Dofinansowanie z KFS

GOLD
20-02-2021

Dofinansowanie z KFS

GOLD award

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Jest to doskonałe narzędzie do zwiększania kompetencji pracowników, dbania o ich rozwój,  a przy tym ograniczając koszty. Rok 2020 był trudnym rokiem dla wszystkich, pandemia spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej wielu firm - zadbaj o rozwój pracowników z pomocą otrzymanych środków z KFS. 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy prężnie wspiera rozwój pracowników i pracodawców na terenie całej Polski. Stanowi on wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
 

Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
 

W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono prawie 260 milionów złotych. Z ogólnej kwoty wydzielona zostaje kwota 2 601 tys. zł na działania 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy i urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy - po  153 tys. zł dla każdego podmiotu. Z pozostałej puli środków, tj. 256 805 tys. zł,  80%, czyli kwota 205 444 tys. zł dzielona jest na województwa. Środki te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z priorytetami Ministra. Pozostała kwota tzn. 20% puli środków KFS czyli 51 361 tys. zł tworzy rezerwę KFS.

 

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

 

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
   

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
 

Nabory na środki z KFS są bardzo krótkie, z reguły trwają kilka kilka dni i cieszą się dużym zainteresowaniem. W większości powiatów nabory ruszają w pierwszym kwartale 2021 roku.  Gdy dostępne są jeszcze środki, rusza osobny nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania z rezerwy KFS i najczęściej odbywa się to w drugiej połowie roku. 
 

Pamiętajcie!  Aby ubiegać się o środki KFS należy spełniać warunki o przyznaniu pomocy de minimis oraz jeden z priorytetów KFS. Na rok 2021 wyznaczono 8 priorytetów głównych tzw. „puli ministra” oraz 6 priorytetów Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS.
 

 

Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota 205 444 tys. zł

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
   

 

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

 

Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków.

Przyszedł czas na wybór odpowiedniego szkolenia, a następnie należy złożyć wniosek w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aktualny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie na stronie PUP-u. Po około 30 dniach otrzymacie decyzję z urzędu o przyznaniu dofinansowania. Przy pozytywnej decyzji, konieczne jest podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą, a Urzędem Pracy. Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, wskazane we wniosku. Spełnione już wszystkie formalności? Teraz czas na szkolenie - udanego kursu :)  Po odbytym szkoleniu otrzymujesz od firmy szkoleniowej Fv i po jej opłaceniu, należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy niezbędne dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu.