Doradca edukacyjno-zawodowy osób niepełnosprawnych z elementami psychologii pracy i coachingu - kurs online

HR / BHP / Szkolenia Online

Doradca edukacyjno-zawodowy osób niepełnosprawnych z elementami psychologii pracy i coachingu - kurs online

award

Cel szkolenia: zdobycie podstawowego warsztatu z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych (w tym osób niepełnosprawnych). Poznanie charakterystyki istoty psychologii pracy, a także jej przedmiotu, celu i zadań. Zdobycie umiejętności coachingowych w pracy z klientem.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nastąpiła również deregulacja zawodu doradcy zawodowego. Szczegóły: http://deregulacjazawodow.pl/doradca-zawodowy/

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. METODYKA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH 13 godz.
Andragogika, Asocjogram, Planowanie, realizacja, ewaluacja uczenia się dorosłych, Formułowanie celów uczenia się, Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna, Szkolna i pozaszkolna oświata dorosłych, Ewaluacja w procesie kształcenia
II. ISTOTA I ZADANIA PSYCHOLOGII PRACY 7 godz.
Specyfika przedmiotu psychologia pracy, Działy psychologii pracy, Przystosowanie pracy do człowieka, Przystosowanie człowieka do pracy (psychologia doboru zawodowego), Przystosowanie człowieka do pracy z innymi ludźmi, Model przystosowania zawodowego, Teorie motywacji do pracy, Interpersonalne komunikowanie się, Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji pracy
III. WARSZTAT PRACY DORADCY EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 9 godz.
Teorie wyboru zawodu, Kariera zawodowa, Stres w pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje menedżerskie, Poradnictwo zawodowe i poradnictwo kariery zawodowej, Doradztwo zawodowe, Uwarunkowania społeczne i kulturowe w doradztwie zawodowym, Warsztat pracy doradcy zawodowego
IV. PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI 11 godz.
Metody pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym, Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo, Etiologia upośledzenia umysłowego, Metody aktywizujące, Mózgowe porażenie dziecięce
V. PODSTWY PSYCHOLOGII PRACY 30 godz.
Istota i zadania psychologii pracy, Działy psychologii pracy, Psychologia pracy i jej podstawowe pojęcia, Teorie motywacji do pracy, Komunikacja i obieg informacji w organizacji, Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji, Zachowanie się pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia pracy w praktyce, Metodologia badań psychologicznych
VI. NARZĘDZIA ORAZ TECHNIKI COACHINGOWE 18 godz.
Narzędzia i techniki wykorzystywane podczas sesji coachingowej, Struktura sesji coachingu, Sposoby myślenia według Edwarda de Bono, Analiza transakcyjna według Erica Bernea, Dilts i poziomy neurologiczne, Relacje oparte na postawach i potrzebach
VII. UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE PRZYDATNE W PRACY DORADCY EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 16 godz.
Budowanie zaufania jako czynnik komunikacji, Feedback oraz umiejętne zadawanie pytań, Schematy językowe, Ścieżka realizacji i siatka celów, Koncepcja zmian

Razem liczba godzin: 104

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

 

 

Szkolenie poprawdzi: PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych


Wybierz odpowiadający Ci termin

25.10.2021 - 25.10.2021
HR / BHP / Szkolenia Online

Cena:

249,00 ZŁ / OS.

Formularz zapisu: