Działalność gospodarcza i umowa B2B

GOLD
27-05-2021

Działalność gospodarcza i umowa B2B

GOLD award

B2B to skrót od angielskiego business to business (w dosłownym tłumaczeniu – biznes do biznesu). Zobowiązania tego rodzaju funkcjonowały od lat w zagranicznych porządkach prawnych, szczególnie w USA oraz zachodnich krajach Europy. Można śmiało stwierdzić, że kontrakty B2B powoli wypierają dotychczasowe umowy o pracę, zlecenie czy też o dzieło.


W przypadku umów B2B mamy do czynienia z kontraktem gospodarczym, a więc takim, w którym stronami zobowiązania, są dwa podmioty profesjonalnie wykonujące działalność gospodarczą. W praktyce taka umowa może być zawarta pomiędzy osobami wykonującymi jednoosobowe działalności, jak i dużymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku w formie spółek prawa handlowego. 

Czym jest współpraca B2B?

 

Wykonywanie pracy może odbywać się na różnej podstawie prawnej. Najczęściej spotykamy w tym zakresie umowy cywilnoprawne (zlecenie oraz dzieło) lub umowy o pracę. Inną formą świadczenia usług może być kontrakt B2B, który wiąże się z koniecznością podjęcia samozatrudnienia.
 

Współpraca B2B rozumiana jest jako praca świadczona przez przedsiębiorcę na rzecz innej firmy. Inaczej pisząc, z B2B mamy do czynienia wówczas, gdy występuje relacja gospodarcza pomiędzy dwoma różnymi podmiotami działającymi na rynku.
 

Model omawianej współpracy nie jest nowy, choć tak naprawdę w Polsce dopiero od kilku lat gromadzi coraz większą liczbę zwolenników. Usługi świadczone w ramach B2B wymagają posiadania statusu przedsiębiorcy, a więc założenia i aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Praca wykonywana w tym zakresie niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i pewne niedogodności – ale o tym za chwilę.
 

W modelu umowy partnerskiej pomiędzy firmami nie ma kierownictwa i podwładnego. Są za to dwie (albo więcej) strony - obie równoważne - i jedna świadczy pewne usługi dla drugiej. Zawieranie umów pomiędzy przedsiębiorcami odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, a nie podlega w żaden sposób pod Kodeks pracy. To kontakty a równocześnie kontrakty nie pomiędzy poszczególnymi, indywidualnymi klientami czy przedstawicielami, lecz między firmami.
 


Przedmiot umowy B2B

 

Co może być przedmiotem umowy B2B? Tak naprawdę wszystko to, co może być przedmiotem każdej umowy cywilnoprawnej. W praktyce taki kontrakt jest bardzo podobny w swojej konstrukcji do umowy zlecenia lub o dzieło, może nawet łączyć w sobie elementy charakterystyczne dla tych dwóch zobowiązań.

Umowa B2B w powszechnym ujęciu jest zawierana pomiędzy dwiema niezależnymi od siebie firmami celem prowadzenia i rozwoju własnych działalności.

Przykład : sieć sklepów odzieżowych prosperująca pod jednym szyldem, oferuje projektowanie oraz szycie odzieży wybranym projektantom i zakładom krawieckim.

Własny przykład: jako firma szkoleniowa posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji szkoleniowej objętej dofinansowaniami oferuję w ramach umowy B2B drugiej firmie szkoleniowej posiadającej bazę szkoleniowców, wyszukiwanie zapytań ofertowych dot. oferty szkoleniowej Partnera oraz przygotowanie pełnej dokumentacji i zgłaszanie do przetargu.
 

W praktyce przedmiot umowy B2B jest uzależniony od branży, którą zajmują się strony decydujące się na zawarcie takiego kontraktu. Z jednej strony mamy więc zamawiającego, który poszukuje określonego wykonawcy/ współpracownika do wykonywania oznaczonych świadczeń, z drugiej zaś podmiot, który jest w stanie sprostać takim wymogom i oferuje poszukiwane usługi.

 

Czy umowa B2B zastępuje umowę o pracę?

 

Tak i nie, ponieważ umowa tego rodzaju jest odrębnym stosunkiem cywilnoprawnym i nie powinna stanowić obejścia stosunku pracy.
 

Umowa B2B to nie jest, jak niektórzy błędnie twierdzą, specyficzny rodzaj umowy o pracę. Pamiętajcie, umowa B2B jest zwana umową partnerską. Może być zawierana pomiędzy dwiema firmami jednoosobowymi, wystarczy zatem, żeby umowę B2B podpisało dwóch przedsiębiorców prowadzących 1-osobową działalność gospodarczą.
 

W praktyce jednak zatrudniający bardzo często posługują się umową B2B, aby nie doprowadzić do zawarcia umowy o pracę. Zatem zawierana jest po to, by odciążyć jedną ze stron od wykonywania obowiązków o charakterze podatkowo-skarbowym. Umowy tego rodzaju często zastępują standardowe umowy, po to tylko, aby potencjalny pracodawca nie musiał ponosić wysokich kosztów zatrudnienia nowej osoby m.in. zaliczki na podatek dochodowy, podatek VAT, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a także ominąć zobowiązania m.in: konieczność udzielania płatnych urlopów wypoczynkowych lub zdrowotnych. Teoretycznie kontrakty B2B powinny więc być umowami o charakterze biznesowym, zawieranym pomiędzy dwoma profesjonalistami. W praktyce niestety, są często spotykaną formą „wymuszania” przejścia na samozatrudnienie.
 

Pamiętajmy jednak, że przedmiot umowy B2B nigdy nie może doprowadzić do powstania stosunku pracy, ponieważ w takim przypadku istniejące zobowiązanie będzie uważane za umowę o pracę, a nie za umowę o charakterze gospodarczym. Zgodnie z treścią art. 22 §1-3 Kodeksu Pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie na ww. warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych powyżej.
 

Reasumując: pracodawca, w ramach B2B nie może wymagać od pracownika wykonywania określonych obowiązków na jego rzecz oraz pod jego kierownictwem, ponieważ ta umowa nie wynika ze stosunku pracy, co ma miejsce w przypadku umowy o pracę. Osoba, decydująca się na współpracę B2B, nie jest pracownikiem firmy lecz jest jej kontrahentem. Pracownik ma większą niezależność i swobodę działania w porównaniu z osobą zatrudnioną na etat. O ile „etat owiec” z reguły pracuje dla jednej firmy, to w B2B nie należy do rzadkości sytuacja, że firma prowadząca działalność współpracuje z paroma kontrahentami. W umowie B2B nie ma narzuconego miejsca, ani pory pracy. Jest natomiast wskazane, w jakim terminie dane zadanie ma zostać wykonane.

 

Czy warto podjąć współpracę B2B?

 

Podjęcie współpracy B2B powinno być każdorazowo poprzedzone dokładną analizą rynku oraz ewentualnego kontraktu z drugim przedsiębiorcą. Taka forma pracy niesie ze sobą wiele różnych możliwości, zwłaszcza pod kątem finansowym, jednak dla pełnego zabezpieczenia wymaga sporządzenia kompleksowej umowy, która zabezpieczy interes obu jej stron.
 

Pamiętajmy przy tym, że treść umowy, na podstawie której będzie wykonywana współpraca B2B nie może nosić znamion umowy o pracę, tzn. nie może kształtować stosunku pracy. Obydwaj przedsiębiorcy muszą więc pozostawać na równym poziomie i nie wolno wprowadzać do tej relacji jakiegokolwiek stosunku podległości porządkowej. Jeśli do tego dojdzie, zawarta umowa nie będzie regulowała współpracę B2B, lecz stanie się odpowiednią umową o pracę – dojdzie wówczas do powstania stosunku pracy.
 

Planując współpracę z kilkoma różnymi przedsiębiorcami zwróćcie uwagę czy w umowie jest zapis mówiący o zakazie konkurencji tzn. potocznie pisząc „lojalki”. Owszem obowiązuje nas tajemnica przedsiębiorstwa lecz ona sama w sobie nie wyklucza nawiązania współpracy z kilkoma firmami.

 

Zalety umowy B2B

 

Zawarcie umowy B2B niesie ze sobą pewne korzyści, dla każdej ze stron takiego zobowiązania.
 

 • Główną zaletą jest większy zysk samozatrudnionego. Osoba pracująca na podstawie umowy o pracę, otrzymuje z reguły stałe wynagrodzenie, chyba, że dodatkowo dostaje premię bądź nagrodę. Pracownik etatowy, z punktu widzenia pracodawcy, to najdroższy z pracowników. I nie chodzi tutaj o wysokość jego wynagrodzenia, lecz o koszty, związane z jego zatrudnianiem. Firma, która decyduje się korzystać z pomocy osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą nie musi opłacać kosztów zatrudnienia takiej osoby. Zatem w momencie przejścia na umowę B2B można liczyć na wyższe o kilka czy kilkanaście procent wynagrodzenie. Kontrakty B2B stają się popularne głównie ze względu na możliwość osiągnięcia wyższych zarobków za taki sam zakres obowiązków.
   
 • Daje możliwość ukierunkowania swojego rozwoju we właściwą wg. nas stronę dodatkowo połączona jest z elastycznością działania. Przedsiębiorca ma szansę zawrzeć kilka kontraktów z różnymi firmami i w ten sposób powiększyć swoje dochody. Decydującym znaczeniem są tutaj tzw. moce przerobowe danej osoby i jej umiejętność zarządzania czasem. Sprawny przedsiębiorca będzie w stanie pogodzić wykonywanie obowiązków dla kilku odbiorców jednocześnie, co oczywiście wygeneruje mu dodatkowe dochody. To my decydujemy, ile w danym okresie zrobimy, a co za tym idzie ile zarobimy.
   
 • Podmioty gospodarcze zawierają umowę, określaną mianem umowy współpracy, jednak są od siebie niezależne. Taką sytuację można porównać do dwóch samodzielnie prosperujących na rynku firm, które decydują się na podjęcie wspólnych działań celem osiągnięcia określonego korzystnego dla obu stron efektu.
   
 • Możliwość zaoszczędzenia na starcie firmy. Samozatrudniony opłaca niższe składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, zwłaszcza gdy podejmuje działalność po raz pierwszy. Może skorzystać wówczas z 6 miesięcznej ulgi na start, a następnie 2-lenitego niższego ZUS. W przypadku VAT-owców pojawia się dodatkowo możliwość odliczenia kosztów prowadzenia działalności i zaoszczędzenia na podatkach.
   
 • Niezależność - jesteś swoim własnym szefem. Sam decydujesz ile i dla kogo pracujesz. Brak podporządkowania, które występuje w ramach każdego stosunku pracy. W praktyce oznacza to pełną swobodę dla samozatrudnionego w zakresie wyboru miejsca i czasu pracy co daje nam również możliwość pracy w godzinach właściwych dla naszych potrzeb.


 

Wady umowy B2B

 

Kontrakty B2B określane, są mianem samozatrudnienia, a to z kolei niesie ze sobą pewne uciążliwości.
 

 • Przedsiębiorca musi być świadomy istnienia obowiązków finansowo-rozliczeniowych. Innymi słowy, pojawia się konieczność samodzielnego opłacania składek, podatków i innych należności publiczno-prawnych w konkretnych terminach.
   
 • Utrata płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo to przysługuje zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, a w przypadku współpracy B2B oficjalnie nie istnieje. Jednakże prawo do wypoczynku może być ustalone pomiędzy współdziałającymi podmiotami – przedsiębiorcy mogą porozumieć się między sobą i ustalić nieoficjalnie, że w pewnych okresach roku wykonawcy przysługuje pełnopłatny urlop.
   
 • Brak uprawnień, które gwarantowane są w przypadku podpisania umowy o pracę (np. płatne urlopy, przywileje pracownicze i socjalne).
   
 • W wielu przypadkach, problemy pojawiają się kiedy przychodzi czas przejścia z okresu obniżonego ZUS na pełną stawkę, a przychody z działalności pozostają bez zmian.
   
 • Należy pamiętać o pełnej odpowiedzialności za wykonywane przez firmę działania i wywołanie ewentualnej szkody względem swoich kontrahentów, jak i klientów drugiej strony umowy B2B.

   

Zakończenie współpracy B2B

 

Współpraca B2B kończy się wraz z wykonaniem kontraktu lub w terminie, wskazanym w umowie. Strony mają możliwość wcześniejszego rozstania się np. na mocy porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami. W sytuacji gdy obie strony, są niezadowolone z efektów współpracy, rozstają się ze skutkiem natychmiastowym lub po upływie okresu wypowiedzenia, o ile został on wcześniej ustalony.


 

Reasumując

 

Czy współpraca B2B jest więc korzystna? Wiele zależy od relacji pomiędzy partnerami biznesowymi.
 

W moim odczuciu umowa o pracę może wydawać się czymś bardziej pewnym i stabilnym. Pamiętajmy jednak iż, tracimy wówczas możliwość własnego rozwoju i szansę na większe zyski finansowe a przy tym dodatkowo zyskujemy poczucie wolności, które na kontrakcie staje się wręcz niemożliwe. Można jednak zaplanować swoją działalność w taki sposób, aby pewną stabilność uzyskać w przeciągu bezpiecznego okresu jaki ma możliwość wyboru każda osoba zakładająca po raz pierwszy działalność gospodarczą.
 

Wielu osobom mogłoby się wydawać, że np. brak płatnego urlopu na kontrakcie B2B, konieczność posiadania księgowej czy wystawianie faktur może być mało wygodne i nie warte uwagi, ale spójrzmy na to z drugiej strony - „szklanka jest do połowy pełna” - dobra księgowa jest naszym „przyjacielem w biznesie” a brak płatnego urlopu lepiej zastąpić wymarzonym urlopem.
 

Po czterech miesiącach od ruszenia nasz portal szkoleniowy „WYKWALIFIKOWANI.EU” nawiązał swoją pierwszą współpracę partnerską zapieczętowaną umową B2B. Baza szkoleń, stworzona z zamysłem wyjścia naprzeciw instytucjom szkoleniowym posiadającym w swojej ofercie liczne kursy oraz osobom mającym na swoim celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zatem centrum szkoloeniowe oferujące ciekawe a zarazem profesjonalne szkolenia, okazało się strzałem w dziesiątkę. To dzięki zawarciu umowy B2B poszerzyły się horyzonty działania firmy w branży szkoleniowej i edukacyjnej.
 

Zanim zdecydujesz się na którąkolwiek z wyżej wymienionych form współpracy, postaw właściwą diagnozę opartą o własne priorytety. Określ, na czym Ci bardziej zależy i dobierz do tego odpowiednią formę współpracy. A to już pozostawiam tylko i wyłącznie Twojej ocenie.

 

Powodzenia i trzymam kciuki!