Szkolenia Administracja / Prawo

Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł - praktyczne aspekty procedur wewnętrznych
Administracja / Prawo / Szkolenia Online /

Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł - praktyczne aspekty procedur wewnętrznych

ALL TRAINING AND IT MARCIN SOBOTA
Dostępne różne terminy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dokonywania zakupy usług/dostaw/robót budowlanych w ramach zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł. netto. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady wynikające nie tylko z nowej ustawy prawo zamówień publicznych ale również z ustawy o finansach publicznych oraz z ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z tworzeniem wewnętrznych procedur odwołujących się do zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł..


W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zasadami; jak prawidłowo stworzyć regulaminy wewnętrzne w aspekcie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych, jakich zapisów unikać w regulaminach, jak dostosować istniejące regulaminy do nowych przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane przykładowe regulaminy oraz omówione ich słabe i mocne strony.
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie stworzyć regulaminy wewnętrzne w jednostce ocenić przydatność już posiadanych oraz zweryfikować zasadność istniejących procedur.
Jednym z elementów szkolenia będzie omówienia zasad tworzenia umów z wykonawcami/dostawcami w ramach zamówień publicznych do 130 000 zł.Czas trwania: 5 godzin :  9:00-14:00 
Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego


Program szklenia:

1. Nowe zasady PZP.
a) Jakie zasady zostały wprowadzone nowelizacją PZP w zakresie „małych zamówień publicznych”

2. Wyłączenie kwotowe stosowania PZP.

3. Jak należy szacować wartość zamówienia?
a) Czym jest zaniżenie zamówienia, a czym podział zamówienia?
b) Łączenie zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy.
c) Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia.
d) Wzajemna korelacja pomiędzy zamówieniami publicznymi, a finansami publicznymi.

4. Co oznacza pojęcie „zakup jednorazowy”?

5. Jak „kupować” do 130 000 złotych?
a) Wewnętrzne progi do 130 000 złotych – jakie zastosować? Czy istnieją progi „obligatoryjne”?
b) Jak dokumentować zamówienia do 130 000 złotych?
c) Jakie wewnętrzne procedury warto wprowadzić przy zamówieniach do 130 000 zł.

6. Czy regulaminy wewnętrzne są konieczne w jednostce? Propozycje zapisów w regulaminach wewnętrznych.
a) Co warto zawrzeć w regulaminie?
b) Szacowanie zamówienia.
c) Procedura „poszukiwania” wykonawcy.
d) Procedura wyłonienia wykonawcy.

7. Rola BIP przy zamówieniach publicznych do 130 000 zł .

8. Zasada konkurencyjności, a zamówienia do 130 000 zł .

9. Umowy w zamówieniach „bagatelnych”.
a) Jakie zapisy wprowadzić do umów.
b) Postanowienia umowne obligatoryjne i fakultatywne.
c) Rozwiązanie, wypowiedzenie umowy przy zamówieniach do 130 000 zł.

10. Przykładowe regulaminy w jednostkach – omówienia na przykładach obowiązujących regulaminów

11. Pytania uczestników.
 

 


Zapraszamy

Cena brutto
229,00 zł
Zapisz się
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Administracja / Prawo / Szkolenia Online /

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

ALL TRAINING AND IT MARCIN SOBOTA
Dostępne różne terminy

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej począwszy od pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, a skończywszy na administracji rządowej. 

Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione kwestie związane z pojęciem informacji publicznej takie jak: informacja prosta i przetworzona, szczególnie istotny interes publiczny, prywatność osoby fizycznej. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie udzielić odpowiedzi w ramach wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz przygotować decyzję administracyjną w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną omówione różnice pomiędzy informacją publiczną, a informacją sektora publicznego. Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im na odpowiednie sklasyfikowanie wniosków o wpływających do instytucji in podjęcie właściwych kroków.

 

Czas trwania: 5 godzin :  9:00-14:00 
Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego

Program szkolenia:

 • Pojęcie informacji publicznej na tle obowiązujących przepisów prawa.
 • Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.
 • Informacja prosta i przetworzona, szczególnie istotny interes publiczny – wyjaśnienie zagadnień.
 • Zasady udostępniania informacji publicznej.
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wymogi udzielenia odpowiedzi.
 • Terminy na udzielnie informacji publicznej.
 • Zasady prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej jako źródła informacji publicznej.
 • Opłaty za formę udzielenia informacji publicznej.
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej – przesłanki, prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorstw, „inne tajemnice ustawowo chronione”.
 • Wymogi decyzji administracyjnej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.
 • Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej.
 • Pojęcie informacji sektora publicznego.
 • Informacja sektora publicznego jako kwalifikowana forma informacji publicznej – różnice pomiędzy „informacjami”.
 • Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 • Wymogi wniosku przy uzyskaniu informacji sektora publicznego.
 • Podstawa odmowy udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
 • „Droga” wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego.
 • Pytania uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia.

 

 

Zapraszamy

 

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się
Tajemnica przedsiębiorstwa w aspekcie praktycznym
Administracja / Prawo / Szkolenia Online /

Tajemnica przedsiębiorstwa w aspekcie praktycznym

ALL TRAINING AND IT MARCIN SOBOTA
Dostępne różne terminy

Szkolenie skierowane jest do członków zarządów, prokurentów, pełnomocników firm, osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji w firmach prywatnych, spółkach samorządowych oraz spółkach Skarbu Państwa.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą tajemnicy przedsiębiorstwa, jej znaczenia dla organizacji oraz sposobu ochrony szczególnie istotnych informacji w firmie. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie stworzyć katalog tajemnicy przedsiębiorstwa, przeprowadzić analizę ryzyka związaną z przetwarzaniem szczególnych ważnych informacji w firmie oraz stworzyć samodzielnie wewnętrzne procedury ochrony informacji. Podczas szkolenia zostaną omówione klauzule, które warto zawrzeć w umowach z kontrahentami oraz współpracownikami.

 

Czas trwania: 5 godzin :  9:00-14:00 
Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego

Program szklenia:

 • Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa na tle obowiązujących przepisów prawa
 • Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Przesłanki ustawowe do zakwalifikowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Jak stworzyć katalog tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie?
 • Jak chronić informacje w przedsiębiorstwie – aspekt praktyczny?
 • Zapisy w umowach z kontrahentami o zachowaniu informacji w poufności – omówienia na przykładach umów.
 • Czy można chronić informacje w ramach umów B2B?
 • Kodeks pracy – „informacje, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na szkodę” - omówienie odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę za ujawnienie informacji.
 • Odpowiedzialność cywilna i karna za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 • Pytania uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia.

 

 

Zapraszamy

Cena brutto
299,00 zł
Zapisz się
Ochrona danych osobowych w aspekcie praktycznym
Administracja / Prawo / Szkolenia Online /

Ochrona danych osobowych w aspekcie praktycznym

ALL TRAINING AND IT MARCIN SOBOTA
Dostępne różne terminy

Szkolenie skierowane jest wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się czynnościami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych zatrudnionymi zarówno w administracji publicznej jak i w firmach prywatnych.

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę, która pozwoli im na przygotowanie dokumentów wewnętrznych zawierających procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych w jednostce. Szkolenie ma za zadanie wskazać właściwy sposób wypełnienia obowiązków, które spoczywają na Administratorze Danych Osobowych, min. obowiązku informacyjnego. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie stworzyć umowy powierzenia danych osobowych oraz określić status jednostki względem przetwarzanych danych osobowych (procesor, administrator, współadministrator)

 

Czas trwania: 5 godzin :  9:00-14:00 
Miejsce szkolenia: Microsoft Teams (szkolenie on-line)


Szkolenie odbywa się online na żywo.
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały szkoleniowe w formacie .pdf.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfiakt oraz zaświadczenie ukończenia kursu przesłane na wskazany adres do korespondencji.
Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia terminu indywidualnego
Program szkolenia:

 • Pojęcie danych osobowych na tle obowiązujących przepisów prawa.
 • Najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych - przetwarzanie, naruszenie ochrony danych osobowych, profilowanie, dane biometryczne.
 • Obowiązki ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH względem przetwarzanych danych.
 • Czym jest i jak należy wypełnić obowiązek informacyjny?
 • Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Inne niż zgoda podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych.
 • Czym jest analiza ryzyka i jak należy ją przeprowadzić?
 • Jak właściwie zabezpieczyć dane osobowe?
 • Zabezpieczenia fizyczne i informatyczne – jakie i kiedy stosować.
 • Monitoring wizyjny – kiedy jest dopuszczalny?
 • Monitoring GPS – czy jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Procedury wewnętrzne w jednostce/firmie związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Kim jest podmiot przetwarzający?
 • Różnica pomiędzy procesorem, administratorem i współadministratorem.
 • Jak skonstruować umowę powierzenia danych osobowych.
 • Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kiedy jest obligatoryjny.
 • Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Rola organu nadzorczego w procesie ochrony danych osobowych.
 • Kontrole organu nadzorczego – jak się przygotować, zakres kontroli, kary administracyjne.
 • Pytania uczestników.
 • Podsumowanie szkolenia.

 Zapraszamy

Cena brutto
249,00 zł
Zapisz się

Wybierz spośród najlepszych ofert