Uzyskaj wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

GOLD
26-01-2024

Uzyskaj wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

GOLD award

Prowadzisz działalność edukacyjną? Chcesz dostać zlecenie z wojewódzkiego urzędu pracy na prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS). W tym artykule dowiesz się co to jest i jak dokonać wpisu.

 

 

 

 

 

Co to jest rejestr instytucji szkoleniowych?

Jest to ogólnodostępny rejestr, który można przeglądać na stronie praca.gov.pl. Wyszukiwarka pozwala odnaleźć instytucję szkoleniową między innymi po numerze wpisu, numerze NIP, nazwie czy miejscu prowadzenia działalności. Rejestr jest na bieżąco uaktualniany i prowadzony przez wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Rejestr ten stanowi wyodrębnioną część portalu: System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów (STOR). Kursy i szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, które są finansowane ze środków publicznych, są działalnością regulowaną. To oznacza, że jeśli chcesz otrzymać zlecenie na świadczenie takich usług musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

 

 

Kto może uzyskać wpis do rejestru?

Wpis do rejestru mogą uzyskać publiczne i niepubliczne podmioty, które prowadzą edukację pozaszkolną. Instytucja szkoleniowa powinna oferować zajęcia pozaszkolne, których celem jest uzyskanie kwalifikacji i podniesienie umiejętności zawodowych niezbędnych do poszukiwania lub podjęcia pracy.

 

 

Kiedy powinieneś dokonać wpisu i ile kosztuje?

Wpisu możesz dokonać w dowolnym momencie i jest on bezpłatny.

 

 

Jak załatwisz sprawę?

 1. Podczas wizyty w wojewódzkim urzędzie pracy
 2. Elektronicznie za pośrednictwem portalu STOR KLIKNIJ . Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 3. Tradycyjnie – listownie wyślij wniosek papierowy do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy (formularze wniosków dostępne do pobrania na ww. portalu)
   


Składając wniosek o wpis zapytają Cię o poniższe informacje:

 • dane instytucji szkoleniowej,
 • formę organizacyjną instytucji,
 • tematykę prowadzonego kształcenia w bieżącym roku kalendarzowym (m.in. nazwę, kod obszaru, liczbę godzin, orientacyjną cenę),
 • tematykę przygotowania zawodowego dorosłych (forma, kod obszaru, liczba godzin, egzamin),
 • kadrę dydaktyczną w bieżącym roku kalendarzowym,
 • bazę lokalową i jej wyposażenie oraz współpraca z pracodawcami w bieżącym roku kalendarzowym,
 • metody oceny jakości szkoleń,
 • liczbę uczestników objętych szkoleniem i przygotowaniem zawodowym dorosłych w poprzednim roku kalendarzowym,
 • udzieloną nieodpłatnie pomoc uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych w poprzednim roku kalendarzowym, polegającą na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje,
 • oddziały / filie instytucji

  Kody obszarów szkolenia – wniosek zawiera numery kodów od 1-34 po których należy zidentyfikować właściwy kod i wpisać w tabelę zgodny z tematyką prowadzonych kształceń.

 

 

 

Co zrobić - krok po kroku -

 

1. Złóż wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
 

Złóż wniosek we wybranej przez siebie formie (osobista, elektroniczna, tradycyjna).

Do wniosku o wpis dołącz kopie (skany) aktualnych dokumentów określających formę organizacyjno-prawną i podstawy działalności Twojej instytucji.


W przypadku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym, należy wskazać właściwy rejestr oraz dodać jako załącznik do wniosku:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
 • Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych


Jeśli instytucja posiada akredytację lub certyfikaty jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych na przykład ISO, PASE, akredytacja kuratora oświaty, możesz dołączyć ich kopie do wniosku.


Jeżeli wniosek o wpis do rejestru i wymagane dokumenty są sporządzone w języku innym niż polski, dołącz do wniosku ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Dodatkowe załączniki (jeśli dotyczą):

 • kopia aktu założycielskiego publicznej szkoły - zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe
 • kopia aktu założycielskiego publicznej placówki - zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe
 • kopia aktu założycielskiego publicznego centrum - zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe
 • kopia wpisu do ewidencji niepublicznych szkół, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe
 • kopia wpisu do ewidencji niepublicznych placówek, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe
 • kopia decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o uprawnieniu do prowadzenia studiów wyższych na określonym kierunku lub poziomie kształcenia
 • kopia innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu wnioskodawcy, zawierającego wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej
 • kopia umowy spółki cywilnej

   

2. Urząd sprawdzi Twój wniosek
 

Wojewódzki urząd pracy sprawdzi, czy we wniosku zawarto wymagane informacje oraz zostały złożone dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu.

 

Otrzymasz wezwie do uzupełnienia wniosku w przypadku:

 • niekompletnego lub nieprawidłowego jego wypełnienia
 • braku informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej
 • braku kopii aktualnego dokumentu, na którego podstawie instytucja prowadzi edukację szkoleniową
 • niepodpisania wniosku w postaci papierowej czytelnym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji
 • nieopatrzenia wniosku w postaci elektronicznej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Jeśli nie uzupełnisz braków w ciągu miesiąca od otrzymania wezwania to wniosek pozostanie bez rozpoznania – czyli nie uzyskasz wpisu do RIS

 

 

3. Otrzymasz zawiadomienie o wpisie do RIS
 

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, wojewódzki urząd pracy wpisze instytucję do rejestru instytucji szkoleniowych i nada jej numer ewidencyjny, którym będziesz się posługiwać przy dokumentacjach edukacyjnych.

Wojewódzki urząd pracy poinformuje o wpisie w formie papierowej lub elektronicznej – jeśli wybrałeś taką formę komunikacji z urzędem.

 

 

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

 

 

Warto wiedzieć

Jeśli Twoja instytucja została już wpisana do rejestru, pamiętaj o obowiązkach informacyjnych wobec wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Jako instytucja szkoleniowa wpisana do RIS musisz informować o:

 • zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii – w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian
 • zakończeniu działalności
 • kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do 31 stycznia - każdego roku - dane we wniosku o kontynuację wpisu do rejestru. Jeżeli nie powiadomisz o chęci kontynuacji działalność edukacyjnej na kolejny rok, urząd wykreśli ją z rejestru instytucji szkoleniowych.