista?
9. Kiedy wdrożyć zapisy Dyrektywy o Sygnalistach w organizacji?
10. Jak wdrożyć Dyrektywę o Sygnalistach w organizacji?
11. Osoby/podmioty odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń
12. Regulacje odnoszące się do zgłoszeń nieprawdziwych – jak postępować, jakie są konsekwencje?
13. Elementy procedur wewnętrznych związanych ze zgłoszeniami naruszeń prawa przez Sygnalistę.
14. Jak zgłaszać naruszenia prawa – kanały zgłoszeń, ochrona kanałów zgłoszeń, ochrona informacji w organizacji, przykłady, zasady wdrożenia.
15. Etapy wdrożenia procedur wewnętrznych.
a) Audyt – na co zwrócić uwagę, zgodność z procesami i procedurami wewnętrznymi, potrzeby organizacji, oczekiwania pracowników
b) Opracowanie procedur – zgodność procedur i procesów z przepisami prawa, zgodność procedur i procesów z wewnętrznymi aktami, adekwatność procesów i procedur do potrzeb organizacji.
c) Wdrożenie procesów.
d) Szkolenia pracowników.
16. Ochrona danych osobowych, prywatności osoby fizycznej w procesie zgłaszania naruszeń prawa – RODO, prawo pracy.
17. Ochrona Sygnalisty, poufności, zasady kontaktu, zabezpieczenie kontaktu z Sygnalistą– wewnętrzne procedury, omówienie przykładów.
18. Potencjalne zagrożenia związane z ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa.
19. Działania odwetowe – jak eliminować?
20. Stałe badanie i doskonalenie procesów i procedur odnoszących się do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.
21. Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników.

 

 

 

FORMA SZKOLENIA : online na żywo poprzez platformę do prowadzenia szkoleń online

CZAS TRWANIA:  4 godziny

MTERIAŁY SKZOLENIOWE: każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf. oraz dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć

KONSULTACJA POSZKOLENIOWE: każdy uczestnik otrzymuje możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia

CERTYFIKAT: wydajemy certyfiakt ukończenia kursu przesłany na wskazany adres do korespondencji

SZKOLENIA INDYWIDUALNE / ZAMKNIĘTE / STACJONARNE: dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia w trybie stacjonarnym. Jak również jako szkolenie zamknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


.

 

 

 

Szkolenie poprowadzi: ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota


Wybierz odpowiadający Ci termin

13.06.2024 - 13.06.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

26.06.2024 - 26.06.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

24.07.2024 - 24.07.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

07.08.2024 - 07.08.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

04.09.2024 - 04.09.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu:

09.10.2024 - 09.10.2024
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Cena:

429,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: