Szkolenia Administracja / Prawo

GOLD
Administracja / Prawo / Szkolenie stacjonarne /

ABC prawa pracy

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy z zakresu ewidencjonowania czasu pracy, prawidłowego rozliczania czasu pracy oraz prowadzenia
dokumentacji pracowniczej wraz z dokumentacją czasu pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla osób rozliczających czas pracy, zajmującymi się kadrami oraz osób kierujących pracownikami.


Program szkolenia:
- Formy zatrudnienia – umowy o pracę tryby nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy, umowy cywilno-prawne
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy, urlopy wypoczynkowe
- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych
- Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
- Dokumentacja pracownicza
- Czas pracy – ewidencja (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu ewidencji czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym ewidencji czasu pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz pracowników z działu kadr w zakresie ewidencji i rozliczenia czasu pracy.
 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Cena brutto
250,00 zł
Zapisz się
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Jak prawidłowo przeprowadzić audyt w organizacji? Szkolenie online z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm prywatnych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się audytami, kontrolą wewnętrzną oraz kontrolą jakości. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady prowadzenia audytu w organizacji, techniki jakimi może i powinien posługiwać się audytor, zostaną również zaprezentowane przykładowe dokumenty związane z audytem. Podczas spotkania, które odbywa się na żywo zostaną zaprezentowane przykładowe księgi procedur audytu wewnętrznego jak również prowadzący omówi w jaki sposób prawidłowo i efektywnie stworzyć komórkę zajmującą się audytem wewnętrznym.

 


Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie przeprowadzić audyt wewnętrzny lub audyty zewnętrzny, przygotować sprawozdanie z audytu oraz stworzyć komórkę audytu wewnętrznego w organizacji. W ramach spotkania każdy uczestnik przez okres dwóch tygodni od zakończenia szkolenia może zadawać prowadzącemu pytania oraz konsultować kwestie związane z tematyką szkolenia.

 


Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online

Szkolenie odbywa się online na żywo.


Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.


Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfikat ukończenia kursu przesłany na wskazany adres do korespondencji.

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz przeprowadzenia kursu w trybie stacjonarnym.

 

 


Program szkolenia:
• Podstawowe pojęcia związane z audytem
• Miejsce audytu wewnętrznego w organizacji
• Co można audytować
• Rola audytora wewnętrznego w organizacji
• Obiektywizm audytora
• Niezależność audytora
• Czego nie wolno robić audytorowi
• Księgi audytu wewnętrznego
• Cel audytu wewnętrznego
• Rodzaje audytu
• Audyt wewnętrzny, a kontrola wewnętrzna i kontrola jakości w organizacji – różnice podobieństwa
• Jak przeprowadzić audytu w organizacji?
• Planowanie roczne
• Planowanie oparte na analizie ryzyka
• Jak określić ryzyka w organizacji
• Etapy audytu
• Inicjowanie audytu wewnętrznego
• Prowadzenie audytu
• Dokumentowanie działań audytowych
• Zakończenie audytu
• Sprawozdanie z audytu, elementy, zasady przekazania i przechowywania
• Pytania uczestników szkolenia

 

 


Przedstawienie prowadzącego szkolenie
Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł. Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.
 


 
Zapraszamy
 

Cena brutto
429,00 zł
Zapisz się
Administracja / Prawo / Szkolenie hybrydowe / Kraków

„Masz prawo do mediacji w szkole”- Szkolenie hybrydowe z zakresu mediacji oświatowych- Edycja w Krakowie.

Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy"

Szkolenie dla nauczycieli ma na celu wyposażenie Uczestników w wiedzę z zakresu mechanizmów komunikacji w mediacji, powstawania i trwania konfliktów międzyludzkich oraz sposobów na ich konstruktywne rozwiązywanie. Szkolenie ma głównie formę warsztatową, podczas którego Uczestnicy będą mogli w praktyce wypracować u siebie skuteczne sposoby komunikacji z trudnym uczniem/rodzicem.

Uczestnicy poznają narzędzia i techniki pozwalające na zarządzanie emocjami w szkole, kształtujące u nich empatię i wyrozumiałość wobec uczniów i rodziców. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane również możliwości pracy profilaktycznej, dzięki której konflikt i obiekcje uczniów będą postrzegane przez nauczycieli jako szansa a nie zagrożenie.
 


Zakres tematyczny szkolenia


Moduł 1 – Rozumienie siebie, ucznia, rodzica w sytuacjach konfliktowych - 3 godziny


1. Psychologiczne koncepcje potrzeb człowieka w kontekście sytuacji trudnych i traumatycznych.

a) Podstawy psychologii emocji i motywacji.

b) Kluczowe potrzeby człowieka wg. Maslowa,

c) Psychologia relacji uczeń- nauczyciel- rodzic2. Psychologia konfliktu – jak powstają i narastają konflikty.

a) Błędy poznawcze.

b) Zasoby jednostek, doświadczenia, utrwalone sposoby reagowania w sytuacjach trudnych.

c) Zaburzenia , choroby, uzależnienia
Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.3. Komunikacja z uczniem

a) Komponenty konstruktywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej z klientem. Fakty i mity na temat komunikacji.

b) Komunikacja w teorii von Thun’a.

c) Bariery w komunikacji oraz sposoby ich przełamywania.

d) Dostosowanie komunikacyjne do ucznia.

e) Narzędzia diagnostyczne w pracy mediatora szkolnego

Ćwiczenia warsztatowe, studium przypadków.Moduł 2 – Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu w szkole - 3 godziny

1. Zasady mediacji ;

2. Monolog mediatora;

3. Diagnoza konfliktu;

4. Mediacja szkolna i równieśnicza - postępowanie KROK po KROKU;

5. Symulacje mediacji

6. Standardy mediacji szkolnych i równieśniczych - wprowadzenie mediacji do szkół.


Praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia warsztatowe.

Efekty szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami działania człowieka w sytuacjach konfliktowych i dowiedzą się jak radzić sobie z uczniem, rodzicem w sytuacjach emocjonalnych konfliktów. Uczestnicy dowiedzą się również jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z Klientem, jak szybko i efektywnie wracać do równowagi emocjonalnej.

Uczestnik zdobędzie i udoskonali umiejętność rozumienia zachowań innych ludzi, skutecznego porozumiewania się w sytuacji konfliktowej, konstruktywnego zachowania się w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Efektem będzie również wykształcenie i utrwalenie postawy otwartości i szacunku wobec innych, wzmocnienie poczucia sprawstwa i zdrowej pewności siebie, a także motywacji do pracy nad sobą i odpowiedzialności za relacje z klientami.

Formułę szkolenia oferujemy w najbliższych terminach:
Najbliższe terminy:

Pierwszy zjazd on-linie:

21- 22 października 2023r.

Drugi zjazd- stacjonarnie w Krakowie:

28- 29 października 2023r.


Metody pracy:

• Mini wykład

• Case study

• Dyskusja

• Praca w grupach

• Trening umiejętności na forum

• Scenki sytuacyjne

• DramaTrener: dr Anna K. Duda-Machejek

Doktor nauk społecznych, mediator, pedagog, doradca zawodowy, coach, tutor

Pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w Instytucie Nauk o Wychowaniu, kierownik zespołu doradczego w Akademii Rodzica przy przedszkolu Samorządowym nr 82 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Posiada doświadczenie korporacyjne na stanowisku kierowniczym oraz wieloletnie doświadczenie w pracy oświatowej. Mediacjami zajmuje się ponad 10 lat. W tym czasie zdobyła praktykę jako mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i oświatowych. W pracy naukowo-badawczej szczególną uwagę poświeciła mediacjom szkolnym i rówieśniczym, i w tym obszarze realizuje projekty współpracując ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi na terenie całego kraju.

Jest inicjatorem i organizatorem projektów, konferencji, warsztatów i różnego rodzaju eventów związanych z tematyką mediacji, ale te twórczością i kreatywnością, rozwojem osobistym, karierą, kreowaniem przyszłości, rozwiązywaniem konfliktów, rozwijaniem kompetencji społecznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, biznesowych i innych. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu mediacji, coachingu i innych innowacji w edukacji. Jako członek Stowarzyszenia podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce, wyrażając tym samym przekonanie, że mediacja naprawia relacje i buduje zrozumienie między ludźmi.

Szkolenie poprowadzi: Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy"

Cena brutto
490,00 zł
Zapisz się
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, pojęciem małżeństwa w polskim prawie, prawnego dochodzenia ustalenia ojcostwa oraz szeroko pojętym sądownictwem rodzinnym.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO 10 godz.
a) Świadczenia rodzinne: Rodzaje świadczeń rodzinnych, Dodatki do zasiłku rodzinnego, Świadczenia opiekuńcze
b) Pojęcie i źródła prawa rodzinnego: Małżeństwo, Prawa i obowiązki małżonków, Małżeńskie ustroje majątkowe, Ustanie małżeństwa, Separacja
c) Ustalenie pochodzenia dziecka: Stosunki między rodzicami a dziećmi, Przysposobienie, Obowiązek alimentacyjny, Opieka i kuratela
d) Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Sądownictwo rodzinne, Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych na terenie Unii Europejskiej 
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
139,00 zł
Zapisz się
Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z redakcją pism biurowych oraz urzędowych. Uczestnik pozna zasady i części składowe redagowania najważniejszych pism. Szkolenie obejmuje również tematykę wybranych pism procesowych w sprawach rodzinnych. Uczestnik szkolenia nabędzie również podstawową wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i archiwizacją dokumentacji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie może być dobrą podstawą do wykonywania stanowiska pracownika administracyjno-biurowego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. REDAGOWANIE PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH  15 godz.
Zasady redagowania pism, Części składowe pism, układ graficzny oraz adresowanie kopert, Korespondencja wewnętrzna (notatka służbowa, sprawozdanie, protokół, instrukcje i zarządzenie), Korespondencja zewnętrzna (CV, list motywacyjny, podanie o pracę, skarga, zażalenie, reklamacja, oferta), Korespondencja administracja (upoważnienie, pełnomocnictwo, decyzje administracyjne, odwołania), Wybrane pisma procesowe w sprawach rodzinnych (pozew o rozwód, pozew o alimenty, pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o ustanowienie rozdzielczości majątkowej między małżonkami)
II. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 5 godz.
a) Sporządzenie i oznaczenie materiałów niejawnych
System kancelaryjne i podział dokumentacji na kategorie archiwalne, Przekazywanie akt do archiwum, Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
b) Ochrona danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych, Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
139,00 zł
Zapisz się
"Mediacja - to się opłaca"- Mediacje gospodarcze dla prawników, negocjatorów i przedsiębiorców
Administracja / Prawo / Szkolenie stacjonarne / Lublin

"Mediacja - to się opłaca"- Mediacje gospodarcze dla prawników, negocjatorów i przedsiębiorców

Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy"
Brak dostępnych terminów

Warsztaty podzielone na cztery bloki temtyczne : I - mediacje część ogólna, II - warsztat pracy mediatora,III -  problematyka mediacji gospodarczych, zastosowanie mediacji w prawie cywilnym, aspekty prawne oraz IV - mediacja gospodarcza w praktyce. Łącznie 120 godzin.

 

Warsztaty podzielone na cztery bloki tematyczne, po 30 godzin na każdy blok.

Każdy dzień szkoleniowy to 10h dydaktycznych.

Miejce szkolenia: Lublin


 

Terminy bloków:

I i II -  12-14.08 oraz 19-21.08.2022r. w godz. 8:00-16:00

III i IV - 22-24.08 oraz 28-30.08.2022r. w godz. 8:00-16:00

 


I BLOK: Mediacje – część ogólna;
Problematyka konfliktu.
Wybrane zagadnienie o mechanizmach powstawania, eskalacji I rozwiązywania konfliktów.
Definicje konfliktu i i jego dynamiki (wg. Moore’a, Glasło)
Detektory ( czynniki wyzwalające konflikt);
Psychologiczne, społeczne i organizacyjne kwestie konfliktów.
Strony w konflikcie – analiza sytuacji i perspektyw.

Problematyka mediacji. Podstawowe zasady, cele i etapy.
Definicje mediacji (wg. Christophera W. Moore'a)
Czym mediacja jest, a czym nie jest ?
Skazania i przeciwskazania do kierowania spraw do mediacji. Kiedy mediacja ma duże, a kiedy małe szanse, aby dojść do porozumienia.
Miejsce mediacji wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów
Mediacje – Negocjacje – Arbitraż ( podobieństwa I różnice);
Co zakłada rola mediatora;


II BLOK – Warsztat pracy mediatora
Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.
Neurobiologiczne podstawy emocji i motywacji.
Zrozumieć ludzkie myśli i zachowania.
Analiza wskaźników emocjonalnych w przewidywaniu zachowań.
Elementy mowy ciała i autoprezentacji w rozpoznawaniu stanu emocjonalnego stron.
Komunikacja – zagadnienia ogólne. Trening umiejętności.
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Zaburzenia w komunikacji.
Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
Techniki komunikacji i asertywności w mediacji. Trening umiejętności.
Język świadomości i jeżyk korzyści w mediacji.
Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.
Taktyki I techniki sprzyjające tworzeniu pozytywnego klimatu emocjonalnego.
Reguły wpływu społecznego.
Techniki perswazji i manipulacji.
Kroki strategii GRIT- antropologia kulturowa.
Profil kompetencyjny mediatora, wiedza i umiejętności.
Budowanie zaufania stron wobec siebie jako istotny element trwałości ugody mediacyjnej w sprawach gospodarczych.

Prowadzenie blok I i II: Magdalena Rozmus -Psycholog, pedagog, doradca zawodowy, trener szkoleń, specjalista ds zarządzania oświatą. Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z zakresu psychologii oraz pedagogiki specjalnej, Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu, Szkoły Trenerów Grupy SET oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu kompetencji psychospołecznych i zarządzania konfliktami. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy jako psycholog, terapeuta w placówkach oświatowych, wychowawczych i terapeutycznych a także jako manager, trener, doradca w biznesie i instytucjach pomocy społecznej. Posiada również doświadczenie w budowaniu organizacji, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu oświatą – zdobyte między innymi w pracy na stanowisku dyrektora szkoły niepublicznej i koordynatora projektów w prywatnej placówce edukacyjno-szkoleniowej. Specjalizuje się w działaniach rozwojowych w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału oraz potencjału swoich podopiecznych, kształtowania umiejętności psychospołecznych, zarządzania relacjami interpersonalnym.III BLOK – Problematyka mediacji gospodarczych, zastosowanie mediacji w prawie cywilnym, aspekty prawne:
Przygotowanie do mediacji gospodarczych.
Jak skłonić strony do wyrażenia zgody na mediację / standardy od I do X)
Co każda ze stron musi mieć zagwarantowane.
Fazy działania I szczegółowe czynności mediatora sprzyjające zachęcaniu uczestników do mediacji.
Rodzaje spraw do mediacji gospodarczej – studium przypadku.
Gdy strona zmienia zdanie. Techniki przezwyciężania impasu, rola sędziego I pełnomocników prawnych;
Organizacyjne aspekty pracy mediatora - spotkania wstępne (indywidualnych I spotkań wspólnych)
Zasady mediacji gospodarczych – ćwiczenia, kazusy.
Zalety I wady w mediacji;
Zakończenie mediacji
Koszty mediacji.

Najistotniejsze regulacje w kodeksie postępowania cywilnego oraz w prawie handlowym
Inne akty prawne regulujące mediację;
Stosowanie procedur mediacyjnych na świecie
Analiza porównawcza / wskazanie czynników sukcesu w usprawnianiu idei mediacji
Działalność Społecznej Rady d/s Alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy Ministrze Sprawiedliwości;
Dynamika i wzrosty liczby spraw kierowanych do mediacji w sądach rejonowych I okręgowych naterenie Polski w latach 2015-2020
skuteczność mediacji;
wady I zalety kierowania spraw do mediacji;
Kodeks Etyki Mediatora na bazie kodeksu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia “Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie;


IV Blok: Mediacja gospodarcza w praktyce
Praktyczne i prawne aspekty stosowania mediacji
Ćwiczenia praktyczne: Monolog mediatora oraz zasady mediacji – język korzyści w mediacji
Dwa modele mediacji: osadzenie w rzeczywistych interesach stron.
Analiza wybranych przykładów o zapłatę i odsetki z praktyki mediatora.
Specyfika zapisów w ugodzie w sprawach gospodarczych.
Symulacje mediacji;
Praktyczne aspekty mediacji w sprawach o zapłatę I w sprawach o odsetki
Kodeksowe uregulowania w sprawach gospodarczych;
Źródła prawa gospodarczego;
Praktyczne aspekty mediacji w sprawach o nieuczciwą konkurencję;
Mediacje konsumenckie z uwzględnieniem sporów zbiorowych
Prawa konsumenckie
Przykłądy sporów zbiorowych I metody ich zakończenia z uwzględnieniem praktyki konsumenckiej.

Prowadzenie III i IV blok Elżbieta Damm – Mediator, Prawnik, Trener, Wykładowca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie.
Lider zespołu, koordynator, inicjator projektów z zakresu negocjacji i mediacji. Jest specjalistą w zakresie zagadnień związanych z interpretacją i zastosowaniem aktów prawnych w praktyce. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z grupą – szczególnie rozwojową metodą dramy – jako trener i wykładowca. Posiada ponad 10 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądu, zawarła kilkaset ugód pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Zajmuje się również projektowaniem i organizacją konferencji związanych z promocją oraz rozwojem mediacji w Polsce. Prowadzi warsztaty mediacyjne, przygotowujące członków stowarzyszenia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, weryfikacja i udzielanie rekomendacji przyszłym mediatorom. Brała udział w realizacji projektów z osobami wykluczonymi społecznie ze względu na swoją niepełnosprawność, a także z wychowankami Domów Dziecka, Ośrodków Pomocy Społecznej, z pracownikami Zakładów Karnych, Schronisk dla nieletnich oraz innymi instytucjami społecznymi. Współpracuje z NGOs, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi, z samorządami, szkołami podstawowymi,średnimi oraz z uczelniami wyższymi.
 

Cena brutto
2980,00 zł
Zapisz się
Sygnalista – nowa regulacja prawna. Szkolenie online z certyfikatem
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Sygnalista – nowa regulacja prawna. Szkolenie online z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Podczas szkolenia zostanie omówione pojęcie Sygnalisty na tle powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z obowiązkami pracodawcy względem ochrony Sygnalisty w tym zasady tworzenia procedur wewnętrznych wymaganych przepisami prawa.

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami ochrony Sygnalisty, uprawieniami Sygnalisty oraz procedurami wewnętrznymi jakie wymagane są przez przepisy prawa. Szkolenie skierowane będzie na aspekt praktyczny związany z ustawą o Sygnaliście.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane przykładowe regulaminy oraz omówione słabe i mocne strony ustawy.

 
Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online
Szkolenie odbywa się online na żywo.


Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.
W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Sygnalista" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:

1. Pojęcie SYGNALISTY w myśl obowiązujących przepisów prawa.
2. Kto i w jakich okolicznościach może zostać SYGNALISTĄ?
3. SYGNALISTA w sektorze publicznym.
4. SYGNALISTA w sektorze prywatnym.
5. Obowiązki pracodawcy w zakresie procedur wewnętrznych związanych z SYGNALISTĄ.
6. Omówienie przykładowych procedur dotyczących SYGNALISTÓW.
7. Zakres ochrony SYGNALISTY.
8. Kiedy i na jakich zasadach SYGNALISTA podlega ochronie.
9. Rodzaje naruszeń związanych z ochroną SYGNALISTY.
10. Poufność danych SYGNALISTY.
11. SYGNALISTA, a prasa
12. Pytania uczestników.
13. Podsumowanie szkolenia.

 

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

Cena brutto
429,00 zł
Zapisz się
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym. Szkolenie online z certyfikatem
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym. Szkolenie online z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się czynnościami związanymi z przygotowaniem oraz analizą umów cywilnoprawnych, zarówno pracujących w administracji publicznej oraz firmach prywatnych. Szkolenie ma charakter warsztatowy.
 

Podczas szkolenia " umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym" zostaną omówione przykładowe umowy cywilne, zapisy w umowach oraz klauzule niedozwolone. Szkolenie ma za zadanie w praktyczny i przystępny sposób wskazać jak konstruować umowy aby zabezpieczyć interes strony. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie analizować umowy, oraz tworzyć korzystne zapisy w umowach. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowo praktyczny, po szkoleniu uczestnicy otrzymają wzory przykładowych umów, wzory pełnomocnictw oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia prawa cywilnego.

 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:
1. Podmioty zdolne do zawierania umów – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów – pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, prokura, zapisy w KRS i zapisy w CEIDG
3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i umowy nie nazwane
4. Znaczenie zasady swobody umów – na co prawo pozwala, a czego prawo zabrania, niedozwolone klauzule umowne, przykłady
5. „Zwłoka” i „opóźnienie” – różnice, omówienie przykładowych zapisów w umowach
6. Kary umowne – za co i w jakich okolicznościach można naliczać kary umowne, omówienie przykładowych zapisów w umowach
- dopuszczalność kar umownych – orzecznictwo sądowe i doktryna w tym wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych.
7. Pojęcie szkody na tle przepisów prawa.
8. Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej – jakie zapisy należy zastosować w umowie.
9. Dodatkowe zapisy w umowach cywilnoprawnych
9. Pytania uczestników.
10. Zakończenie szkolenia.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

 

Cena brutto
429,00 zł
Zapisz się
Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: zapoznanie Kursantów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, środowiskach lokalnych, zabezpieczania kwestii konfliktowych podczas sytuacji pre – i post rozwodowej. Szkolenie uzupełnione jest o elementy prawa.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. MEDIACJE RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE 10 godz.
a) Typologia mediacji, b) Czym są usługi mediatorskie, funkcje i cele mediatora? c) Na czym polega wsparcie emocjonalne w pracy mediatora? d) Cechy efektywnego procesu mediacyjnego, e) Etyka w zawodzie mediatora, f) Komunikacja interpersonalna i asertywność – główne zasoby w pracy mediatora, g) Dziecko w procesie mediacji, h) Podstawy Psychologii Rodziny: Środowisko rodzinne, style wychowania i funkcje rodziny, i) Uzależnienia w rodzinie, j) Społeczne kompetencje mediatora : zarządzanie czasem i automotywacja
II. ELEMENTY PRAWA 5 godz.
a) Prawo – pojęcie i budowa, b) Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie prawa, c) Norma prawna i przepis, d) Podział norm prawnych, e) Akty prawne i tekst prawny, f) Stosowanie i wykładnia prawa, g) Podział prawa na gałęzie, h) Źródła prawa,
i) Sprawiedliwość prawa
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
219,00 zł
Zapisz się
Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia? Szkolenie online z certyfikatem
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia? Szkolenie online z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z projektem ustawy o jawności życia publicznego. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się jakie założenia wprowadza projekt ustawy o jawności życia publicznego do ustawodawstwa krajowego oraz jakie kwestie są w nim uregulowane. Uczestnicy dowiedzą się jakie obowiązki spoczną na pracownikach administracji publicznej po wejściu w życie nowego aktu prawnego, którego zadaniem jest zastąpienie, min. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Grupą docelową są pracownicy administracji publicznej począwszy od pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, a skończywszy na pracownikach ministerstw i innych urzędów centralnych. W szkoleniu powinny wziąć udział w szczególności kierownictwo jednostki oraz osoby odpowiedzialne w jednostce za udostępnianie informacji publicznej.

 

 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń onlineSzkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Projekt ustawy o jawności życia publicznego" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:
1. Ustawa o jawności życia publicznego – geneza
2. Jakie są założenia ustawy o jawności życia publicznego – jakie akty prawne zastąpi?
3. Kogo dotyczą założenia ustawy o jawności życia publicznego.
4. Nowe obowiązki kierowników jednostek po wejściu w życie ustawy o jawności życia publicznego.
5. Rejestr umów cywilno prawnych – obligatoryjny czy fakultatywny?
6. Kim jest sygnalista w jednostce?
7. Zasady „bycia” sygnalistą?
8. Jakiej ochronie podlega sygnalista?
9. Ustawa o jawności życia publicznego, a przeciwdziałanie korupcji – rozwiązania w sektorze publicznym i prywatnym – procedury antykorupcyjne.
10. Zasady udostępniania informacji publicznej – ustawa o jawności życia publicznego.
11. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne na tle nowych przepisów.
12. Obowiązki osób pełniących funkcje publiczne.
13. Pytania uczestników.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

Cena brutto
429,00 zł
Zapisz się
Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami obsługi programów użytkowych Microsoft Word, Microsoft Excel - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami obsługi programów użytkowych Microsoft Word, Microsoft Excel - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna podstawy pracy administracyjno-biurowej, m.in. zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego, obieg dokumentów w biurze i przebieg archiwizacji dokumentów w firmie. Pozna zasady prowadzenia teczek pracowniczych i etykiety rozmowy telefonicznej. Uczestnik zapozna się także z podstawowymi zasadami redagowania pism biurowych i procesowych. Kolejno uczestnik pozna elementy podstaw zarządzania dokumentacją, system kancelaryjny, klasyfikowanie informacji, klauzule tajności i okres ochronny. Szkolenie wzbogacone zostało o dodatkowe moduły obsługi programów użytkowych Microsoft Word i Microsoft Excel.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ 10 godz.
Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego; Zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego; Praca w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego; Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze; Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości; Archiwizacja dokumentów w firmie; Dokumentacja pracownicza; Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników; Przepisy zakładowe; Etykieta rozmów telefonicznych
II. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH 10 godz.
Zasady redagowania pism; Składowe elementy pisma; Układy graficzne redagowania pism; Adresowanie kopert; Korespondencja wewnętrzna; Korespondencja zewnętrzna; Korespondencja administracyjna; Redakcja pism procesowych – sprawy rodzinne
III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 10 godz.
System kancelaryjny; Podział dokumentacji na kategorie archiwalne; Przekazanie akt do archiwum; Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
IV. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH  10 godz.
Microsoft Word 2003; Microsoft Excel 2003


Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
299,00 zł
Zapisz się
Profesjonalna asystentka-sekretarka z podstawami prawa i obsługą programów biurowych - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Profesjonalna asystentka-sekretarka z podstawami prawa i obsługą programów biurowych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Dostępne różne terminy

Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna podstawy pracy administracyjno-biurowej, m.in. zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego, obieg dokumentów w biurze i przebieg archiwizacji dokumentów w firmie. Pozna zasady prowadzenia teczek pracowniczych i etykiety rozmowy telefonicznej. Uczestnik zapozna się także z podstawowymi zasadami redagowania pism biurowych i procesowych. Kolejno uczestnik pozna elementy podstaw zarządzania dokumentacją, system kancelaryjny, klasyfikowanie informacji, klauzule tajności i okres ochronny. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy prawa.

Dodatkowe informacje: Sekretarka powinna mieć min. wykształcenie średnie. Mile widziane jest, gdy pracownik na tym stanowisku wykazuje umiejętności zdobyte w szkole policealnej o profilu administracyjno – biurowym lub na specjalistycznym kursie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ  W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego; Zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego; Praca w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego; Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze; Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości; Archiwizacja dokumentów w firmie; Dokumentacja pracownicza; Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników; Przepisy zakładowe; Etykieta rozmów telefonicznych
II. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
Zasady redagowania pism; Składowe elementy pisma; Układy graficzne redagowania pism; Adresowanie kopert; Korespondencja wewnętrzna; Korespondencja zewnętrzna; Korespondencja administracyjna; Redakcja pism procesowych – sprawy rodzinne
III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
System kancelaryjny; Podział dokumentacji na kategorie archiwalne; Przekazanie akt do archiwum; Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
IV. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
Microsoft Word 2003; Microsoft Excel 2003
V. ELEMENTY PRAWA W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 5 godz.
Prawo – pojęcie i budowa; Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie prawa; Norma prawna i przepis; Podział norm prawnych; Akty prawne i tekst prawny; Stosowanie i wykładnie prawa; Podział prawa na gałęzie; Źródła prawa; Sprawiedliwość prawa
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert