Polityka prywatności

Polityka prywatności


Szacunek dla prywatności Twojej firmy jest dla nas bardzo ważny

 

Każdą osobę korzystającą z serwisu wykwalifikowani.eu obowiązuje aktualna polityka prywatności. Wykwalifikowani.eu zastrzegają sobie prawo do jej zmian. Dane pozyskane za pomocą serwisu internetowego zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia dostępu do żądanej usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.

Niniejszy dokument jest integralną częścią Regulaminu/Umowy - określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Wykwalifikowani.eu Anna Jedziniak z siedziba w Rzeszowie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego Wykwalifikowani.eu (zwanego dalej: „Serwisem”, „Portalem"). Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Wykwalifikowani.eu Anna Jedziniak, ul. Dębicka 333, 35-213 Rzeszów, NIP 5170182089, REGON 387275582 - zwana dalej „Administratorem”. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: kontakt@wykwalifikowani.eu.
  Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.  Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i wykonania usługi. Nie podanie wymaganych danych może zablokować proces wykonywania czynności, której dane te dotyczyły.


   
 2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług),
 • prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaży usług oferowanych przez Wykwalifikowani.eu
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Wykwalifikowani.eu, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
 • zamieszczane na stronach www serwisu Wykwalifikowani.eu
 • dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umów,
 • archiwizacji,
 • dowodowych związanych z wykonywaniem umów,
 • wystawienia faktury za realizację umowy,
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na spółce Wykwalifikowani.eu
   
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • zawarcie Umowy, zatwierdzenie Regulaminu serwisu Wykwalifikowani.eu
 • udzielone przez Państwa zgody marketingowe,
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania),
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. rozliczenie transakcji z Państwem zgodnie z przepisami prawa),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, zapewnienie przestrzegania regulaminu
   
 1.  Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa którym Wykwalifikowani.eu,
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • w związku ze współpracą z firmami odpowiedzialnymi za realizację działań reklamowych (w tym Google, Facebook, Instagram, FreshMail),
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
   
 1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • przepisy prawa, które mogą obligować firmę Wykwalifikowani.eu Anna Jedziniak, do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości),
 • okres przez jaki są świadczone usługi,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okres na jaki została udzielona zgoda
   
 1.  Informujemy, że mają Państwo prawo do:
 • prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do sprzeciwu
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez serwis Wykwalifikowani.eu, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Wszelką korespondencję
 • w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres e-mail kontakt@wykwalifikowani.eu  Administrator serwisu Wykwalifikowani.eu zapewnia, iż dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności osób korzystających z serwisu. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1.  Cookies w serwisie internetowym (ciasteczka) i analityka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firm.
   

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności i Polityką Cookies. Wykwalifikowani.eu nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

 

 

Zgoda na warunki Polityki Prywatności i Cookies

 

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o opuszczenie serwisu szkoleniowego należącgo do firmy Wykwalifikowani.eu,
nie rejestrowanie się w systemie oraz nie udostępnianie nam żadnych danych dotyczących Twojej firmy.

- Dziękujemy