Szkolenia Administracja / Prawo

GOLD
Administracja / Prawo / Szkolenie stacjonarne /

ABC prawa pracy

WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak
Brak dostępnych terminów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy z zakresu ewidencjonowania czasu pracy, prawidłowego rozliczania czasu pracy oraz prowadzenia
dokumentacji pracowniczej wraz z dokumentacją czasu pracy.
 

Szkolenie przeznaczone dla osób rozliczających czas pracy, zajmującymi się kadrami oraz osób kierujących pracownikami.


Program szkolenia:
- Formy zatrudnienia – umowy o pracę tryby nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy, umowy cywilno-prawne
- Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
- Czas pracy, urlopy wypoczynkowe
- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie młodocianych
- Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
- Dokumentacja pracownicza
- Czas pracy – ewidencja (ćwiczenia)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu to m.in.:
zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy,
- uporządkowanie wiadomości z zakresu ewidencji czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej w tym ewidencji czasu pracy,
- zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz pracowników z działu kadr w zakresie ewidencji i rozliczenia czasu pracy.
 

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na co dzień zajmującym się zagadnieniami związanymi nadzorem nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle oraz badaniem okoliczności wypadków w pracy, wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.
Wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

 

 

 

Cena brutto
250,00 zł
Zapisz się
Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, pojęciem małżeństwa w polskim prawie, prawnego dochodzenia ustalenia ojcostwa oraz szeroko pojętym sądownictwem rodzinnym.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO 10 godz.
a) Świadczenia rodzinne: Rodzaje świadczeń rodzinnych, Dodatki do zasiłku rodzinnego, Świadczenia opiekuńcze
b) Pojęcie i źródła prawa rodzinnego: Małżeństwo, Prawa i obowiązki małżonków, Małżeńskie ustroje majątkowe, Ustanie małżeństwa, Separacja
c) Ustalenie pochodzenia dziecka: Stosunki między rodzicami a dziećmi, Przysposobienie, Obowiązek alimentacyjny, Opieka i kuratela
d) Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Sądownictwo rodzinne, Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych na terenie Unii Europejskiej 
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z redakcją pism biurowych oraz urzędowych. Uczestnik pozna zasady i części składowe redagowania najważniejszych pism. Szkolenie obejmuje również tematykę wybranych pism procesowych w sprawach rodzinnych. Uczestnik szkolenia nabędzie również podstawową wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i archiwizacją dokumentacji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie może być dobrą podstawą do wykonywania stanowiska pracownika administracyjno-biurowego.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. REDAGOWANIE PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH  15 godz.
Zasady redagowania pism, Części składowe pism, układ graficzny oraz adresowanie kopert, Korespondencja wewnętrzna (notatka służbowa, sprawozdanie, protokół, instrukcje i zarządzenie), Korespondencja zewnętrzna (CV, list motywacyjny, podanie o pracę, skarga, zażalenie, reklamacja, oferta), Korespondencja administracja (upoważnienie, pełnomocnictwo, decyzje administracyjne, odwołania), Wybrane pisma procesowe w sprawach rodzinnych (pozew o rozwód, pozew o alimenty, pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o ustanowienie rozdzielczości majątkowej między małżonkami)
II. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 5 godz.
a) Sporządzenie i oznaczenie materiałów niejawnych
System kancelaryjne i podział dokumentacji na kategorie archiwalne, Przekazywanie akt do archiwum, Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
b) Ochrona danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych, Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
Razem liczba godzin: 20

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
99,00 zł
Zapisz się
"Mediacja - to się opłaca"- Mediacje gospodarcze dla prawników, negocjatorów i przedsiębiorców
Administracja / Prawo / Szkolenie stacjonarne / Lublin

"Mediacja - to się opłaca"- Mediacje gospodarcze dla prawników, negocjatorów i przedsiębiorców

Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy"
Brak dostępnych terminów

Warsztaty podzielone na cztery bloki temtyczne : I - mediacje część ogólna, II - warsztat pracy mediatora,III -  problematyka mediacji gospodarczych, zastosowanie mediacji w prawie cywilnym, aspekty prawne oraz IV - mediacja gospodarcza w praktyce. Łącznie 120 godzin.

 

Warsztaty podzielone na cztery bloki tematyczne, po 30 godzin na każdy blok.

Każdy dzień szkoleniowy to 10h dydaktycznych.

Miejce szkolenia: Lublin


 

Terminy bloków:

I i II -  12-14.08 oraz 19-21.08.2022r. w godz. 8:00-16:00

III i IV - 22-24.08 oraz 28-30.08.2022r. w godz. 8:00-16:00

 


I BLOK: Mediacje – część ogólna;
Problematyka konfliktu.
Wybrane zagadnienie o mechanizmach powstawania, eskalacji I rozwiązywania konfliktów.
Definicje konfliktu i i jego dynamiki (wg. Moore’a, Glasło)
Detektory ( czynniki wyzwalające konflikt);
Psychologiczne, społeczne i organizacyjne kwestie konfliktów.
Strony w konflikcie – analiza sytuacji i perspektyw.

Problematyka mediacji. Podstawowe zasady, cele i etapy.
Definicje mediacji (wg. Christophera W. Moore'a)
Czym mediacja jest, a czym nie jest ?
Skazania i przeciwskazania do kierowania spraw do mediacji. Kiedy mediacja ma duże, a kiedy małe szanse, aby dojść do porozumienia.
Miejsce mediacji wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów
Mediacje – Negocjacje – Arbitraż ( podobieństwa I różnice);
Co zakłada rola mediatora;


II BLOK – Warsztat pracy mediatora
Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.
Neurobiologiczne podstawy emocji i motywacji.
Zrozumieć ludzkie myśli i zachowania.
Analiza wskaźników emocjonalnych w przewidywaniu zachowań.
Elementy mowy ciała i autoprezentacji w rozpoznawaniu stanu emocjonalnego stron.
Komunikacja – zagadnienia ogólne. Trening umiejętności.
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Zaburzenia w komunikacji.
Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
Techniki komunikacji i asertywności w mediacji. Trening umiejętności.
Język świadomości i jeżyk korzyści w mediacji.
Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.
Taktyki I techniki sprzyjające tworzeniu pozytywnego klimatu emocjonalnego.
Reguły wpływu społecznego.
Techniki perswazji i manipulacji.
Kroki strategii GRIT- antropologia kulturowa.
Profil kompetencyjny mediatora, wiedza i umiejętności.
Budowanie zaufania stron wobec siebie jako istotny element trwałości ugody mediacyjnej w sprawach gospodarczych.

Prowadzenie blok I i II: Magdalena Rozmus -Psycholog, pedagog, doradca zawodowy, trener szkoleń, specjalista ds zarządzania oświatą. Członek Stowarzyszenia Mediatorzy Polscy. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z zakresu psychologii oraz pedagogiki specjalnej, Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu, Szkoły Trenerów Grupy SET oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu kompetencji psychospołecznych i zarządzania konfliktami. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy jako psycholog, terapeuta w placówkach oświatowych, wychowawczych i terapeutycznych a także jako manager, trener, doradca w biznesie i instytucjach pomocy społecznej. Posiada również doświadczenie w budowaniu organizacji, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu oświatą – zdobyte między innymi w pracy na stanowisku dyrektora szkoły niepublicznej i koordynatora projektów w prywatnej placówce edukacyjno-szkoleniowej. Specjalizuje się w działaniach rozwojowych w zakresie efektywnego wykorzystywania swojego potencjału oraz potencjału swoich podopiecznych, kształtowania umiejętności psychospołecznych, zarządzania relacjami interpersonalnym.III BLOK – Problematyka mediacji gospodarczych, zastosowanie mediacji w prawie cywilnym, aspekty prawne:
Przygotowanie do mediacji gospodarczych.
Jak skłonić strony do wyrażenia zgody na mediację / standardy od I do X)
Co każda ze stron musi mieć zagwarantowane.
Fazy działania I szczegółowe czynności mediatora sprzyjające zachęcaniu uczestników do mediacji.
Rodzaje spraw do mediacji gospodarczej – studium przypadku.
Gdy strona zmienia zdanie. Techniki przezwyciężania impasu, rola sędziego I pełnomocników prawnych;
Organizacyjne aspekty pracy mediatora - spotkania wstępne (indywidualnych I spotkań wspólnych)
Zasady mediacji gospodarczych – ćwiczenia, kazusy.
Zalety I wady w mediacji;
Zakończenie mediacji
Koszty mediacji.

Najistotniejsze regulacje w kodeksie postępowania cywilnego oraz w prawie handlowym
Inne akty prawne regulujące mediację;
Stosowanie procedur mediacyjnych na świecie
Analiza porównawcza / wskazanie czynników sukcesu w usprawnianiu idei mediacji
Działalność Społecznej Rady d/s Alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy Ministrze Sprawiedliwości;
Dynamika i wzrosty liczby spraw kierowanych do mediacji w sądach rejonowych I okręgowych naterenie Polski w latach 2015-2020
skuteczność mediacji;
wady I zalety kierowania spraw do mediacji;
Kodeks Etyki Mediatora na bazie kodeksu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia “Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie;


IV Blok: Mediacja gospodarcza w praktyce
Praktyczne i prawne aspekty stosowania mediacji
Ćwiczenia praktyczne: Monolog mediatora oraz zasady mediacji – język korzyści w mediacji
Dwa modele mediacji: osadzenie w rzeczywistych interesach stron.
Analiza wybranych przykładów o zapłatę i odsetki z praktyki mediatora.
Specyfika zapisów w ugodzie w sprawach gospodarczych.
Symulacje mediacji;
Praktyczne aspekty mediacji w sprawach o zapłatę I w sprawach o odsetki
Kodeksowe uregulowania w sprawach gospodarczych;
Źródła prawa gospodarczego;
Praktyczne aspekty mediacji w sprawach o nieuczciwą konkurencję;
Mediacje konsumenckie z uwzględnieniem sporów zbiorowych
Prawa konsumenckie
Przykłądy sporów zbiorowych I metody ich zakończenia z uwzględnieniem praktyki konsumenckiej.

Prowadzenie III i IV blok Elżbieta Damm – Mediator, Prawnik, Trener, Wykładowca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Mediatorzy Polscy” z siedzibą w Rzeszowie.
Lider zespołu, koordynator, inicjator projektów z zakresu negocjacji i mediacji. Jest specjalistą w zakresie zagadnień związanych z interpretacją i zastosowaniem aktów prawnych w praktyce. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy z grupą – szczególnie rozwojową metodą dramy – jako trener i wykładowca. Posiada ponad 10 letni staż w pracy jako mediator sądowy, przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań mediacyjnych na zlecenie sądu, zawarła kilkaset ugód pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Zajmuje się również projektowaniem i organizacją konferencji związanych z promocją oraz rozwojem mediacji w Polsce. Prowadzi warsztaty mediacyjne, przygotowujące członków stowarzyszenia do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, weryfikacja i udzielanie rekomendacji przyszłym mediatorom. Brała udział w realizacji projektów z osobami wykluczonymi społecznie ze względu na swoją niepełnosprawność, a także z wychowankami Domów Dziecka, Ośrodków Pomocy Społecznej, z pracownikami Zakładów Karnych, Schronisk dla nieletnich oraz innymi instytucjami społecznymi. Współpracuje z NGOs, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi, z samorządami, szkołami podstawowymi,średnimi oraz z uczelniami wyższymi.
 

Cena brutto
2980,00 zł
Zapisz się
Sygnalista – nowa regulacja prawna - szkolenie
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Sygnalista – nowa regulacja prawna - szkolenie

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Brak dostępnych terminów

Podczas szkolenia zostanie omówione pojęcie Sygnalisty na tle powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z obowiązkami pracodawcy względem ochrony Sygnalisty w tym zasady tworzenia procedur wewnętrznych wymaganych przepisami prawa.

W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami ochrony Sygnalisty, uprawieniami Sygnalisty oraz procedurami wewnętrznymi jakie wymagane są przez przepisy prawa. Szkolenie skierowane będzie na aspekt praktyczny związany z ustawą o Sygnaliście.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane przykładowe regulaminy oraz omówione słabe i mocne strony ustawy.

 
Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online
Szkolenie odbywa się online na żywo.


Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.
W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Sygnalista" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:

1. Pojęcie SYGNALISTY w myśl obowiązujących przepisów prawa.
2. Kto i w jakich okolicznościach może zostać SYGNALISTĄ?
3. SYGNALISTA w sektorze publicznym.
4. SYGNALISTA w sektorze prywatnym.
5. Obowiązki pracodawcy w zakresie procedur wewnętrznych związanych z SYGNALISTĄ.
6. Omówienie przykładowych procedur dotyczących SYGNALISTÓW.
7. Zakres ochrony SYGNALISTY.
8. Kiedy i na jakich zasadach SYGNALISTA podlega ochronie.
9. Rodzaje naruszeń związanych z ochroną SYGNALISTY.
10. Poufność danych SYGNALISTY.
11. SYGNALISTA, a prasa
12. Pytania uczestników.
13. Podsumowanie szkolenia.

 

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

Cena brutto
309,00 zł
Zapisz się
Mediacje & Zarządzanie Konfliktami
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Mediacje & Zarządzanie Konfliktami

Stowarzyszenie "Mediatorzy Polscy"
Brak dostępnych terminów

Szkolenie bazowe 2 – modułowe. W tym układzie Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym wybranym module. Udział w dwóch modułach szkoleniach pozwala uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji.

 

Formułę szkolenia w formie online oferujemy w trybie:

Szkolenie online – weekendowe: Zajęcia online w dniach sobota – niedziela (4 dni) w godzinach 9.00 – 17.00 (łącznie 30h) + spotkanie podsumowujące z mentoringiem online + e-learning (15h).

5-6.02.2022 r. - Moduł 1
12-13.02.2022 r. - Moduł 2


Program szkolenia:
Moduł 1 Będzie poświęcony kwestiom psychologicznym i kompetencyjnym w zakresie zarządzania konfliktami w różnych grupach. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów i dynamiki konfliktów oraz umiejętności wykorzystywania praktycznych narzędzi do zmiany stylu komunikacji członków konfliktu.

Moduł 2 Będzie poświęcony prawnym i organizacyjnym aspektom prowadzenia mediacji. Uczestnicy poznają praktyczne narzędzia i techniki stosowane w zawodzie mediatora.

Moduł 1
1. Podstawy psychologii emocji, temperamentu, różnic indywidualnych w kontekście
pracy mediatora.
2. Zarządzanie konfliktem. Rodzaje i etapy powstawania i trwania konfliktów.
3. Dynamika i mechanizmy działające w sytuacjach konfliktowych.
4. Psychologiczne aspekty sporów, mediacji i negocjacji.
5. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z
oporem.
6. Techniki komunikacji i asertywności w mediacji. Trening umiejętności.
7. Elementy teorii negocjacji i technik wywierania wpływu w procesie mediacji.
8. Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności.

Moduł 2
1. Zasady mediacji i rola mediatora w praktyce.
2. Monolog mediatora – zagadnienie teoretyczne i trening umiejętności.
3. Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania.
4. Etapy mediacji.
5. Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne.
6. Wskazania i przeciwskazania do mediacji.
7. Prawne aspekty prowadzenia mediacji.
8. Zasady konstruowania ugód: prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
9. Sporządzanie dokumentacji do sądów, współpraca z pełnomocnikami stron,
ćwiczenia praktyczne.


Inwestycja:
Moduł 1: 749 zł.
Moduł 2: 749 zł.
Całe szkolenie bazowe: 1490 zł.

 

Szkolenie bazowe składa się z:
-30h zajęć na żywo online
-5h pracy własnej nad dokumentacją własną
-10h e-learningu z mentoringiem
-Bonusowe szkolenie – Zarządzanie stresem (online 8h)
Łącznie szkolenie składa się z 45h zegarowych.


Pytania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@mediatorzy-polscy oraz drogą telefoniczną: 791 397 014.


Potwierdzenie udziału w szkoleniu:
Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną Uczestników szkolenia.
Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat zgodne z zasadami MEN.

UWAGA: W ramach ukończonego szkolenia ZAPEWNIAMY STAŻ MEDIACYJNY.

 

 

Cena brutto
1490,00 zł
Zapisz się
Szkolenie : Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Szkolenie : Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się czynnościami związanymi z przygotowaniem oraz analizą umów cywilnoprawnych, zarówno pracujących w administracji publicznej oraz firmach prywatnych. Szkolenie ma charakter warsztatowy.
 

Podczas szkolenia " umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym" zostaną omówione przykładowe umowy cywilne, zapisy w umowach oraz klauzule niedozwolone. Szkolenie ma za zadanie w praktyczny i przystępny sposób wskazać jak konstruować umowy aby zabezpieczyć interes strony. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie analizować umowy, oraz tworzyć korzystne zapisy w umowach. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowo praktyczny, po szkoleniu uczestnicy otrzymają wzory przykładowych umów, wzory pełnomocnictw oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia prawa cywilnego.

 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń online


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:
1. Podmioty zdolne do zawierania umów – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów – pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, prokura, zapisy w KRS i zapisy w CEIDG
3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i umowy nie nazwane
4. Znaczenie zasady swobody umów – na co prawo pozwala, a czego prawo zabrania, niedozwolone klauzule umowne, przykłady
5. „Zwłoka” i „opóźnienie” – różnice, omówienie przykładowych zapisów w umowach
6. Kary umowne – za co i w jakich okolicznościach można naliczać kary umowne, omówienie przykładowych zapisów w umowach
- dopuszczalność kar umownych – orzecznictwo sądowe i doktryna w tym wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych.
7. Pojęcie szkody na tle przepisów prawa.
8. Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej – jakie zapisy należy zastosować w umowie.
9. Dodatkowe zapisy w umowach cywilnoprawnych
9. Pytania uczestników.
10. Zakończenie szkolenia.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

 

Cena brutto
289,00 zł
Zapisz się
Negocjacje i konstruowanie umów handlowych w aspekcie prawnym i psychologicznym  (kurs wyjazdowy)
Administracja / Prawo / Szkolenie stacjonarne / Różne Miasta

Negocjacje i konstruowanie umów handlowych w aspekcie prawnym i psychologicznym (kurs wyjazdowy)

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota
Brak dostępnych terminów

Oferta wyjazdowego szkolenia otwartego z zapewnieniem, transportu, noclegu oraz wyżywienia w pięknym malowniczym otoczeniu gór. Baza noclegowo - szkoleniowa położona w Lipowej, u podnóża Góry Skrzyczne, najwyższego wzniesienia Beskidów. Hotel otacza centrum Doliny Zimnika, jednej z najpiękniejszych Dolin Beskidu Śląskiego. 

 

PLAN SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:
1. Negocjacje umowy – jak zacząć?
2. Słaby partner biznesowy.
3. Równorzędny partner biznesowy.
4. Silniejszy partner biznesowy.
5. Ustalanie z partnerami biznesowymi.
6. Moja cena – cena kontrahenta – czym jest kompromis?
7. „As” w rękawie – kiedy użyć?
8. Jak nie dać się nabrać na „sztuczki” sprzedawców?
9. Jak przemycić swoje „sztuczki” w negocjacjach?
10. Początek zamykania sprzedaży.
11. Zamknięcie sprzedaży.
12. Obietnice, a wypełnienie obietnic – czy warto?
13. Pytania uczestników.
14. Zakończenie pierwszego dnia szkolenia.
 

Dzień drugi:
1. Podmioty zdolne do zawierania umów – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów  – pełnomocnictwo, pełnomocnictwo szczególne, prokura, zapisy w KRS i zapisy w CEIDG
3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym – umowy nazwane i umowy nie nazwane
4. Znaczenie zasady swobody umów – na co prawo pozwala, a czego prawo zabrania, niedozwolone klauzule umowne, przykłady
5. „Zwłoka” i „opóźnienie” – różnice, omówienie przykładowych zapisów w umowach
6. Kary umowne – za co i w jakich okolicznościach można naliczać kary umowne, omówienie przykładowych zapisów w umowach
7. Pojęcie szkody na tle przepisów prawa.
8. Dochodzenie roszczeń z umowy cywilnoprawnej – jakie zapisy należy zastosować w umowie.
9. Pytania uczestników.
10. Zakończenie drugiego dnia szkolenia.

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ:
 

DZIEŃ 1

Przyjazd o godzinie 9:00

Zameldowanie 9:00-10:00

Zakwaterowanie od godz. 15:00 / 16:00 do tego czasu udostepnione pamieszczenie na bagaże.

Szkolenie 10:00 – 13:00
Połączone z przerwami kawowymi dostępnymi przez cały cza trwania szkolenia ( w tym: kawa parzona i rozpuszczalna, herbata czarna i zielona, mleko do kawy, cytryna, cukier, woda niegazowana z cytryną, sok jabłkowy, sok pomarańczowy, mix kruchych ciateczek, ciasto ucierane z owocami)

Lunch w przerwie szkolenia 13:00 – 14:00
Dwa dania: zupa / krem do wyboru z zaproponowanych 6 propozycji, danie główne do wyboru z zaproponowanych 6 propozycji, możliwość wyboru z 5 propozycji dań wegetariańskich, woda mineralna z cytryną

Szkolenie 14:00 – 15:00

Czas wolny 15:00-18:00
Możliwość korzystania ze strefy Wellness (basen, sauna sucha i mokra, jacuzzi, bicze wodne) oraz hotelowej siłowni.

Kolacja 18:00 – 19:00  

 

 

DZIEŃ 2

Śniadanie 8:00 – 9:00 w formie bufetu zimnego i ciepłego + napoje (kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna)

Szkolenie 9:00-13:00

Wymeldowanie do godz. 12:00

Lunch w przerwie szkolenia 13:00 – 14:00
Dwa dania: zupa / krem do wyboru z zaproponowanych 6 propozycji, danie główne do wyboru z zaproponowanych 6 propozycji, możliwość wyboru z 5 propozycji dań wegetariańskich, woda mineralna z cytryną

Wyjazd uczestników

 

 

Dla grup zorganizowanych  (ok..15 osób) zapewniamy transport uczestników szkolenia w odległości do 250km od miejsca odbywania się szkolenia tj. hotel Zimnik w Lipowej a także po zakończeniu wydarzenia powrót do wyznaczonego miejsca. Podstawiony autokar Setra o podwyższonym standardzie na wyposażeniu posiada m.in.: klimatyzację, toaletę, umywalkę, sprzęt DVD, cafe bar, ABS. Zgodnie z wymogami aktualne i niezbędne przeglądy oraz ważne badania techniczne a dla uczestników przejazdu ubezpieczenia NNW.

 

Przy zorganizowanych grupach istnieje możliwość zmiany terminu na dogodny dla Państwa.

Podana cena jest ceną orintacyjną. Dokładna kalkulacja zostanie przeprowadzona po poznaniu Państwa oczekiwań oraz liczby uczestników.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Cena brutto
1460,00 zł
Zapisz się
Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych

Cel szkolenia: zapoznanie Kursantów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, środowiskach lokalnych, zabezpieczania kwestii konfliktowych podczas sytuacji pre – i post rozwodowej. Szkolenie uzupełnione jest o elementy prawa.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. MEDIACJE RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE 10 godz.
a) Typologia mediacji, b) Czym są usługi mediatorskie, funkcje i cele mediatora? c) Na czym polega wsparcie emocjonalne w pracy mediatora? d) Cechy efektywnego procesu mediacyjnego, e) Etyka w zawodzie mediatora, f) Komunikacja interpersonalna i asertywność – główne zasoby w pracy mediatora, g) Dziecko w procesie mediacji, h) Podstawy Psychologii Rodziny: Środowisko rodzinne, style wychowania i funkcje rodziny, i) Uzależnienia w rodzinie, j) Społeczne kompetencje mediatora : zarządzanie czasem i automotywacja
II. ELEMENTY PRAWA 5 godz.
a) Prawo – pojęcie i budowa, b) Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie prawa, c) Norma prawna i przepis, d) Podział norm prawnych, e) Akty prawne i tekst prawny, f) Stosowanie i wykładnia prawa, g) Podział prawa na gałęzie, h) Źródła prawa,
i) Sprawiedliwość prawa
Razem liczba godzin: 15

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
189,00 zł
Zapisz się
Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia? Szkolenie
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Projekt ustawy o jawności życia publicznego – co zmienia? Szkolenie

ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z projektem ustawy o jawności życia publicznego. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się jakie założenia wprowadza projekt ustawy o jawności życia publicznego do ustawodawstwa krajowego oraz jakie kwestie są w nim uregulowane. Uczestnicy dowiedzą się jakie obowiązki spoczną na pracownikach administracji publicznej po wejściu w życie nowego aktu prawnego, którego zadaniem jest zastąpienie, min. ustawy o dostępie do informacji publicznej. Grupą docelową są pracownicy administracji publicznej począwszy od pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, a skończywszy na pracownikach ministerstw i innych urzędów centralnych. W szkoleniu powinny wziąć udział w szczególności kierownictwo jednostki oraz osoby odpowiedzialne w jednostce za udostępnianie informacji publicznej.

 

 

Czas trwania: 4 godziny
Miejsce szkolenia:  platforma do prowadzenia szkoleń onlineSzkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

W ramach szkolenia uczestnicy poza materiałami szkoleniowymi otrzymają dodatkowe dokumenty omawiane podczas zajęć oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
 


Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu "Projekt ustawy o jawności życia publicznego" w trybie stacjonarnym a także jako szkolenie zakmknięte dedykowane konkretnej grupie osób.

 


Program szkolenia:
1. Ustawa o jawności życia publicznego – geneza
2. Jakie są założenia ustawy o jawności życia publicznego – jakie akty prawne zastąpi?
3. Kogo dotyczą założenia ustawy o jawności życia publicznego.
4. Nowe obowiązki kierowników jednostek po wejściu w życie ustawy o jawności życia publicznego.
5. Rejestr umów cywilno prawnych – obligatoryjny czy fakultatywny?
6. Kim jest sygnalista w jednostce?
7. Zasady „bycia” sygnalistą?
8. Jakiej ochronie podlega sygnalista?
9. Ustawa o jawności życia publicznego, a przeciwdziałanie korupcji – rozwiązania w sektorze publicznym i prywatnym – procedury antykorupcyjne.
10. Zasady udostępniania informacji publicznej – ustawa o jawności życia publicznego.
11. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne na tle nowych przepisów.
12. Obowiązki osób pełniących funkcje publiczne.
13. Pytania uczestników.

 

 

Przedstawienie prowadzącego szkolenie

Trenerem prowadzącym szkolenie jest Marcin Sobota, prawnik z ponad 13 letnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja prowadzącego to tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, analiza i tworzenie umów cywilnych.

Trener jest praktykiem w zakresie prowadzonych szkoleń, podczas swojej pracy zawodowej przeprowadził setki audytów z zakresu ochrony informacji w jednostkach publicznych i prywatnych w tym audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa (RODO).

Współpracował ze spółkami prawa handlowego w zakresie opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Tworzył regulaminy zamówień publicznych do 30 000 euro oraz regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł.

Marcin Sobota jest autorem prac na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Podczas swojej współpracy z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi tworzył umowy cywilnoprawne, min. przenoszące autorskie prawa majątkowe, zawierające klauzule poufności oraz umowy powierzenia danych osobowych. Szkolenia prowadzone przez Marcina Sobotę charakteryzuje się praktycznym podejściem do tematyki szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

Cena brutto
289,00 zł
Zapisz się
Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami obsługi programów użytkowych Microsoft Word, Microsoft Excel - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami obsługi programów użytkowych Microsoft Word, Microsoft Excel - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna podstawy pracy administracyjno-biurowej, m.in. zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego, obieg dokumentów w biurze i przebieg archiwizacji dokumentów w firmie. Pozna zasady prowadzenia teczek pracowniczych i etykiety rozmowy telefonicznej. Uczestnik zapozna się także z podstawowymi zasadami redagowania pism biurowych i procesowych. Kolejno uczestnik pozna elementy podstaw zarządzania dokumentacją, system kancelaryjny, klasyfikowanie informacji, klauzule tajności i okres ochronny. Szkolenie wzbogacone zostało o dodatkowe moduły obsługi programów użytkowych Microsoft Word i Microsoft Excel.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ 10 godz.
Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego; Zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego; Praca w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego; Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze; Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości; Archiwizacja dokumentów w firmie; Dokumentacja pracownicza; Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników; Przepisy zakładowe; Etykieta rozmów telefonicznych
II. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH 10 godz.
Zasady redagowania pism; Składowe elementy pisma; Układy graficzne redagowania pism; Adresowanie kopert; Korespondencja wewnętrzna; Korespondencja zewnętrzna; Korespondencja administracyjna; Redakcja pism procesowych – sprawy rodzinne
III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 10 godz.
System kancelaryjny; Podział dokumentacji na kategorie archiwalne; Przekazanie akt do archiwum; Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
IV. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH  10 godz.
Microsoft Word 2003; Microsoft Excel 2003


Razem liczba godzin: 40

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
159,00 zł
Zapisz się
Profesjonalna asystentka-sekretarka z podstawami prawa i obsługą programów biurowych - kurs online
Administracja / Prawo / Szkolenie online

Profesjonalna asystentka-sekretarka z podstawami prawa i obsługą programów biurowych - kurs online

PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Brak dostępnych terminów

Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia pozna podstawy pracy administracyjno-biurowej, m.in. zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego, obieg dokumentów w biurze i przebieg archiwizacji dokumentów w firmie. Pozna zasady prowadzenia teczek pracowniczych i etykiety rozmowy telefonicznej. Uczestnik zapozna się także z podstawowymi zasadami redagowania pism biurowych i procesowych. Kolejno uczestnik pozna elementy podstaw zarządzania dokumentacją, system kancelaryjny, klasyfikowanie informacji, klauzule tajności i okres ochronny. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy prawa.

Dodatkowe informacje: Sekretarka powinna mieć min. wykształcenie średnie. Mile widziane jest, gdy pracownik na tym stanowisku wykazuje umiejętności zdobyte w szkole policealnej o profilu administracyjno – biurowym lub na specjalistycznym kursie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ  W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego; Zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego; Praca w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego; Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze; Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości; Archiwizacja dokumentów w firmie; Dokumentacja pracownicza; Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników; Przepisy zakładowe; Etykieta rozmów telefonicznych
II. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
Zasady redagowania pism; Składowe elementy pisma; Układy graficzne redagowania pism; Adresowanie kopert; Korespondencja wewnętrzna; Korespondencja zewnętrzna; Korespondencja administracyjna; Redakcja pism procesowych – sprawy rodzinne
III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
System kancelaryjny; Podział dokumentacji na kategorie archiwalne; Przekazanie akt do archiwum; Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony
IV. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 10 godz.
Microsoft Word 2003; Microsoft Excel 2003
V. ELEMENTY PRAWA W PRACY ASYSTENTKI - SEKRETARKI 5 godz.
Prawo – pojęcie i budowa; Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie prawa; Norma prawna i przepis; Podział norm prawnych; Akty prawne i tekst prawny; Stosowanie i wykładnie prawa; Podział prawa na gałęzie; Źródła prawa; Sprawiedliwość prawa
Razem liczba godzin: 45

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Cena brutto
239,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert