Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z komunikacją wspomagającą oraz elementami wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ręki - kurs online

Psychologia / Szkolenia Online

Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z komunikacją wspomagającą oraz elementami wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ręki - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawiono alternatywne i wspomagające metody komunikacji z elementami wczesnego wspomagania rozwoju. Szkolenie wzbogacono o elementy terapii ręki.

Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Podstawy metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 4 godz.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną; Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie;
Metody pracy z osobą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
II. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji 2 godz.
Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji; Formy komunikacji pozawerbalnej
III. Elementy wczesnego wspomagania rozwoju 2 godz.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; Wspomaganie rozwoju - podstawowe pojęcia; Przepisy prawa oświatowego uprawniające do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
IV. Elementy terapii ręki 2 godz.
Terapia ręki jako forma autorehabilitacji, Podstawy terapii ręki
Razem liczba godzin: 10

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin