Szkolenia Administracja / Prawo

GOLD
Administracja / Prawo / Szkolenie stacjonarne /

ABC prawa pracy

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy z zakresu ewidencjonowania czasu pracy, prawidłowego rozliczania czasu pracy oraz prowadzenia
dokumentacji pracowniczej wraz z dokumentacją czasu pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla osób rozliczających czas pracy, zajmującymi się kadrami oraz osób kierujących pracownikami.


Program szkolenia:
- Formy zatrudnienia – umowy o pracę tryby nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy, umowy cywilno-prawne
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy, urlopy wypoczynkowe
- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych
- Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
- Dokumentacja pracownicza
- Czas pracy – ewidencja (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu ewidencji czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym ewidencji czasu pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz pracowników z działu kadr w zakresie ewidencji i rozliczenia czasu pracy.
 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Cena brutto
250,00 zł
Zapisz się
Skuteczny Lider -Efektywne zarządzanie sobą w czasie.
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Skuteczny Lider -Efektywne zarządzanie sobą w czasie.

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnych narzędzi usprawniających naszą codzienną pracę. Nauczenie efektywnego zarządzania czasem, planowania i ustalania priorytetów. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady, techniki i narzędzia w celu wykorzystania do efektywnej organizacji czasu pracy. Zapoznają się również i wykorzystają w praktyce metody ustalania priorytetów i przeanalizują zadania własne pod tym kątem.

 


DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE (GRUPA DOCELOWA):
Grupę docelową stanowią osoby zainteresowane tematyką podnoszenia wydajności pracy zatrudnione w jednostkach publicznych oraz firmach prywatnych. W szczególności adresowane do liderów zespołów, którzy chcą lepiej zarządzać czasem i efektywnością pracy w organizacji.
 

godziny zajęć / czas trwania: 16h lekcyjnych, 9.00 -15.00.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie do znaczenie zarządzanie czasem własnym w sferze osobistej i zawodowej.
 • 10 mitów na temat zarządzania czasem.
 • Bariery, które napotkasz w efektywnym zarządzaniu czasem.
 • Metody i techniki zarządzania sobą w czasie.
 • Nawyki, działania i rutyny wspierające naszą efektywność.
 • Analiza efektywności dobowej.
 • Bloki czasowe.
 • Motywacja lidera i zespołu.
 • Asertywność a zarządzanie sobą w czasie.
 • Wyznaczanie i realizacja celów długo i krótkoterminowych.
 • Priorytetyzacja zadań.
 • Podział zadań i delegowanie obowiązków.
 • Narzędzia i aplikacje ułatwiające zarządzanie sobą w czasie.
   

 

 

SŁÓW KILKA O TRENERZE:
Marta Borowiec
Coach, trener i praktyk w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z UE. Koordynowała projekty od pomysłu do rozliczenia dotacji, co pozwoliło na zdobycie doświadczenia w pracy przy projektach tzw. miękkich i infrastrukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027 (RPO WP, FEP, EFS, POPC, POIŚ, POIG, POWER, PFRON, PWT PL-RU, PWT LT - PL – RU, URBACT III i inne).
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończone studia podyplomowe z pedagogiki, doradztwa zawodowego i coachingu.
Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy jako trener. Pracuje warsztatowo, prowadzi coaching i mentoring m.in. pomaga przedsiębiorcom w zakładaniu i dofinansowaniu działalności gospodarczej, rozwoju firm i tworzeniu nowych produktów.
Jest również facylitatorką metody Job Crafting oraz Design Thinking. Prowadzi konsultacje w zakresie poprawy jakości pracy w organizacji. Pasjonuje się kryzysami i wartościami jakie przynoszą jednostce i organizacji. Jest konsultantem i mentorem i kryzysowym.
Prowadząc szkolenia łączy swoją wiedzę praktyczną z metodami coachingowymi. Uczestnicy szkoleń nie tylko zwiększają swoje kompetencje, ale również wychodzą zainspirowani do zmian i dalszego rozwoju.

 

 

Cena brutto
900,00 zł
Zapisz się
Koordynator projektów unijnych - warsztaty praktyczne
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Koordynator projektów unijnych - warsztaty praktyczne

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Koordynator projektów unijnych - warsztaty praktyczne - to szkolenie, które przygotuje osoby rozpoczynające pracę przy projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do koordynowania i zarządzania zarówno małymi jak i milionowymi projektami. Uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie zrealizować zadania, rozliczyć wydatki i osiągnąć wskaźniki, by uniknąć korekt finansowych. Szkolenie dostarczy uczestnikom specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych – tj. projekty unijne, krajowe, międzynarodowe.
Praktyczna wiedza otrzymana na szkoleniu pozwoli na skuteczne planowanie, realizację i rozliczanie projektów zgodnie z wymogami m.in. unijnymi. Szkolenie kompleksowo przygotowuje osoby, które planują ścieżkę koordynatora lub są na początku drogi i wdrażają się w projekty unijne. Zapraszamy pracowników JST, firm, koordynatorów zewnętrznych.
 

 

Szkolenie dedykowane dla:
- kadry zarządzającej projektami
- osób, które poszukują pracy w dziedzinie zarządzania projektami unijnymi
- przedsiębiorców i właścicieli firm, w których są lub będą realizowane projekty

 

Godziny zajęć / czas trwania: 16h lekcyjnych, 9.00 -15.00.

 


PROGRAM SZKOLENIA:
Wstęp do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE:
- planowanie realizacji projektu
- harmonogram projektu
- cele projektu
- wskaźniki produktu i rezultatu
- prognozowanie potrzeb i zasobów


Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
- zespół projektowy - podział zadań
- monitorowanie postępów projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian do wniosku o dofinansowanie
- kwalifikowalność wydatków – zasada konkurencyjności, udzielanie zamówień, wybór wykonawców, zamówienia o wartości do 20 tys. zł netto, zamówienia o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto, zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto
- koszty osobowe w projektach unijnych
- kwalifikowalność podatku VAT,
- koszty niekwalifikowalne,
- koszty pośrednie
- dokumentowanie poniesionych wydatków
- informacja i promocja,
- dochód w projekcie
- wprowadzanie zmian w projekcie


Sprawozdawczość, rozliczanie i trwałość projektu.
- monitoring wskaźników projektu
- sprawozdawczość projektów
- archiwizacja


Ryzyka w projekcie
- korekty finansowe - zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne,
- nieosiągnięcie wskaźników projektu - konsekwencje dla Beneficjenta,
- niezachowanie trwałości projektu.

 

 

 

SŁÓW KILKA O TRENERZE:
Marta Borowiec
Coach, trener i praktyk w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z UE. Koordynowała projekty od pomysłu do rozliczenia dotacji, co pozwoliło na zdobycie doświadczenia w pracy przy projektach tzw. miękkich i infrastrukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027 (RPO WP, FEP, EFS, POPC, POIŚ, POIG, POWER, PFRON, PWT PL-RU, PWT LT - PL – RU, URBACT III i inne).
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończone studia podyplomowe z pedagogiki, doradztwa zawodowego i coachingu. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy jako trener. Pracuje warsztatowo, prowadzi coaching i mentoring m.in. pomaga przedsiębiorcom w zakładaniu i dofinansowaniu działalności gospodarczej, rozwoju firm i tworzeniu nowych produktów. Jest również facylitatorką metody Job Crafting oraz Design Thinking. Prowadzi konsultacje w zakresie poprawy jakości pracy w organizacji. Pasjonuje się kryzysami i wartościami jakie przynoszą jednostce i organizacji. Jest konsultantem i mentorem i kryzysowym. Prowadząc szkolenia łączy swoją wiedzę praktyczną z metodami coachingowymi. Uczestnicy szkoleń nie tylko zwiększają swoje kompetencje, ale również wychodzą zainspirowani do zmian i dalszego rozwoju.

 

 

Cena brutto
900,00 zł
Zapisz się
Rozliczanie projektów unijnych w perspektywie 2021-2027
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Rozliczanie projektów unijnych w perspektywie 2021-2027

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Szkolenie w zakresie rozliczania projektów unijnych w perspektywie 2021-2027 jest dedykowane osobom zaangażowanym w realizację projektów finansowanych przez Unię Europejską, zapewniając im niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej weryfikacji oraz rozliczania poniesionych kosztów. Uczestnicy zdobędą kompleksowe zrozumienie przepisów prawnych oraz procedur sprawozdawczych, co umożliwi im skuteczną realizację projektów i uniknięcie ewentualnych korekt finansowych.

 


DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIA :
Szkolenie dostarczy uczestnikom specjalistycznej wiedzy z zakresu rozliczania wydatków w ramach perspektywy 2021-2027. Praktyczna wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na realizację wydatków dotyczących projektu zgodnie z wytycznymi, niwelując ryzyko zwrotu dotacji.


DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE (GRUPA DOCELOWA):
Szkolenie jest adresowane do osób rozpoczynających swoją przygodę z projektami oraz tych, którzy już na co dzień zajmują się realizacją projektów unijnych. Zapraszane są osoby z jednostek samorządowych, przedsiębiorstw oraz zewnętrzni koordynatorzy projektów. Szkolenie dedykowane jest także kadrze zarządzającej projektami, poszukującym pracy w obszarze zarządzania projektami unijnymi oraz przedsiębiorcom realizującym lub planującym realizację projektów.

 

Godziny zajęć / czas trwania: 16h lekcyjnych, 9.00 -15.00

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:
Wstęp do zagadnienia rozliczania projektów współfinansowanymi ze środków UE:
- zobowiązania Beneficjenta
- analiza zapisów w umowach o dofinansowanie projektów
- wytyczne dotyczące promocji projektów niezbędne do prawidłowego rozliczenia kosztu
- zasady archiwizacji dokumentów księgowych - terminy archiwizacji
 

Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027
- kategorie kosztów kwalifikowalnych
- kwalifikowalność wydatków – ramy czasowe, zasada konkurencyjności, PZP, udzielanie zamówień, wybór wykonawców, zamówienia o wartości do 20 tys. zł netto, zamówienia o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto, zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto, koszty osobowe w projektach unijnych, kwalifikowalność podatku VAT, koszty niekwalifikowalne, koszty pośrednie, uproszczone metody rozliczania wydatków, crossfinancing,
- wkład własny i jego rozliczanie
- wkład finansowy i niepieniężny
- dokumentowanie poniesionych wydatków
- środki trwałe
- wartości niematerialne i prawne
- trwałość projektu


Sprawozdawczość.
- sprawozdawczość projektów – wnioski sprawozdawcze, wnioski o płatność, załączniki do wniosku o płatność, system SL2014
- prawidłowe opisywanie dokumentów księgowych niezbędnych do złożenia do wniosku o płatność

 

 

SŁÓW KILKA O TRENERZE:
Marta Borowiec

Coach, trener i praktyk w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z UE. Koordynowała projekty od pomysłu do rozliczenia dotacji, co pozwoliło na zdobycie doświadczenia w pracy przy projektach tzw. miękkich i infrastrukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027 (RPO WP, FEP, EFS, POPC, POIŚ, POIG, POWER, PFRON, PWT PL-RU, PWT LT - PL – RU, URBACT III i inne).
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończone studia podyplomowe z pedagogiki, doradztwa zawodowego i coachingu. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy jako trener. Pracuje warsztatowo, prowadzi coaching i mentoring m.in. pomaga przedsiębiorcom w zakładaniu i dofinansowaniu działalności gospodarczej, rozwoju firm i tworzeniu nowych produktów. Jest również facylitatorką metody Job Crafting oraz Design Thinking. Prowadzi konsultacje w zakresie poprawy jakości pracy w organizacji. Pasjonuje się kryzysami i wartościami jakie przynoszą jednostce i organizacji. Jest konsultantem i mentorem i kryzysowym. Prowadząc szkolenia łączy swoją wiedzę praktyczną z metodami coachingowymi. Uczestnicy szkoleń nie tylko zwiększają swoje kompetencje, ale również wychodzą zainspirowani do zmian i dalszego rozwoju.

 

 

Cena brutto
900,00 zł
Zapisz się
Zasady ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa – Dyrektywa o „SYGNALISTACH”
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Zasady ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa – Dyrektywa o „SYGNALISTACH”

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej Dyrektywą) jest aktem prawnym, który reguluje ochronę osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa w określonych obszarach. Osoby, które w związku z praca, współpracą lub w związku z kontaktem z daną organizacją uzyskały wiedzę na temat naruszeń prawa i dokonały zgłoszeń tego naruszenia (osoby te zwane dalej Sygnalistami) lub tych naruszeń podlegają ochronie wynikającej z Dyrektywy. Dyrektywa nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia ochrony Sygnalistów, dodatkowo wymagane jest aby w organizacji zostały ustanowione kanały zgłoszeń naruszeń prawa oraz wdrożone zostały procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia.

 

Podczas szkolenie Uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami Dyrektywy, zasadami tworzenia kanałów zgłoszeń, omówione zostaną elementy procedur wewnętrznych oraz etapy wdrożenia zasad wynikających z Dyrektywy. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie poboczne związane z wdrożeniem Dyrektywy m.in. zasady ochrony danych osobowych oraz zasady związane z prawem pracy.
 

 

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIA :
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- umiejętność samodzielnego audytowania obszarów związanych z ochroną sygnalistów,
- umiejętność samodzielnego stworzenia procesów ochrony sygnalistów oraz oceny procesów pod względem zgodności z prawem i adekwatności dla organizacji.

 


DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE (GRUPA DOCELOWA):
- Instytucje publiczne i firmy prywatne
- Szczebel kierowniczy organizacji,
- Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych w organizacji,
- Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji,
- Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesu ochrony sygnalistów w organizacji
- Osoby zainteresowane tematyką ochrony sygnalistów.

 


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Co reguluje DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej Dyrektywą o Sygnalistach).
2. Przepisy krajowe, orzecznictwo sądowe.
3. Jaki jest zakres obowiązywania Dyrektywy o Sygnalistach?
4. Kogo dotyczy Dyrektywa o Sygnalistach?
5. Jakie nieprawidłowości/ naruszenia są regulowane przez Dyrektywę o Sygnalistach?
6. Najważniejsze pojęcia związane z Dyrektywą o Sygnalistach.
7. Kto może zostać Sygnalistą?
8. Jakiej ochronie podlega Sygnalista?
9. Kiedy wdrożyć zapisy Dyrektywy o Sygnalistach w organizacji?
10. Jak wdrożyć Dyrektywę o Sygnalistach w organizacji?
11. Osoby/podmioty odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń
12. Regulacje odnoszące się do zgłoszeń nieprawdziwych – jak postępować, jakie są konsekwencje?
13. Elementy procedur wewnętrznych związanych ze zgłoszeniami naruszeń prawa przez Sygnalistę.
14. Jak zgłaszać naruszenia prawa – kanały zgłoszeń, ochrona kanałów zgłoszeń, ochrona informacji w organizacji, przykłady, zasady wdrożenia.
15. Etapy wdrożenia procedur wewnętrznych.
a) Audyt – na co zwrócić uwagę, zgodność z procesami i procedurami wewnętrznymi, potrzeby organizacji, oczekiwania pracowników
b) Opracowanie procedur – zgodność procedur i procesów z przepisami prawa, zgodność procedur i procesów z wewnętrznymi aktami, adekwatność procesów i procedur do potrzeb organizacji.
c) Wdrożenie procesów.
d) Szkolenia pracowników.
16. Ochrona danych osobowych, prywatności osoby fizycznej w procesie zgłaszania naruszeń prawa – RODO, prawo pracy.
17. Ochrona Sygnalisty, poufności, zasady kontaktu, zabezpieczenie kontaktu z Sygnalistą– wewnętrzne procedury, omówienie przykładów.
18. Potencjalne zagrożenia związane z ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa.
19. Działania odwetowe – jak eliminować?
20. Stałe badanie i doskonalenie procesów i procedur odnoszących się do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.
21. Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników.

 

 

 

FORMA SZKOLENIA : online na żywo poprzez platformę do prowadzenia szkoleń online

CZAS TRWANIA:  4 godziny

MTERIAŁY SKZOLENIOWE: każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf. oraz dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć

KONSULTACJA POSZKOLENIOWE: każdy uczestnik otrzymuje możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia

CERTYFIKAT: wydajemy certyfiakt ukończenia kursu przesłany na wskazany adres do korespondencji

SZKOLENIA INDYWIDUALNE / ZAMKNIĘTE / STACJONARNE: dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia w trybie stacjonarnym. Jak również jako szkolenie zamknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


.

 

 

 

Cena brutto
429,00 zł
Zapisz się
Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z redakcją pism biurowych oraz urzędowych. Uczestnik pozna zasady i części składowe redagowania najważniejszych pism. Szkolenie obejmuje również tematykę wybranych pism procesowych w sprawach rodzinnych. Uczestnik szkolenia nabędzie również podstawową wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i archiwizacją dokumentacji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie może być dobrą podstawą do wykonywania stanowiska pracownika administracyjno-biurowego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. REDAGOWANIE PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH  15 godz.
Zasady redagowania pism, Części składowe pism, układ graficzny oraz adresowanie kopert, Korespondencja wewnętrzna (notatka służbowa, sprawozdanie, protokół, instrukcje i zarządzenie), Korespondencja zewnętrzna (CV, list motywacyjny, podanie o pracę, skarga, zażalenie, reklamacja, oferta), Korespondencja administracja (upoważnienie, pełnomocnictwo, decyzje administracyjne, odwołania), Wybrane pisma procesowe w sprawach rodzinnych (pozew o rozwód, pozew o alimenty, pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o ustanowienie rozdzielczości majątkowej między małżonkami)
II. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 5 godz.
a) Sporządzenie i oznaczenie materiałów niejawnych
System kancelaryjne i podział dokumentacji na kategorie archiwalne, Przekazywanie akt do archiwum, Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
b) Ochrona danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych, Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
139,00 zł
Zapisz się
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Jak prawidłowo przeprowadzić audyt w organizacji? Szkolenie online z certyfikatem

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Dostępne różne terminy

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm prywatnych, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się audytami, kontrolą wewnętrzną oraz kontrolą jakości. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady prowadzenia audytu w organizacji, techniki jakimi może i powinien posługiwać się audytor, zostaną również zaprezentowane przykładowe dokumenty związane z audytem. Podczas spotkania, które odbywa się na żywo zostaną zaprezentowane przykładowe księgi procedur audytu wewnętrznego jak również prowadzący omówi w jaki sposób prawidłowo i efektywnie stworzyć komórkę zajmującą się audytem wewnętrznym.

 


Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie przeprowadzić audyt wewnętrzny lub audyty zewnętrzny, przygotować sprawozdanie z audytu oraz stworzyć komórkę audytu wewnętrznego w organizacji. W ramach spotkania każdy uczestnik przez okres dwóch tygodni od zakończenia szkolenia może zadawać prowadzącemu pytania oraz konsultować kwestie związane z tematyką szkolenia.

 


Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online

Szkolenie odbywa się online na żywo.


Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.


Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfikat ukończenia kursu przesłany na wskazany adres do korespondencji.

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz przeprowadzenia kursu w trybie stacjonarnym.

 

 


Program szkolenia:
• Podstawowe pojęcia związane z audytem
• Miejsce audytu wewnętrznego w organizacji
• Co można audytować
• Rola audytora wewnętrznego w organizacji
• Obiektywizm audytora
• Niezależność audytora
• Czego nie wolno robić audytorowi
• Księgi audytu wewnętrznego
• Cel audytu wewnętrznego
• Rodzaje audytu
• Audyt wewnętrzny, a kontrola wewnętrzna i kontrola jakości w organizacji – różnice podobieństwa
• Jak przeprowadzić audytu w organizacji?
• Planowanie roczne
• Planowanie oparte na analizie ryzyka
• Jak określić ryzyka w organizacji
• Etapy audytu
• Inicjowanie audytu wewnętrznego
• Prowadzenie audytu
• Dokumentowanie działań audytowych
• Zakończenie audytu
• Sprawozdanie z audytu, elementy, zasady przekazania i przechowywania
• Pytania uczestników szkolenia

 

 


Przedstawienie prowadzącego szkolenie
Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł. Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.
 


 
Zapraszamy
 

Cena brutto
499,00 zł
Zapisz się
Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zapoznanie Kursantów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, środowiskach lokalnych, zabezpieczania kwestii konfliktowych podczas sytuacji pre – i post rozwodowej. Szkolenie uzupełnione jest o elementy prawa.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. MEDIACJE RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE 10 godz.
a) Typologia mediacji, b) Czym są usługi mediatorskie, funkcje i cele mediatora? c) Na czym polega wsparcie emocjonalne w pracy mediatora? d) Cechy efektywnego procesu mediacyjnego, e) Etyka w zawodzie mediatora, f) Komunikacja interpersonalna i asertywność – główne zasoby w pracy mediatora, g) Dziecko w procesie mediacji, h) Podstawy Psychologii Rodziny: Środowisko rodzinne, style wychowania i funkcje rodziny, i) Uzależnienia w rodzinie, j) Społeczne kompetencje mediatora : zarządzanie czasem i automotywacja
II. ELEMENTY PRAWA 5 godz.
a) Prawo – pojęcie i budowa, b) Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie prawa, c) Norma prawna i przepis, d) Podział norm prawnych, e) Akty prawne i tekst prawny, f) Stosowanie i wykładnia prawa, g) Podział prawa na gałęzie, h) Źródła prawa,
i) Sprawiedliwość prawa
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
219,00 zł
Zapisz się
Wirtualna asystentka z elementami marketingu w social media - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Wirtualna asystentka z elementami marketingu w social media - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu pracy wirtualnej asystentki, w tym zarządzania wirtualnym sekretariatem, tj. zasad dotyczących pisania e-maili i rozmów telefonicznych, organizowania spotkań, tworzenia raportów, itp. W szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu tworzenia i zarządzania treściami reklamowymi, a także moduł dotyczący efektywnego zarządzania czasem.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł I. Zarządzanie wirtualnym sekretariatem 16 godz.
1. Zasady pisania maili służbowych
2. Telefoniczny savoir-vivre
3. Organizowanie spotkań i zebrań
4. Tworzenie raportów
5. Faktury - podstawowe elementy
6. Wyszukiwanie informacji w Internecie
7. Przeprowadzanie analizy konkurencji
8. Rekrutacja pracowników
9. Techniki sprzedaży i standardy obsługi klienta
Moduł II. Tworzenie i zarządzanie treściami reklamowymi 5 godz.
1. Prowadzenie social media
2. Facebook ADs
3. Tworzenie grafik
4. Przygotowanie i wysyłka newsletterów
5. Zakładanie i prowadzenie sklepu internetowego
Moduł III. Efektywne zarządzanie czasem 2 godz.
1. Zarządzanie czasem
Razem liczba godzin: 23

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
269,00 zł
Zapisz się
Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami obsługi programów użytkowych Microsoft Word, Microsoft Excel - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami obsługi programów użytkowych Microsoft Word, Microsoft Excel - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna podstawy pracy administracyjno-biurowej, m.in. zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego, obieg dokumentów w biurze i przebieg archiwizacji dokumentów w firmie. Pozna zasady prowadzenia teczek pracowniczych i etykiety rozmowy telefonicznej. Uczestnik zapozna się także z podstawowymi zasadami redagowania pism biurowych i procesowych. Kolejno uczestnik pozna elementy podstaw zarządzania dokumentacją, system kancelaryjny, klasyfikowanie informacji, klauzule tajności i okres ochronny. Szkolenie wzbogacone zostało o dodatkowe moduły obsługi programów użytkowych Microsoft Word i Microsoft Excel.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ 10 godz.
Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego; Zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego; Praca w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego; Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze; Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości; Archiwizacja dokumentów w firmie; Dokumentacja pracownicza; Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników; Przepisy zakładowe; Etykieta rozmów telefonicznych
II. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH 10 godz.
Zasady redagowania pism; Składowe elementy pisma; Układy graficzne redagowania pism; Adresowanie kopert; Korespondencja wewnętrzna; Korespondencja zewnętrzna; Korespondencja administracyjna; Redakcja pism procesowych – sprawy rodzinne
III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 10 godz.
System kancelaryjny; Podział dokumentacji na kategorie archiwalne; Przekazanie akt do archiwum; Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
IV. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH  10 godz.
Microsoft Word 2003; Microsoft Excel 2003


Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
299,00 zł
Zapisz się
Profesjonalna asystentka-sekretarka z podstawami prawa i obsługą programów biurowych - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Profesjonalna asystentka-sekretarka z podstawami prawa i obsługą programów biurowych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna podstawy pracy administracyjno-biurowej, m.in. zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego, obieg dokumentów w biurze i przebieg archiwizacji dokumentów w firmie. Pozna zasady prowadzenia teczek pracowniczych i etykiety rozmowy telefonicznej. Uczestnik zapozna się także z podstawowymi zasadami redagowania pism biurowych i procesowych. Kolejno uczestnik pozna elementy podstaw zarządzania dokumentacją, system kancelaryjny, klasyfikowanie informacji, klauzule tajności i okres ochronny. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy prawa.

Dodatkowe informacje: Sekretarka powinna mieć min. wykształcenie średnie. Mile widziane jest, gdy pracownik na tym stanowisku wykazuje umiejętności zdobyte w szkole policealnej o profilu administracyjno – biurowym lub na specjalistycznym kursie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ  W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego; Zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego; Praca w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego; Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze; Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości; Archiwizacja dokumentów w firmie; Dokumentacja pracownicza; Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników; Przepisy zakładowe; Etykieta rozmów telefonicznych
II. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
Zasady redagowania pism; Składowe elementy pisma; Układy graficzne redagowania pism; Adresowanie kopert; Korespondencja wewnętrzna; Korespondencja zewnętrzna; Korespondencja administracyjna; Redakcja pism procesowych – sprawy rodzinne
III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
System kancelaryjny; Podział dokumentacji na kategorie archiwalne; Przekazanie akt do archiwum; Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
IV. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
Microsoft Word 2003; Microsoft Excel 2003
V. ELEMENTY PRAWA W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 5 godz.
Prawo – pojęcie i budowa; Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie prawa; Norma prawna i przepis; Podział norm prawnych; Akty prawne i tekst prawny; Stosowanie i wykładnie prawa; Podział prawa na gałęzie; Źródła prawa; Sprawiedliwość prawa
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
199,00 zł
Zapisz się
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, pojęciem małżeństwa w polskim prawie, prawnego dochodzenia ustalenia ojcostwa oraz szeroko pojętym sądownictwem rodzinnym.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO 10 godz.
a) Świadczenia rodzinne: Rodzaje świadczeń rodzinnych, Dodatki do zasiłku rodzinnego, Świadczenia opiekuńcze
b) Pojęcie i źródła prawa rodzinnego: Małżeństwo, Prawa i obowiązki małżonków, Małżeńskie ustroje majątkowe, Ustanie małżeństwa, Separacja
c) Ustalenie pochodzenia dziecka: Stosunki między rodzicami a dziećmi, Przysposobienie, Obowiązek alimentacyjny, Opieka i kuratela
d) Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Sądownictwo rodzinne, Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych na terenie Unii Europejskiej 
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
139,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert