Regulamin

REGULAMIN PORTALU WYKWALIFIKOWANI.EU

Niniejszy REGULAMIN ustala zasady świadczenia przez PORTAL WYKWALIFIKOWANI.EU USŁUG

NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 31.03.2021

 

 

§ 1
DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Administrator / Usługodawca - podmiot będący właścicielem Portalu WYKWALIFIKOWANI.EU, Anna Jedziniak wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dębicka 333, 35-213 Rzeszów, NIP 5170182089, REGON: 387275582, adres poczty elektronicznej: kontakt@wykwalifikowani.eu, telefon kontaktowy: +48 667-482-593

2. Serwis Internetowy/ Portal - serwis, portal szkoleniowy obsługiwany przez Administratora pod adresem: www.wykwalifikowani.eu

3. Usługobiorca/ Sprzedający / Partner - użytkownik prezentujący na Portalu swoje usługi szkoleniowe będący osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

4. Kupujący - użytkownik zamierzający nabyć określoną usługę szkoleniową.

5. Użytkownik – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z usług Portalu, w tym Sprzedający i Kupujący.

6. Podmiot korzystający z Portalu – użytkownik dokonujący określonych czynności faktycznych, bądź prawnych w Portalu na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Serwis internetowy/Portal WYKWALIFIKOWANI.EU - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.wykwalifikowani.eu/ za pomocą którego Administrator świadczy przedmiotowe usługi. Działania podejmowane przez Administratora na Portalu służą w szczególności prowadzeniu serwisu szkoleniowego, prezentacji usług szkoleniowych oraz prowadzeniu komunikacji pomiędzy firmami działającymi w szeroko rozumianej branży usług szkoleniowych.

8. Pośrednictwo Portalu - doprowadzenie przez Portal do skojarzenia Sprzedającego usługi szkolenia z potencjalnym Kupującym. Za wykonanie tej usługi przez Portal uważa się potwierdzenie przez Sprzedającego - za pośrednictwem Portalu - Kupującemu możliwości zrealizowania usługi szkolenia. Dopuszcza się możliwość oferowania za pośrednictwem Portalu innych usług związanych z tematyką szkoleniową w miarę rozwoju techniczno–organizacyjnego Portalu.

9. Rejestracja - czynności podjęte przez Użytkownika Portalu, powodujące założenie dla tego użytkownika Konta Partnerskiego na Portalu

10. Konto Partnerskie – przypisane określonemu Użytkownikowi Portalu konto elektroniczne, stanowiące zbiór informacji, na którym gromadzone są dane Użytkowników, w szczególności dane dotyczące działań Użytkowników w Portalu. Konta przypisane są Użytkownikom oferującym w Portalu swoje usługi. Konto, utworzone w momencie zawarcia poza Serwisem Internetowym odrębnej umowy dotyczącej usług udostępnianych / świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w formie zawartego formularza zamówienia usługi.

11. Formularz zamówienia usługi – umowa zawarta na wykonanie określonej usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

12. Prawa autorskie i własność intelektualna – prawa, o których mowa w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) podlegające ochronie na podstawie niniejszej ustawy.

13 Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

14. Prawa konsumenta – prawa, o których mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), podlegające ochronie na podstawie niniejszej ustawy.

15. Uczciwa konkurencja – zasady prowadzenia działalności gospodarczej wynikające z Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211 ze zm.), podlegająca ochronie na podstawie niniejszej ustawy.

15. Regulamin – niniejszy regulamin odnoszący się do usług oferowanych na stornie pod adresem www.wykwalifikowani.eu .

16. Usługa świadczona przez Administratora - zespół czynności świadczonych przez Administratora – publikacja, prezentacja, promocja i sprzedaż usług – w ramach działalności Portalu, mających zapewnić realizację celów / misji Portalu.

17. Opłata abonamentowa - uiszczane przez Klienta wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie przesłanego formularza zamówienia usługi na zakup jednego lub kilku z płatnych Pakietów oferowanych przez serwis na rzecz Partnera. Szczegółowe informacje na temat oferowanych usług przez Administratora znajdują się na stronie www.wykwalifikowani.eu w zakładce „oferta”.

18. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem bez jednoczesnej obecności stron.

19. Sprzedaż usługi – udzielenie dostępu przez Administratora do platformy elektronicznej umożliwiającej publikację indywidualnych ofert szkoleniowych dla potencjalnych Kupujących, które są zorganizowane przez Sprzedających. Informacje o zapytaniu nieodpłatnie otrzymają zainteresowani Sprzedający.

20. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r roku Prawo Telekomunikacyjne, (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800, ze zm.).

21. Adres elektroniczny - oznaczenie danych identyfikujących dany podmiot w systemie teleinformatycznym, pozwalające na porozumiewaniu się tych podmiotów za pośrednictwem systemów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem m.in. poczty elektronicznej.

22. Wyszukiwarka - nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Użytkowników. Wyszukiwarka znajduje się na głównej stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie szkoleń zamieszczonych w Serwisie Internetowym i materiałów związanych z szeroko pojętą ofertą edukacyjną.

23. Formularz zapisu - formularz zapisu dostępny w Serwisie Internetowym w przypadku ogłoszeń zamieszczonych przez Usługobiorcę posiadającego Konto Partnera, umożliwiający rejestrację na szkolenie. Zawarcie umowy o świadczenie usług w powyższym zakresie pomiędzy Usługobiorcą będącym autorem Ogłoszenia, a Kupującym zainteresowanym danym Ogłoszeniem, płatności z tytułu powyższej umowy o świadczenie usług odbywa się bezpośrednio pomiędzy Kupującym, a Usługobiorcą będącego autorem ogłoszenia.

24. Formularz kontaktowy - formularz dostępny w Serwisie Internetowym w zakładce Kontakt, umożliwiający przesłanie zapytania do Administratora Portalu

25. WiedzoPoczta - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego, min. zaproszenia do wzięcia udziału w planowanych wydarzeniach (spotkaniach, targach, dniach otwartych), relacje z targów edukacyjnych, meetingów ze studentami lub absolwentami szkół wyższych, wizytówki oraz oferty szkoleniowe Partnerów wraz z logotypami, zaproszenia do promowanych szkoleń oraz nowości i promocje w Serwisie Internetowym.

26. Artykuły - Usługa Elektroniczna, internetowe artykuły dostępne w Portalu dla jego Użytkowników umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych przez Usługobiorców oraz Usługodawcę.

27. Usługa szkoleniowa – zespół działań, oferowany za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składających się na szeroko rozumiane czynności szkoleniowe oferowane przez trenerów, firmy szkoleniowe, szkoły policealne jak również inne placówki posiadające prawo do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji w tym kwalifikacji zawodowych.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Portal szkoleniowy dostępny pod adresem internetowym www.wykwalifikowani.eu. Prowadzony jest przez Annę Jedziniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WYKWALIFIKOWANI.EU Anna Jedziniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Dębicka 333, 35-213 Rzeszów, NIP 5170182089, REGON: 387275582, adres poczty elektronicznej: kontakt@wykwalifikowani.eu, telefon kontaktowy: +48 667-482-593.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Usługobiorców tj. firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych, trenerów będącymi autorami Ogłoszeń oraz do Użytkowników zainteresowanych ofertą Ogłoszeniową.

3. Niniejszy regulamin Portalu Wykwalifikowani.eu, jest umową pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem portalu, określający sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym warunki rozliczania się Usługobiorcy z Usługodawcą.

4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie. Dokonując rejestracji w Portalu Podmiot korzystający z Portalu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego Regulaminu.

5. Na żądanie Użytkownika przed skorzystaniem z usług Portalu, niniejszy Regulamin może być dostarczony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie i utrwalanie treści Regulaminu.

 

§ 3

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU WYKWALIFIKOWANI.EU
 

1. Administrator Serwisu Internetowego jest autorem jedynie Ogłoszeń, które mają oznaczenie „Wykwalifikowani” zamieszczanych w Serwisie Internetowym. Autorami pozostałych Ogłoszeń zamieszczanych w Portalu są Usługobiorcy.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej oraz uczciwą konkurencję wobec Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Na Portalu Wykwalifikowani.eu nie będą publikowane jakiekolwiek materiały, oferty, publikacje bądź inne treści o charakterze bezprawnym, w szczególności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, zagranicznego i międzynarodowego, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przyjętymi powszechnie zwyczajami, wzywające lub mogące wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierające treści propagujące przemoc lub naruszające prawa innych osób.

3. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego dane oraz materiały nie naruszają praw osób trzecich w tym prawa autorskich i własności intelektualnej oraz zasad uczciwej konkurencji. Wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z bezprawnego charakteru tych danych i materiałów wystosowane przeciwko Administratorowi zostaną przeniesione na Użytkownika popełniającego zakazany regulaminem czyn.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedającego i Administratora).

5. Użytkownik korzystający z Portalu Wykwalifikowani.eu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Korzystanie z serwisu, rejestracja konta lub logowanie do serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Serwis Internetowy Wykwalifikowani.eu powstał, aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, reklamowanie Ogłoszeń oraz przeglądania i wyszukiwania Ogłoszeń przez Kupujących. Celem Portalu jest stworzenie elektronicznej platformy komunikowania, na której firmy działające w szeroko rozumianej branży usług szkoleniowych (w szczególności firmy szkoleniowe i trenerzy) prezentować będą swoje usługi, a potencjalni odbiorcy tych usług będą podejmować decyzje o skorzystaniu z tych usług w sposób przez siebie wybrany. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca, który posiada prawo do podnoszenia kwalifikacji innych osób.

7. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, do których dostęp został oznaczony jako odpłatny.

8. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego w zakładce Oferta.

9. Z chwilą rejestracji konta lub przesłania Formularzu Zapisu Użytkownik oświadcza iż:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Wykwalifikowani.eu Anna Jedziniak zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości zgodnie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
b) został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
c) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Administratora.

10. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane, a w momencie, gdy ulegną one zmianie, do niezwłocznej ich aktualizacji i przekazania tych informacji Administratorowi.

11. Z bezpłatnego okresu świadczenia usługi, ma prawo skorzystać Usługobiorca przez cały wyznaczony okres jego trwania . W przypadku korzystania z okresu bezpłatnego, po zakończeniu darmowego okresu Administrator kontaktuje się w celu ustalenia czy usługa ma być przedłużona na warunkach zawartych w ofercie. Usługobiorca nie jest obciążony kosztami opłaty abonamentowej bez jego zgody.

12. Opłata abonamentowa za świadczone usługi na rzecz Usługobiorcy przez Administratora ustalana jest na podstawie zamieszczonej na stornie www.wykwalifikowani.eu w zakładce „OFERTA” oferty lub przesłanej przez Usługodawcę oferty indywidualnej oraz zamówienia przesłanego przez Usługobiorca do Usługodawcy w formie elektronicznej i tradycyjnej. Zamówienie stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

13. Usługi abonamentowe nie są wydłużane automatycznie.

14. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie czternastodniowym, Administrator ma prawo zawiesić świadczenie usługi do chwili uregulowania płatności przez Usługobiorcę, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu wobec Usługobiorcy i osób trzecich.

15. Regulamin może być zmieniony przez Administratora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej.

16. O zmianie Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez wysłanie nowego Regulaminu na wskazany w Formularzu Zamówienia Usługi adres e-mail.

17. Serwis do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce każdego Użytkownika. Pliki cookies są domyślnie włączone w każdej przeglądarce, zatem jeśli nie zostały wyłączone przez użytkownika to serwis będzie działał prawidłowo.

 

§ 4
ZASADY ZAMIESZCZANIA OFERTY SZKOLENIOWEJ

 

1. Poniższe zasady mają na celu dbanie o jakość wpisów zamieszczanych w serwisie, a przez to poprawienie komfortu użytkowania serwisu.

a) Po zalogowaniu na Konto Partnera umożliwione jest zamieszczanie ogłoszeń, które po weryfikacji ich treści i akceptacji przez Administratora będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od wprowadzenia przez Usługobiorcę.

b) Kolejność wyświetlania ogłoszeń Partnerów uzależniona jest od wybranego pakietu i następuje w następującej kolejności:

- szkolenia promowane Partnera Gold,

- szkolenia zwykłe Partnera Gold,

- szkolenia promowane,

szkolenia zwykłe.

poziom z w/w uwzględnia dodatkowo terminy szkoleń począwszy od najbliższego terminu(najwyższa pozycja) do najdalszego terminu.

c) Usługobiorca ma obowiązek podawać tylko i wyłącznie prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje na temat terminów szkoleń/kursów. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, własności intelektualnej, uczciwej konkurencji Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim.

d) Zabronione są wszelkie akcje mające na celu zmanipulowanie wyników wyszukiwania w portalu. W szczególności nie należy duplikować szkoleń (dodawać kilkukrotnie z tą samą lub minimalnie zmienioną treścią), ani przypisywać ich do błędnych kategorii.

e) Zakazuje się wstawiania w treści ogłoszenia linków odnoszących się do strony internetowej Partnera lub Trenerów.

f) Po wprowadzeniu wizytówki oraz treści odnoszącej się do opisu szkolenia, min. programu szkolenia oraz terminu szkolenia możliwość zmian istnieje wyłącznie poprzez zgłoszenie zmian do Administratora.
 

g) W przypadku celowego wprowadzania nieprawdziwych informacji, w tym terminów szkoleń/kursów Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opisu szkolenia/kursu bez ostrzeżenia.

h) Wszystkie działania podejmowane przez Partnerów w Serwisie Internetowym są odpłatne, i zawierają się w odpowiedniej opłacie abonamentowej.

i) W przypadku Konta Partnera wysokość powyższych opłat ustalana jest przed utworzeniem Konta Partnera przez Usługodawcę i Usługobiorcę na podstawie wyboru pakietu z oferty zamieszczonej na stornie lub na podstawie oferty indywidualnej.

j) Usługodawca umożliwia dwa następujące sposoby płatności:
- płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy: mBank 52 1140 2004 0000 3802 8054 7770 lub gotówką w siedzibie firmy tj. Dębicka 333, 35-213 Rzeszów. Płatność gotówką w siedzibie firmy jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu terminy telefonicznie z Usługodawcą.

k) Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

l) Przy nagminnym łamaniu regulaminu Administrator zablokuje całkowicie konto Partnera. Usługobiorcy, którego konto zostanie zablokowane na skutek łamania regulaminu, nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów jednocześnie blokada nie zwalnia z wniesienia opłaty jeżeli zgodnie z Formularzem Zamówienia Usługi miała być ona wnoszona w ratach.

ł) Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę (oferującego szkolenia). W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania scanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

 

§ 5
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PORTAL

 

1. Portal WYKWALIFIKOWANI.EU przedstawia prezentacje oferowanych usług szkoleniowych, a także informację o prowadzonej działalności firm szkoleniowych, trenerów, organizatorów szkoleń publikujących informacje z szeroko pojętej branży szkoleniowej.

2. Portal obejmuje w szczególności:

a) publikacje prezentacji Usługobiorców dotyczących szeroko rozumianych usług szkoleniowych w celu umożliwienia sprzedaży tych usług,

b) doprowadzanie przez Portal do skojarzenia Sprzedającego usługi szkolenia z potencjalnym Kupującym,

c) prowadzenie sprzedaży usług szkoleniowych, marketingowych i reklamowych

d) prezentacje informacji z zakresu szeroko pojętej branży szkoleniowej,

e) elektroniczną usługę Użytkownika polegającą na korzystaniu z wyszukiwarki szkoleniowej zlokalizowanej na stornie www.wykwaliwfikowani.eu w zakładce „SZKOLENIA” świadczoną przez czas nieokreślony i nieodpłatnie

3. Usługodawca będzie prowadził działania reklamowe i promocyjne usług Partnerów na kontach wykwalifikowanych.eu na portalach społecznościowych, targach z branży szkoleniowej, wydarzeniach, meetingach organizowanych przez Usługodawcę i przez podmioty trzecie. Partner wyraża zgodę na używanie jego logotypu na banerach, ulotkach, broszurach i katalogach przy akcjach promocyjnych i reklamowych prowadzonych przez Usługodawcę.

 

§ 6
KONTO PARTNERSKIE

 

1. Sprzedający chcący korzystać z usług portalu musi zgłosić taką chęć do Administratora serwisu poprzez pozostawienie wiadomości przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.wykwaliwfikowani.eu w zakładce KONTAKT lub poprzez przesłanie wiadomości na maila: kontakt@wykwalifikowani.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 667-482-593.

2. Umowy w postaci formularza zamówienia usługi zawierane są przez Wykwalifikowani.eu Anna Jedziniak zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Administrator serwisu skontaktuje się ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów i wybranego pakietu współpracy.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przesłania rzetelnych i prawdziwych informacji dotyczących swojej firmy i zakresu swojej działalności na formularzu zamówienia usługi drogą elektroniczną, a następnie poczta tradycyjną na adres: Dębicka 333, 35-213 Rzeszów w celu poprawnego utworzenia wizytówki firmy. W celu rejestracji konta Partner zobowiązany jest przesłać na adres e-mail: kontakt@wykwalifikowani.eu, jedną grafikę związaną z zakresem swojej działalności lub zdjęcie lub swój logotyp. Usługobiorca w celach promocji może dołączyć link do filmiku na kanale YouTube promującego jego Firmę

5. Aby uzyskać dostęp do panelu szkoleniowego należy posiadać dostęp do Konta Partnera w Serwisie Internetowym.

6. Usługa Elektroniczna Konto Partnera wymaga nawiązania przez Usługobiorcę odpłatnej współpracy z Usługodawcą.

7. Konto Partnera dla Usługobiorcy, który nawiązał współpracę z Serwisem Internetowym, jest tworzone przez Usługodawcę po zawarciu przez Usługobiorcę i Usługodawcę poza serwisem umowy w postaci formularza zamówienia usługi dotyczącego prowadzenia konta oraz abonamentu. Szczegóły dotyczące warunków współpracy oraz rozliczeń zostają uzgodnione między Usługodawcą a Usługobiorcą poza Serwisem Internetowym.

8. Aktualna oferta usługowa Usługodawcy dostępna jest na głównej stronie serwisu www.wykwalifikowani.eu w zakładce „Oferta”.

9. Dodane przez Partnerów ogłoszenia są publikowane dopiero po akceptacji przez Administratora. Administrator w ramach akceptacji ogłoszenia dokonuje poprawek graficznych ogłoszenia oraz sprawdza czy ogłoszenie Partnera nie łamie postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Rejestracja kont partnerskich podczas promocji, pn.: "Oferty Specjalne" nie wiąże się z żadnymi opłatami.

11. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wykwalifikowani.eu. Usuniecie konta nie zwalnia Usługobiorcy z wniesienia opłat zgodnie z złożonym Formularzem Zamówienia Usługi.

12. Założenie Konta i korzystanie z Konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

13. We wszelkich sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 7
ARTYKUŁY

 

1. Przeglądanie materiałów dostępnych w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

2. Przeglądanie Artykułów możliwe jest po przejściu do zakładki Serwisu Internetowego o nazwie „Artykuły”, w której dostępne są opublikowane artykuły stworzone przez portal szkoleniowy jak i Partnerów. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Artykułów poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.

3. Artykuły dostępne są dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
 

§ 8
WYSZUKIWARKA SZKOLENIOWA

 

1. Korzystanie z Wyszukiwarki Serwisu Internetowego jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

2. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną Serwisu Internetowego, wybraniu zakładki "szkolenia" następnie odpowiedniej kategorii, rodzaju i miasta szkolenia, a następnie kliknięciu pola akcji „ Wyszukaj”.

3. Wyszukiwarka dostępna jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

 

§ 9
EXTRA DOFINANSOWANIE

 

1. EXTRA DOFINANSOWANIE jest jedną z usług świadczonych przez Administratora polegająca na wyszukiwaniu zleceń przez Usługodawcę dla Partnerów, a także pozyskiwaniu na szkolenia klientów, których kursy finansowane są z różnych programów dofinansowujących całość lub część kosztów szkolenia.

2. W ramach EXTRA DOFINANSOWANIA Usługodawca zobowiązuje się wyszukiwać zlecenia, zapytania ofertowe oraz pozyskiwać na szkolenia klientów, których kursy finansowane są z różnych programów dofinansowujących całość lub część kosztów szkolenia dla Partnerów według ich wytycznych, a w szczególności, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanej wiedzy oraz na podstawie oferowanych usług w Serwisie Internetowym.

3. Partner, który chce zlecić Usługodawcy działania w ramach EXTRA DOFINANSOWANIA zobowiązany jest dostarczyć Usługodawcy niezbędne dokumenty oraz informacje wskazane przez Usługodawcę.

4. Partner oświadcza, że wszelkie dokumenty oraz informacje dostarczone Usługodawcy w ramach działań EXTRA DOFINANSOWANIA są prawdziwe i zawierają aktualne dane.

5. Do opłat za działania w ramach EXTRA DOFINANSOWANIA nie ma zastosowania § 16 Regulaminu, opłata wnoszona przez Partnera na rzecz Usługodawcy w ramach EXTRA DOFINANSOWANIA jest ustalana każdorazowo indywidualnie w wysokości procentowej od wartości uzyskanego zlecenia.

6. Partner nie ponosi kosztów za samo wyszukiwanie zapytań ofertowych.

7. Warunki współpracy Partnera i Usługodawcy w ramach EXTRA DOFINANSOWANIA są ustalane indywidualnie na podstawie odrębnej umowy.

 

§ 10
WIEDZOPOCZTA

 

1. Korzystanie z Newslettera następuje po zapisaniu się do WiedzoPoczty znajdującej się na głównej stronie portalu szkoleniowego, poprzez podanie adresu mailowego, a następnie kliknięciu pola akcji „Wyślij i bądź na bieżąco”.

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres e-mail kontakt@wykwalifikowani.eu.

 

§ 11
FORMULARZ ZAPISU NA SZKOLENIE

 

1. Korzystanie z Formularza Zapisu nie wymaga wcześniejszego Utworzenia Konta.

2. Formularz Zapisu umożliwia zapis – rezerwację miejsca na szkolenie lub inne wydarzenie będące przedmiotem Ogłoszenia. Zobligowanie się do świadczenia oferowanej usługi w powyższym zakresie pomiędzy Usługobiorcą będącym autorem Ogłoszenia, a Użytkownikiem zainteresowanym danym Ogłoszeniem odbywa za pośrednictwem Usługodawcy.

2. W Formularzu zgłoszenia niezbędne jest podanie przez Użytkownika każdorazowo odpowiednich danych wskazanych w formularzu jako wymagane do rejestracji zgłoszenia na szkolenie.

3. Umowa o świadczenie usług będących przedmiotem ogłoszenia zawarta poprzez Formularz Zgłoszenia, zawierana jest pomiędzy Usługobiorcą będącym ogłoszeniodawcą w ramach danego Ogłoszenia, a Użytkownikiem korzystającym z Formularza Zgłoszenia dostępnego dla tego Ogłoszenia, bez pośrednictwa Usługodawcy.

4. Usługa Elektroniczna Formularza Zgłoszeniowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania zgłoszenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przesyłania zgłoszenia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

 

§ 12
KONTAKT Z WYKWALIFIKOWANI.EU

 

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (mail: kontakt@wykwalifikowani.eu) oraz poczta tradycyjna (ul. Dębicka 333, 35-213 Rzeszów), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z portalu szkoleniowego Wykwalifikowani.eu. Usługobiorcy mogą kontaktować się także na inne dopuszczalne prawem sposoby: formularz kontaktowy znajdujący się na głównej stronie portalu w zakładce „ Kontakt” a także telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 667 482 593.

2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest również poprzez czat na stronie https://wykwalifikowani.eu/ (chmurka w prawym dolnym rogu serwisu).

 

§ 13
REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG WYKWALIFIKOWANI.EU

 

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć drogą poczty elektronicznej: kontakt@wykwalifikowani.eu lub pisemnie na adres: ul. Dębicka 333, 35-213 Rzeszów.

2. W opisie reklamacji należy podać informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe składającego reklamację.

3. Ustosunkowanie się Administratora do złożonej reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy (oferującego szkolenia) odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikające z przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 

§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących firmami szkoleniowymi i trenerami, którzy podpisali formularz zamówienia usługi (będący umową na świadczenie usług przez Usługodawcę).

2. Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku usługi (zaliczymy tutaj publikację artykułów, promowane ogłoszenia, banery reklamowe) której wykonywanie - na wyraźne żądanie Usługobiorcy - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługobiorca, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy oświadczenie złożone pisemnie na adres: ul. Dębicka 333, 35-213 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty kontakt@wykwalifikowani.eu

 

§ 15
ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY


 

1. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu, na który została zawarta.

2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę na świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

a) Usługobiorca zalega z zapłatą za świadczone usługi co najmniej 21 dni,

b) Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,

3. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę z powodów opisanych w § 15 pkt. 2 ppkt a i b Regulaminu nie zwalnia Usługobiorcy z wniesienia opłaty abonamentowej za cały zamówiony okres świadczenia usługi.

4. Wypowiedzenie umowy z powodów opisanych w § 15 pkt. 2 ppkt a i b następuje poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu Zamówienia Usługi.

5. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług Portalu ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji braku dostępności do Portalu przez okres co najmniej 21 dni z winy Usługodawcy.

6. Wypowiedzenie umowy z powodów opisanych w § 15 pkt. 5 następuje poprzez przesłanie go na adres e-mail: kontakt@wykwalifikowani.eu .

7. W sytuacji gdy Usługobiorca wypowie umowę z przyczyn opisanych w § 15 pkt. 5 zobowiązany jest uiścić opłatę abonamentową za okres dostępności Portalu.

 

§ 16
OPŁATA ABONAMENTOWA

 

1. Oferta abonamentowa usług wraz z aktualnymi cenami znajduje się na stronie internetowej portalu www.wykwalifikowani.eu w zakładce „Oferta” i jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy lub potencjalnego Usługobiorcy może przesłać aktualną ofertę na wskazany adres e-mail.

2. Usługodawca może stworzyć ofertę indywidualną dla konkretnego Partnera lub potencjalnego Partnera, oferta taka zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Partnera lub potencjalnego Partnera.

3. Podstawowym okres świadczenia usług przez Portal jest okres 12 miesięcy.

4. Usługodawca w ramach oferty abonamentowej dopuszcza zawarcie umowy na okres 6 miesięcy, opłata za okres 6 miesięcy liczona jest w następujący sposób; powiększona o 20% ceny netto z okresu 12 miesięcznego aktualnej oferty.

5. Usługobiorca opłatę abonamentową może wnieść w ratach płatnych co miesiąc lub jednorazowo w całości. Opłata będzie wnoszona na podstawie prawidłowo wystawionej i przesłanej we wskazanej w Formularzu Zamówienia Usługi formie.

6. Należne Usługodawcy wynagrodzenie Usługobiorca będzie regulował w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. W sytuacji płatności opłaty abonamentowej w 6 lub 12 ratach faktura VAT będzie wystawiana na piaty dzień danego miesiąca jeśli dzień ten będzie ustawowo wolny od pracy na pierwszy dzień roboczy następujący po piątym dniu miesiąca.

8. W sytuacji płatności opłaty abonamentowej w 6 lub 12 ratach faktura VAT za pierwszą ratę będzie płatna na podstawie faktury wystawionej w terminie dwóch dni od otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego i przesłanego na adres e-mail kontakt@wykwalifikowani.eu Formularza Zamówienia Usługi.

9. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty Usługobiorcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

 

§ 17
PRAWA AUTORSKIE

 

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorcę obowiązują opłaty wynikające z zawartej i obowiązującej umowy do czasu rozwiązania umowy na podstawie § 15 pkt. 1 Regulaminu.

3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Wykwalifikowani.eu