Dofinansowanie do szkoleń dla bezrobotnych

GOLD
14-03-2021

Dofinansowanie do szkoleń dla bezrobotnych

GOLD award

Szkolenia dla osób poszukujących pracy i bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy mają formę zajęć pozaszkolnych. Organizowane, są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Szkolenia organizowane są na podstawie umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Umowa obejmuje zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, który jest podstawą do przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia a także zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

 

Jak długo trwa szkolenie?


 

Taka forma aktywizacji zawodowej, prowadzona w formie kursu obejmuje nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, lecz w sytuacjach uzasadnionych wymogiem programowym nie dłużej niż 12 miesięcy. Prowadzone, są dla osób bez kwalifikacji zawodowych i tutaj mogą trwać do 12 miesięcy, lecz w sytuacjach uzasadnionych programem nie dłużej niż 24 miesiące.

 

 

Bon szkoleniowyJest narzędziem aktywizacji osób bezrobotnych do 30. roku życia. Odbywa się poprzez skierowanie bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów poniesionych w związku z podjęciem szkolenia. Bon szkoleniowy przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej. Jego rozpatrzenie i realizacja następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu określa starosta.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.
 

Koszty szkoleniowe obejmują:
- uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe

- koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych / tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia

- badania lekarskie lub psychologiczne

- koszty przejazdu na szkolenia ( zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania ):
do 150 zł – szkolenie trwające do 150 godzin,
powyżej 150 zł do 200 zł – szkolenie trwające ponad 150 godzin;

- zakwaterowania ( zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania ):
do 550 zł – szkolenie trwające poniżej 75 godzin,
powyżej 550 zł do 1100 zł – szkolenie trwające od 75 do 150 godzin,
powyżej 1100 zł do 1500 zł – szkolenie trwające ponad 150 godzin. 

Skierowanie na szkolenie

 

Skierowanie na szkolenie może otrzymać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 

 1. osoba bezrobotna powyżej 30. roku życia ,
   
 2. osoba poszukująca pracy:

- będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
- pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
- otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
- uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
- będąca żołnierzem rezerwy,
- pobierająca rentę szkoleniową,
- pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
- będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
- będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,

 

       3. pracująca w wieku 45 lat i powyżej.
 

Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje starosta danego urząd pracy w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

 

Powiatowy urząd pracy organizuje oraz kieruje na szkolenia w formie grupowej oraz indywidualnej.
 

 • można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy . Szkolenie takie skierowane jest do określonej grupy osób bezrobotnych w zależności od typu szkolenia. Plan szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy i wiąże się z zorganizowaną na nie rekrutacją.
   
 • można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;
   
 • szkolenie indywidualne wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na złożony wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej z uzasadnieniem celowości szkolenia. Koszt szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia.


   

Stypendium

 

Stypendium, finansowane z Funduszu Pracy, przysługuje bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez powiatowy urząd pracy.

Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Stypendium przysługuje także w czasie niezdolności do pracy. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy ( zaświadczenie lekarskie, albo wydruk zaświadczenia lekarskiego lecz nie dotyczy to bezrobotnych odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego). Bezrobotny ma obowiązek zawiadomić powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia i dostarczyć do powiatowego urzędu pracy w terminie 7 dni.


 

Podsumowanie

Czy warto? - pewnie, że warto!
 

 

 • Dostaniesz stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, lecz pamiętaj, że liczba godzin szkolenia musi wynosić co najmniej 150 godzin w przeciągu miesiąca. W przypadku mniejszej liczby godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.
   
 • Gdy w trakcie trwania szkolenia podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bądź założysz działalność gospodarczą, przysługuje Ci stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia - od dnia podjęcia zatrudnienia ( innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej) do dnia zakończenia szkolenia. Od takiego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Nie jest stosowana zasada proporcjonalnego ustalania jego wysokości. Jego kwotę za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.
   
 • Można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia przeprowadzanego poza miejscem zamieszkania (jeżeli wynika to z umowy zawartej między starostą a instytucją szkoleniową).
   
 • Koszty z tytułu przejazdu na szkolenie mogą zostać sfinansowane przez starostę w całości lub w części.
   
 • Instytucja szkoleniowa ubezpieczy Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków w momencie gdy nie posiadasz prawa do stypendium lub w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.


 


Wskazówki i przydatne informacje

 

 • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do: stypendium z tytułu udziału w szkoleniu oraz zasiłku dla bezrobotnych przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 • Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 • Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.
 • Jeśli koszt szkolenia jest wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków finansowych.
 • Starosta finansuje koszty szkolenia, badań lekarskich oraz przejazdu i zakwaterowania do wysokości określonej w bonie szkoleniowym - bezrobotny sam pokrywa koszty przekraczające limit.
 • Do prowadzenia szkolenia kwalifikuje się|: centrum szkoleniowe / firmy szkoleniowe / ośrodki szkoleniowe, które posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez starostę. 

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy